21.6.2007

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

Limity zwrotu VAT na materiały budowlane

 

Zwrot VAT jest limitowany. Wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość przysługującego limitu, w okresie obowiązywania ustawy, uzależniona jest m.in. od tego czy inwestycja, w związku z którą poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych wymagała pozwolenia na budowę oraz czy wcześniej – z tytułu poniesienia wydatków na zakup tych samych materiałów budowlanych – korzystano w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, że limit kwoty zwrotu obowiązuje w okresie obowiązywania ustawy, a zatem każdy kolejny składany przez osobę fizyczną lub małżonków wniosek musi uwzględniać otrzymane uprzednio kwoty zwrotu przez tę osobę lub jej małżonka. 

W wyniku nowelizacji ustawy doprecyzowano, że łączna kwota zwrotu przysługująca wnioskodawcy w okresie obowiązywania ustawy (obliczona zgodnie z zasadami obowiązującymi dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych, oraz dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych) nie może przekroczyć kwoty zwrotu obliczonej zgodnie z zasadami dotyczącymi osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych. 

Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych 

Dla osoby fizycznej, która nie korzystała z ulg mieszkaniowych, kwota zwrotu wynosi w okresie obowiązywania omawianej ustawy zasadniczo 15/22 (tj. 68,18 %) sumy VAT-u wynikającej z faktur VAT dokumentujących takie wydatki (tj. kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych). Kwota zwrotu nie może jednak przekroczyć 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

 • 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych (cena ta jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze komunikatu, publikowanego w Dzienniku Urzędowym GUS.

  Informacji na ten temat należy szukać na bieżąco na stronach internetowych: izb skarbowych, GUS oraz na stronie Ministerstwa Finansów, a także w urzędach skarbowych), ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu – w przypadku robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę;

 • 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych ostatnio
  ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu – w przypadku robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania, według komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wydanych na podstawie art.3b ust.4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych) kształtowała się następująco: 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2003

2 071

2 332

2 117

2 432

2004

2 412

2 562

2 386

2 195

2005

2 505

2 336

2 528

2 388

2006

2 560

2 445

 2 557

2 619 

Można przyjąć, że orientacyjnie na podobnym poziomie limity będą się utrzymywały też w kolejnych kwartałach obowiązywania ustawy. 

Przykład:

 • Osoba fizyczna, która nie korzystała z ulg mieszkaniowych, w latach 2005-2007 na zakup materiałów budowlanych wydała 100 000 zł. Materiały te wykorzystała na rozbudowę domu wymagającą pozwolenia na budowę.

Ponieważ nie wszystkie zakupione materiały objęte były stawką podatku VAT - która po 1 maja 2004 r. wzrosła z 7 % na 22 %, więc kwota podatku VAT uprawniającego do ubiegania się o zwrot (zawarta w kwocie 100 000 zł) wynosi 16 000 zł.

Kwotę zwrotu liczy się w następujący sposób:

1.  Wyliczenie kwoty przysługującego limitu w okresie obowiązywania

ustawy:

12,295 % x [70 m2 x cena 1 m2] 

Przedmiotowy limit ulega zmianie wraz ze zmianą ceny 1 m2 (zob. ww. tabela). Przyjmując, że cena 1 m2 odpowiada kwocie 2 619 zł, limit wynosi:  

12,295 % x 70 x 2 619 zł = 22 540,42 zł 

2.  Wyliczenie kwoty zwrotu:

68,18 % x 16 000 zł = 10 908,80 zł,

a po zaokrągleniu do pełnych złotych - 10 909 zł. 

Ponieważ wyliczona kwota zwrotu 10 909 zł nie przekracza przysługującego limitu 22 540,42 zł, zatem podlega w całości zwrotowi. 

Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych  

Natomiast w odniesieniu do wydatków, na podstawie których osoba fizyczna korzystała lub korzysta z tzw. ulg mieszkaniowych – kwota podlegająca zwrotowi w okresie obowiązywania ustawy jest równa 55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur VAT, nie więcej jednak niż 9,959% kwoty stanowiącej odpowiedni ww. iloczyn:

 • 70 m2 x cena 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę;

 • 30 m2 x cena 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę (również w przypadku osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych, przez „cenę 1 m2 należy oczywiście rozumieć cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowaną na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych ostatnio ogłoszonej przed kwartałem, w którym inwestor złożył wniosek o zwrot VAT).

Powyższa kwota zwrotu dotyczy wszystkich wydatków udokumentowanych fakturami VAT - bez względu na to, ile dana osoba złoży wniosków o zwrot w okresie obowiązywania ustawy - i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. 

Wspomniane „ulgi mieszkaniowe” to odliczenia, na podstawie:

 • art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2 i art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

 • art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

 • oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Chodzi więc o następujące „ulgi mieszkaniowe”: 

 1. tzw. dużą ulgę budowlaną polegającą na odliczeniu (na zasadzie praw nabytych):

  • od dochodu wydatków (poniesionych do 31 grudnia 2004 r. na kontynuację inwestycji na własne cele mieszkaniowe rozpoczętych przed 1 stycznia 1997 r., z tytułu których w latach 1992-1996 nabyli prawo do odliczeń) na: budowę budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę tego budynku na cele mieszkalne lub przebudowę tego strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz na wykończenie tego lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu; 

  • od podatku części wydatków - poniesionych w roku podatkowym na cele mieszkaniowe podatnika do 31 grudnia 2004 r. - przeznaczonych na: 

   • zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,  

   • budowę budynku mieszkalnego,  

   • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem wkładu wynikającego z przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,,  

   • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gmin, a także od osób, które wybudowały ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, 

   • nadbudowę i rozbudowę budynku na cele mieszkalne,  

   • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,,  

   • remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego;  

 2. ulgę z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej – czyli odliczenie od podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym w celu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową – przysługujące na zasadzie praw nabytych do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności; 

 3. tzw. ulgę remontową – tj. odliczenie od podatku poniesionych do końca 2005 r. wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczonych na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu.  

Natomiast korzystanie z ulgi odsetkowej nie powoduje zastosowania niższego limitu zwrotu. 

Przykład:

 • W latach 2005-2007 osoba fizyczna, która korzystała z ulg mieszkaniowych, w celu z remontem swojego mieszkania zakupiła materiały budowlane na kwotę 24 400 zł (w tym kwota podatku VAT wynosi 4 400 zł). Wszystkie zakupione materiały były na liście materiałów objętych zwrotem (czyli które przed 1 maja 2004 r. były opodatkowane 7 % stawką podatku VAT, a teraz stawką 22 %), zaś remont nie wymagał pozwolenia na budowę. Kwotę 24 400 zł podatnik w całości uwzględnił w rocznym zeznaniu PIT-37 składanym za 2005 r.

Kwotę zwrotu liczy się w następujący sposób:

1. Wyliczenie kwoty przysługującego limitu w okresie obowiązywania

ustawy:

9,959 % x [30 m2 powierzchni x cena 1 m2]

Przyjmując, że cena 1 m2 odpowiada kwocie 2 619 zł, limit wynosi:

9,959 % x 30 x 2 619 zł = 7 824,79 zł 

2. Wyliczenie kwoty zwrotu:

55,23 % x 4 400 zł =  2 430,12 zł

a po zaokrągleniu do pełnych złotych – 2 430 zł. 

Ponieważ wyliczona kwota zwrotu 2 430 zł nie przekracza przysługującego limitu 7 824,79 zł, zatem podlega w całości zwrotowi. 

Pamiętaj, że:

 • Zwrot jest limitowany w okresie obowiązywania ustawy, tzn. że limit obowiązuje niezależnie od tego, ile razy zainteresowany będzie składał wnioski o zwrot (co roku, czy też jednorazowo - po zakończeniu inwestycji). Składając każdy kolejny wniosek, należy zatem przy wyliczaniu kwoty przysługującego limitu uwzględnić zwrot VAT uprzednio otrzymany na podstawie decyzji urzędu skarbowego. Kwota przysługującego limitu na dzień złożenia kolejnego wniosku stanowi bowiem różnicę pomiędzy kwotą limitu przysługującego w okresie obowiązywania ustawy, a kwotą limitu wcześniej wykorzystanego.

 • W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków.

 •  Kwota zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. 

Kwota zwrotu w przypadku małżonków

 

Jeśli dana osoba pozostaje w związku małżeńskim, obliczona w powyższy sposób kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków. Limit zwrotu dotyczy małżonków wspólnie, a zatem na małżonków przypada tylko jeden limit i  to niezależnie, czy wydatki były związane z wspólną inwestycją prowadzoną przez małżonków pozostających we wspólnym gospodarstwie, czy też z realizacją przez małżonków odrębnych inwestycji. 

Jak już wspomniano, małżonkami w rozumieniu omawianej ustawy są z zaś osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację.

W wyniku nowelizacji ustawy uściślono przy tym, że kwota zwrotu w przypadku małżonków ma być obliczona na moment poniesienia wydatków uprawniających do zwrotu, a nie na moment złożenia wniosku.

Ponadto uregulowano kwestię związaną z określaniem wysokości przysługującego osobie fizycznej limitu zwrotu w przypadku uprzedniego otrzymania kwoty zwrotu przez nią lub jej małżonka. Jeżeli zatem w okresie obowiązywania ustawy  przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę przysługującego jej zwrotu VAT, obliczoną z uwzględnieniem omówionych wyżej limitów, pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane.

Jeśli zaś w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza się o 50% kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o  kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2007 r. Nr 23, poz. 138);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2005 r., Nr 177, poz. 1468, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1115, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2001 r., Nr 134, poz. 1509, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 r., Nr 202, poz. 1956, ze zm.);
 • Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r., Nr 202, poz. 1958)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  Podstawowy zakres zwrotu wydatków za materiały budowlane został omówiony w poradzie: Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane? Aby mieć prawo do omawianego zwrotu, osoby fizyczne muszą spełniać także następujące warunki: poniesione wydatki (...)

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto może się ubiegać o zwrot VAT?  Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają być pokryte z budżetu państwa i (...)

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

Nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane

Na jakiej podstawie przysługuje zwrot?  Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Osoby fizyczne, które w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów (...)

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

Zwrot VAT za materiały budowlane będzie przysługiwał wyłącznie za faktury wystawione do końca bieżącego roku. Zmiana nie obejmie jednak wszystkich. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej stawka VAT na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 proc. (obecnie 23 proc.) Remontujący (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności (...)

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %(od 1.01.1011 wynosi ona zasadniczo 23%). Osoby budujące czy remontujące systemem gospodarczym i zbierające faktury VAT zakupu materiałów budowlanych doczekały się pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii (...)

Sprzedaż materiałów budowlanych wraz z usługą montażu - opinia prawna

Sprzedaż materiałów budowlanych wraz z usługą montażu - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzimy handel detaliczny i hurtowy materiałów hydraulicznych i sanitarnych. Jak wiadomo na materiały budowlane jest VAT 22%. W sądzie Spółka zarejstrowaną ma działalność gospodrczą jako: handel PKD 51 oraz budownictwo PKD 45.Czy możemy zawierać umowy z naszymi (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów (...)

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Posłowie jednak przygotowali projekt ustawy o zwrocie części VAT-u (wynikającego z różnicy w obu stawkach) osobom, które samodzielnie budują lub remontują dom czy mieszkanie. Osoby budujące czy remontujące (...)

Projektowane zmiany, czyli jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Projektowane zmiany, czyli jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

Od 1 maja 2004 r. stawka VAT-u na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 %. Posłowie jednak przygotowali projekt ustawy o zwrocie części VAT-u (wynikającego z różnicy w obu stawkach) osobom, które samodzielnie budują lub remontują dom czy mieszkanie. Osoby budujące czy remontujące (...)

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane). Wprowadzenie obowiązkowego MPP ma zapobiegać (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie (...)

Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

Zwrot wydatków za materiały budowlane - duże zmiany w 2014 roku

1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana zasad przyznawania zwrotów za materiały budowlane. Z tym dniem straciła moc ustawa z 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Na dotychczasowych zasadach można będzie domagać się zwrotu (...)

Wsparcie w zdalnej nauce

Wsparcie w zdalnej nauce

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację (...)

Jak jest zwracany VAT za materiały budowlane?

Jak jest zwracany VAT za materiały budowlane?

  Kiedy nastąpi zwrot?  Złożenie wniosku wszczyna postępowanie w sprawie zwrotu osobie fizycznej części wydatków. W jego toku na podstawie złożonych dokumentów i ewentualnie innych dowodów weryfikowane jest prawo inwestora do dochodzenia zwrotu części wydatków.   Wedle (...)

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie systemu VAT. Od 1 lipca br. można więc stosować mechanizm (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot VAT za materiały do remontu mieszkania

Zwrot VAT za materiały do remontu mieszkania

Zakupiłem mieszkanie 50m2 w grudniu 2006 roku. W styczniu 2007 rozpocząłem remont, do którego dokonywałem zakupów różnych materiałów w sklepach detalicznych. Na każdy zakup brałem fakturę VAT imienną wystawianą na mój adres zamelodwania. Czy przysługuje mi prawo do odzyskania 15% podatku (...)

Zwrot VAT za remont mieszkania

Zwrot VAT za remont mieszkania

W czerwcu 2006 r. zwróciłem się do urzędu skarbowego o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane użyte podczas remontu domu w 2004 i 2005 roku. Wydatki te odliczałem też w ramach "ulgi remontowej" w podatku dochodowym, w związku z tym zwrotowi podlegało 55,23% zapłaconej kwoty VAT. (...)

Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Zwrot VAT od materiałów budowlanych

Uprzejmie proszę o podanie błędów, które często są popełniane przez osoby składające podanie o zwrot uniemożliwiające im uzyskanie tegoż zwrotu. Ustawa funkcjonuje już od dłuższego czasu, więc z pewnością tego typu opracowania już się pojawiły. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia (...)

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Zwrot VAT i ulgi podatkowe przy zakupie mieszkania

Podobno w 2006 roku wchodzi w życie ustawa dzięki której będzie można odliczać podatek VAT za zakupione materiały budowlane i za budowę domu. Ja zamierzam w 2006 roku kupić nowe mieszkanie, które aktualnie zaczyna budować spółdzielnia mieszkaniowa. Czy za zakup takiego mieszkania przysługuje (...)

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

W 2003 r. przystąpiłam do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestorem była Spółdzielnia i na nią było wystawione pozwolenie na budowę domku. Jako członek, na podstawie podpisanej umowy, wpłacałam jedynie do Spółdzielni pieniądze za kolejne (...)

Ulga remontowa i zwrot VAT

Ulga remontowa i zwrot VAT

W dniu 20 sierpnia 2005 roku zakończyłem budowę budynku mieszkalnego. Korzystałem wcześniej z ulgi budowlanej, która zakończyła się w końcem 2004 roku, tak więc faktur otrzymanych w przed zakończeniem budowy (styczeń - lipiec 2005) nie będę mógł wykorzystać do odliczeń związanych (...)

Odliczenie podatku od systemu grzewczego

Odliczenie podatku od systemu grzewczego

Państwo M przekazali swój dom jednorodzinny córce P z możliwością zamieszkiwania w nim do końca życia. Córka P jest zameldowana oraz mieszka w innym domku jednorodzinnym. Aktualnie w domu, gdzie mieszkają państwo M, należy dokonać gruntownej przeróbki i modernizacji systemu grzewczego, (...)

Umowa o świadczenie niemożliwe

Umowa o świadczenie niemożliwe

Zawarłem umowę na zakup okien, która okazała się umową o świadczenie niemożliwe, bowiem okazało się, że materiał, z którego miały być wytworzone nie istnieje. Chcę złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności umowy jako niemożliwej do wykonania (niemożliwość pierwotna, obiektywna (...)

Odzyskanie przez polską firmę VAT-u z zagranicy

Odzyskanie przez polską firmę VAT-u z zagranicy

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą - transportową. Obecnie kupuję duże auto (TIR) dostawcze. Usługi transportowe będą świadczone na terenie całej Europy, ale na początek Niemcy, Francja i Anglia. Moim zleceniodawcą będzie firma w Polsce oraz firma we Francji. Czy przy zakupie (...)

Podatek VAT od sprzedaży działek budowlanych

Podatek VAT od sprzedaży działek budowlanych

Jestem właścicielem kilku działek budowlanych. Obecnie zamierzam je sprzedać. Czy to prawda że od transakcji tej będę musiał odprowadzić podatek VAT? Nadmieniam, że jestem osobą fizyczną i nie prowadzę, żadnej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 (...)

Faktury VAT na materiały budowlane

Faktury VAT na materiały budowlane

Jeśli kupiłem mieszkanie i jest ono na mnie i na żonę, to na fakturze za materiały podaję dane moje i żony? I jak wypisywać faktury - raz na mnie raz na żonę, czy wszystkie mogą być na nas obojga? Czy do faktury podajemy dane zamieszkania, czy zameldowania? Zgodnie z art. 4 ust. 3  ustawy (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że auto było 4 miesięczne, musiałem również zapłacić VAT. O ile mi wiadomo nie ma w Unii podwójnego (...)

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą jednym ze właścicieli nieruchomości (zapewne na ich wniosek). Wykonanie robót budowlanych doprowadzających do zgodności z prawem - budynku stodoły. Po budynku stodoły nie ma znaku od 1997 roku, powstały tam bez mojej zgody, (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (laptop, fotele biurowe), jeżeli firma nie uzyskała jeszcze przychodów (brak VAT należnego)? (...)

Stawka VAT na sprzedaż parapetów

Stawka VAT na sprzedaż parapetów

Moja firma, mimo posiadanego zapisu w KRS w ramach przedmiotu prowadzonej działalności, poszerzonej postanowieniem Sądu o zapis w brzmieniu 20.30.Z, produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, wystawiła fakturę za sprzedaż parapetów w stawce 22%, mimo iż na sprzedaż trwałej (...)

Zwrot VAT

Zwrot VAT

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT od zakupionego środka trwałego, jeżeli firma nie uzyskała jeszcze przychodów (brak VAT należnego)? Który termin zwrotu można zastosować? Zgodnie z powszechną interpretacją art. 86 (...)