23.1.2019

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak uzyskać zaświadczenie o samodzielności dla lokalu użytkowego?

Jeżeli jesteś np. deweloperem i sprzedajesz lokale użytkowe, to musisz wiedzieć, jakie wymagania musi spełnić lokal użytkowy, żeby mógł być uznany za samodzielny i aby można uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności dla lokali o innym przeznaczeniu (tzw. lokali użytkowych) 

Organ wydający zaświadczenie o samodzielności lokalu to starosta. 

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali doprecyzowała przepis art. 2 ust. 1a, wskazując, że znajduje on zastosowanie do ustanawiania odrębnej własności samodzielnego lokalu (zarówno mieszkalnego, jak i o innym przeznaczeniu – użytkowego).

Porady prawne

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (zwanej dalej: u.w.l.), ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

W związku z art. 2 ust. 1b u.w.l., w brzmieniu nadanym nowelizacją, obowiązek badania przesłanek zgodności planowanego wydzielenia samodzielnego lokalu z dokumentami z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa:

a)   ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b)   pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem,

c)   pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

- nie dotyczy budynków istniejących przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą.

Oznacza to, że obowiązek badania przez starostę przesłanek zgodności planowanego wydzielania lokalu (zarówno mieszkalnego, jak i użytkowego) z dokumentami z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa, będzie dotyczył wszystkich budynków, z wyjątkiem budynków istniejących przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą.

Samodzielność warunkiem odrębności

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 ust. 1 u.w.l., samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu (tzw. lokal użytkowy), mogą stanowić odrębne nieruchomości. Samodzielność stanowi zatem warunek, jaki bezwzględnie musi spełniać lokal, żeby mógł stać się odrębną nieruchomością. Zamierzeniem ustawodawcy było stworzenie pojęcia samodzielności lokalu umożliwiającego wyodrębnienie takiej nieruchomości, która zapewnia korzystanie z prawa własności w sposób nieograniczony.

Jaki lokal jest "samodzielny"?

Przepis art. 2 ust. 2 u.w.l. zawiera definicję „samodzielnego lokalu mieszkalnego”, którym w rozumieniu ustawy jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Przywołany przepis wskazuje jednoznacznie, że kryterium decydującym o możliwości wyodrębnienia lokalu jest jego samodzielność. Lokal posiada cechę samodzielności, o ile funkcjonalnie nie stanowi on części składowej innego lokalu, a korzystanie z niego nie wiąże się z koniecznością korzystania z pomieszczeń znajdujących się w innym lokalu. O tym, czy dany lokal może być uznany za samodzielny, decyduje jego wydzielenie trwałymi ścianami, swobodny dostęp do niego właściciela i możliwość korzystania z niego bez wymogu korzystania z innych samodzielnych lokali.

Należy ponadto zauważyć, że z definicją samodzielnego lokalu mieszkalnego określoną w art. 2 ust. 2 u.w.l. koresponduje definicja mieszkania zawarta w § 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zwanym dalej: „rozporządzenie WT”). Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia WT, pod pojęciem mieszkania rozumie się zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Definicja lokalu użytkowego została określona w § 3 pkt 14 rozporządzenia WT, należy przez niego rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Definicje ustanowione w rozporządzeniu WT wypełniają zatem postulat racjonalności ustawodawcy, który tym samym pojęciom w różnych aktach normatywnych przypisuje to samo znaczenie.

Powyższe wskazuje na przesłankę funkcjonalną kwalifikowania jako samodzielnego lokalu mieszkalnego lub o przeznaczeniu innym niż mieszkalny. Zatem, poza wydzieleniem trwałymi ścianami w obrębie budynku, lokal samodzielny (izba lub zespół izb) ma mieć cechy korespondujące z jego przeznaczeniem.

Rozporządzenie WT, które stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, określa wymagania, jakie powinny spełniać zarówno mieszkania w budynkach wielorodzinnych, jak również lokale o innym przeznaczeniu. Wobec powyższego każdy lokal w budynku powinien spełniać wymagania rozporządzenia WT, zgodnie z jego przeznaczeniem, które zostało określone w decyzji o pozwoleniu na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniu lub ewentualnie w skutecznie dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego część (np. lokalu).

Zaświadczenie o samodzielności lokalu użytkowego

Powyższe oznacza, że zaświadczenie o samodzielności lokalu użytkowego ma nie tylko potwierdzać samodzielność, czyli wydzielenie trwałymi ścianami w obrębie budynku, lecz także spełnianie innych wymogów odpowiadających przeznaczeniu na potrzeby ludzi określone w przepisach techniczno-budowlanych. Wobec tego u.w.l. dopuszcza wydzielenie samodzielnego lokalu o innym przeznaczeniu w rozumieniu art. 2 ust. 2 u.w.l., pod warunkiem, że będzie on spełniać odpowiednie wymagania określone m.in. w rozporządzeniu WT, stosownie do przeznaczenia tego lokalu.

Warunkiem wydania takiego zaświadczenia jest jednak także uzyskanie zgodności planowanego wydzielania samodzielnego lokalu użytkowego z dokumentami z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa, o których mowa w art. 2 ust. 1a u.w.l.

Organ wydający zaświadczenie, czyli starosta, sprawdzi zatem, czy:

  • ustanowienie odrębnej własności lokalu jest zgodne z dokumentami z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa oraz
  • czy lokal spełnia wymagania techniczno-budowlane zgodne z jego przeznaczeniem, które zostało określone w decyzji o pozwoleniu na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem

Jeśli warunki te będą spełnione, starosta wyda zaświadczenie o samodzielności lokalu użytkowego. Zaświadczenie potwierdza, że dany lokal może być wydzielony z budynku jako odrębna nieruchomość. Zaświadczenie to jest potrzebne do:

  • ustanowienia dla lokalu prawa odrębnej własności,
  • założenia księgi wieczystej.

Odrębna własność lokalu oznacza, że dany lokal stanowi odrębny od gruntu i budynku przedmiot własności. Właściciel może dysponować swoją własnością bez względu na innych właścicieli lokali. Dodatkowo posiada on udziały w gruncie i części wspólnej budynku, w którym jest jego lokal.

Przedstawione wyżej informacje nie są wiążące dla organów administracji publicznej prowadzących postępowania administracyjne w sprawach indywidualnych.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali (Dz.U. poz. 1506);
  • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2018 r. poz. 716, z późn. zm.);
  • rozporządzene Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.).

Na podst. www.miir.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych (...)

Jak zaktualizować metraż mieszkania w księdze wieczystej - opinia prawna

Jak zaktualizować metraż mieszkania w księdze wieczystej - opinia prawna

  Stan faktyczny Obrót na rynku nieruchomości jest już od dłuższego czasu bardzo duży. Jego przedmiotem są najczęściej lokale będące przedmiotem odrębnej własności oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wiąże (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą (...)

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

  Co to jest nieruchomość i jakie są jej rodzaje? Według przepisów Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli (...)

Podział lokalu spółdzielczego na dwa lokale – opinia prawna

Podział lokalu spółdzielczego na dwa lokale – opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o wszystkie informacje związane z podziałem lokalu mieszkalnego na dwa odrębne lokale. Lokal mieszkalny, do którego właściciel posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ma powierzchnię 141,20 metrów kwadratowych. Właściciel chce podzielić ją na dwa odrębne (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa reguluje także szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Wizyta u notariusza to ostatni etap procedury zakupu mieszkania np. od dewelopera i etap konieczny – przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważne. Jakie dokumenty trzeba ze sobą wziąć oraz co powinien przedłożyć deweloper?  Kupujący (...)

Jakie są sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu?

Jakie są sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu?

Odrębna własność lokali nie jest najpopularniejszą formą władania mieszkaniem w Polsce. W miastach najczęściej występują spółdzielnie, które budują mieszkania, przyjmują w poczet swoich członków osoby zainteresowane posiadaniem mieszkania, a następnie przyznają członkom (...)

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak zatem uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. Zaświadczenie o niekaralności? Gdzie uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?  Biuro (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

VAT od miejsca parkingowego

VAT od miejsca parkingowego

  Przedstawienie problemu  Częstym przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi jest kwestia prawidłowego zastosowania stawki podatku od towarów i usług w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży będzie: prawo własności nieruchomości lokalowej w budynku wielorodzinnym (...)

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Stan faktyczny Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w którym prowadzę gastronomię. Lokal znajduje się w patio budynku postawionego na planie litery U. Patio jest podniesione w stosunku do ulicy o pół piętra. Wejście do lokalu jest tylko z wewnątrz patio, nie ma (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

  Stan faktyczny   Posiadam lokal mieszkalny, który nie ma założonej księgi wieczystej. Ponadto brak też aktu, który ustanawiałby odrębną własność lokalu. W budynku są lokale obciążone hipotecznie przez wierzycieli, co utrudnia załatwienie spraw do pozostałych lokali. (...)

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

  Ogólnie o rejestrach związanych z zakupem mieszkania Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi wieczyste prowadzone (...)

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny   Jestem właścicielem mieszkania w kamienicy. Wspólnota mieszkaniowa to, łącznie ze mną, 10 lokali i 3 lokale gminne. Mieszkam na poddaszu i chciałbym powiększyć mieszkanie o część strychu, która do niego przylega. Proszę o określenie kolejnych czynności prawnych (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

Charakterystyka najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego uregulowana jest w Kodeksie cywilnym i nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Sam Kodeks nie zawiera definicji (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Czym jest zezwolenie? Zacznijmy od końca: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, co do zasady wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Lokal samodzielny

Lokal samodzielny

Czym jest lokal samodzielny? Jakie warunki musi spełniać budynek, aby można było w nim wydzielić lokal samodzielny? Lokal samodzielny - zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali: Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku (...)

Wydzielenie lokalu użytkowego

Wydzielenie lokalu użytkowego

Działka jest podzielona na 20 udziałów, znajduje się na niej budynek. Księga wieczysta jest założona tylko na całą działkę. Chcę kupić kilka lokali użytkowych. W jaki sposób wydzielić lokal i założyć odrębną księgę wieczystą? Z uwagi na fakt, że lokale znajdują się w jednym (...)

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

W kamienicy stanowiącej współwłasność zostały wyodrębnione 4 mieszkania (zgoda współwłaścicieli w formie aktu notarialnego + wnioski o założenie księgi wieczystej), jednakowoż tylko moje mieszkanie jest nadal zajmowane przez lokatorów z "przydziału" sprzed kilkudziesięciu laty (teraz (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani nie chce się wyprowadzić. Co moge w takiej sytuacji zrobić? Niniejsza opinia prawna została (...)

Droga dojazdowa do lokalu użytkowego

Droga dojazdowa do lokalu użytkowego

W dn. 04.03.2005 r. nabyliśmy w drodze przetargu lokal w budynku wielolokalowym od Gminy jako wyodrębniony lokal samodzielny, który powstał w wyniku podziału jednego lokalu na dwa mniejsze. W wyniku podziału dojazd do lokalu pozostał przy tym drugim lokalu. Nasz lokal nie ma drogi dojazdowej do (...)

Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Przy zawieraniu umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu jest potrzebne dla notariusza zaświadczenie o samodzielności lokalu. Kto je wydaje i jakie dokumenty trzeba złożyć do jego wystawienia? Zaświadczenie o samodzielności lokalu wydaje starosta. Szczegółowe informacje na temat warunków (...)

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze jednostronnej czynności prawnej

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze jednostronnej czynności prawnej

Czy można ustanowić odrębną własność lokalu dla samego siebie? Zgodnie z art. 10 ustawy o własności lokali: Art. 10. Właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy (...)

Stwierdzenie samodzielności lokalu mieszkalnego

Stwierdzenie samodzielności lokalu mieszkalnego

Jaki organ jest władny stwierdzić samodzielność lokalu mieszkalnego? Kwestia spełnienia wymagań technicznych dla ustanowienia odrębnej własności lokalu podlega oczywiście weryfikacji, której dokonuje starosta w drodze zaświadczenia. „Starosta wydaje w tej sprawie zaświadczenie, (...)

Adaptacja strychu we wspólnocie

Adaptacja strychu we wspólnocie

Przed wejściem w życie ustawy o własności lokali gmina wyraziła zgodę na adaptację strychu. Po 1-01-1995 lokal nie posiadał samodzielności tzn. nie było zgody (organów budowlanych dawnej urzędów rejonowych) na użytkowanie, czyli gmina nie może dowieść że lokal stanowił samodzielny (...)

Wynajem lokalu użytkowego a VAT

Wynajem lokalu użytkowego a VAT

PYTANIE PODATKOWE Czy wynajmując w kamienicy, która jest nieruchomością mieszkalną, część pomieszczeń na lokal sklepowy - pomieszczenia te należą do części wspólnej współwłaścicieli - przychody z najmu tych pomieszczeń podlegać będą podatkowi VAT? Właściciele nie są podatnikami (...)

Sposoby na podział nieruchomości

Sposoby na podział nieruchomości

Jestem współwłaścicielem domku z działką w którym mam udziały 50%, zaś pozostałe 50% udziałów ma druga rodzina. Dom jest dwupoziomowy, ze wspólną klatką schodową i piwnicą. Jako współwłaściciele chcemy dokonać podziału nieruchomości. Jak można to zrobić? Istnieje kilka sposobów (...)

Wymagania Urzędu Skarbowego przy rejestracji VAT

Wymagania Urzędu Skarbowego przy rejestracji VAT

W wyniku rozpoczęcia najmu lokalu użytkowego, jako osoba fizyczna, wysłałem do Urzędu Skarbowego dokumentację do rejestracji VAT (druk VAT-R oraz potwierdzenie wniesienia wpłaty rejestracyjnej). Po kilku tygodniach listem poleconym otrzymałem wezwanie do uzupełnienia dokumentacji o kopie potwierdzenia (...)

Zmiana przeznaczenia lokalu

Zmiana przeznaczenia lokalu

Czy właściciel lokalu użytkowego może ten lokal wynajmować z przeznaczeniem na lokal mieszkalny? Czy właściciel lokalu użytkowego może go przekształcić w lokal mieszkalny? Jak można to zrobić, jakie dokumenty są do tego potrzebne, jaki urząd się tym zajmuje? Zasadniczo lokal użytkowy (...)

Przekształcenie lokalu użytkowego na cele mieszka

Przekształcenie lokalu użytkowego na cele mieszka

Kupiłem nieruchomość w przetargu ze spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie jest to lokal użytkowy. Jakie warunki, pozwolenia, zgody są potrzebne aby przekształcić lokal użytkowy na mieszkalny?   Zgodnie z art. 71 ust. 1 prawa budowlanego przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

Zmiana przeznaczenia lokalu na użytkowy

Zmiana przeznaczenia lokalu na użytkowy

Posiadam lokal mieszkalny i chciałbym z niego zrobić lokal do prowadzenia działalności. Jakim warunkom musi on odpowiadać oraz jakie czynności i gdzie muszę wykonać? Naszym zdaniem zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu (...)

Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

Staramy się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Jest to budynek parterowy. Obecnie ZGM wynajmuje znajdujące się w nim mieszkania 4 rodzinom. Starostwo przedstawiło nam operat szacunkowy, z którego wynika, że stan techniczno - użytkowy budynku jest bardzo zły - budynek wymaga osuszenia, ocieplenia, (...)