21.6.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeżeli jesteś mężczyzną, będziesz mógł przejść na emeryturę, gdy skończysz 65 latZamierzasz przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego? Sprawdź, co musisz wiedzieć.

Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Jest to emerytura w powszechnym wieku emerytalnym i kiedy się o nią ubiegasz, nie musisz mieć określonego stażu ubezpieczeniowego – liczą się przede wszystkim środki na Twoim koncie emerytalnym w ZUS. Taką emeryturę możesz otrzymać:

 • na swój wniosek (na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej),
 • z urzędu (na podstawie art. 24a ustawy emerytalnej).

Nowy wiek emerytalny dotyczy też okresowej emerytury kapitałowej, którą ZUS przyznaje:

 • na wniosek (art. 12 ustawy o emeryturach kapitałowych),
 • z urzędu (art. 13 ustawy o emeryturach kapitałowych).

Kto może przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lub 65 lat?

Na emeryturę w tym wieku mogą przejść:

 • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r.

 • osoby, które do 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia (szczegóły w art. 24 ustawy emerytalnej),

 • osoby, które do 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

Jeżeli wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) ukończysz przed 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie będziesz jeszcze w podwyższonym wieku emerytalnym, emeryturę uzyskasz od miesiąca zgłoszenia wniosku o to świadczenie, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

Kiedy ZUS przyzna Ci emeryturę?

Złóż wniosek, aby ZUS mógł przyznać Ci emeryturę. Może to zrobić nie wcześniej niż od miesiąca, w którym otrzyma Twój wniosek. Możesz go złożyć najwcześniej 30 dni przed dniem, w którym ukończysz powszechny wiek emerytalny.

Od czego zależy wysokość Twojej emerytury?

Sam możesz zdecydować, kiedy przejdziesz na emeryturę. Pamiętaj jednak, że jej wysokość zależy od:

 • opłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • średniego (statystycznego) dalszego trwania życia.

Oznacza to, że im dłużej pracujesz (płacisz składki), tym wyższą emeryturę otrzymasz.

Czy zachowasz Twoje prawa do świadczeń?

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz miał prawo do:

 • świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • emerytury pomostowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (przyznanej na okres do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego lub na okres przypadający po dniu osiągnięcia tego wieku albo na trwałe)

- to zachowasz je po wejściu w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny. Pomimo tego możesz ubiegać się o przyznanie emerytury – pod warunkiem, że:

 • ukończyłaś 60 lat
 • ukończyłeś 65 lat.

Co się stanie ze środkami w otwartym funduszu emerytalnym?

Jeśli nie skończysz 60 lub 65 lat do 30 września 2017 r.

Do końca września 2017 r. ZUS poinformuje otwarte fundusze emerytalne (OFE), że mają stopniowo przekazywać do ZUS środki z rachunków tych osób, które przed 1 października 2017 r. skończą odpowiednio 50 lat (kobiety) i 55 lat (mężczyźni), lecz nie będą jeszcze w nowym obniżonym wieku emerytalnym. OFE mają taki obowiązek wobec osób, którym zostało 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od tego momentu przekazują środki z konta OFE na subkonto danej osoby w ZUS (w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa).

Jeśli skończysz 60 lub 65 lat do 30 września 2017 r.

Piątego dnia roboczego po 1 października 2017 r. otwarty fundusz emerytalny umorzy wszystkie jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunkach osób, które skończą 60 lub 65 lat do końca września 2017 r. W ciągu kolejnych dwóch dni roboczych OFE przekaże do ZUS środki z rachunku tej osoby równe wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Te środki ZUS zapisze na subkontach osób ubezpieczonych i weźmie pod uwagę przy ustalaniu emerytury.

Jak zostanie ustalone średnie dalsze trwanie życia?

Dla jakiego wieku?

Średnie dalsze trwanie życia jest potrzebne do obliczenia wysokości emerytury. ZUS ustala je na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia. Ogłasza je co roku w komunikatach prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnie dalsze trwanie życia ustala się następująco:

 • jeśli złożysz wniosek o emeryturę po miesiącu, w którym osiągniesz wiek emerytalny – bierze się pod uwagę Twój wiek w dniu złożenia wniosku,
 • jeżeli złożysz wniosek o emeryturę w miesiącu, w którym osiągniesz wiek emerytalny lub wcześniej – bierze się pod uwagę Twój wiek z dnia osiągnięcia tego wieku.

Jeśli do końca września 2017 r. skończysz 60 lub 65 lat i w tym czasie złożysz wniosek o emeryturę, ZUS ustali średnie dalsze trwanie życia dla Twojego wieku na 1 października 2017 r.

Jeżeli zaś złożysz wniosek o emeryturę w październiku 2017 r., ZUS weźmie pod uwagę Twój wiek z dnia zgłoszenia tego wniosku. Oznacza to, że:

 • gdy złożysz wniosek przed ukończeniem kolejnego miesiąca życia, przyjmie średnie dalsze trwanie życia dla tego ukończonego wieku, np. dla kogoś, kto skończy 60 lat 15 września 2017 r. i złoży wniosek przed 15 października, będzie to 60 lat,
 • gdy złożysz wniosek po ukończeniu kolejnego miesiąca życia, przyjmie średnie dalsze trwanie życia dla wieku wyższego o miesiąc, np. gdy ktoś skończy 60 lat 15 września 2017 r. i zgłosi wniosek najwcześniej 15 października 2017 r., będzie to 60 lat i 1 miesiąc.

Na podstawie jakiej tablicy?

Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia obowiązującej w dniu:

 • w którym złożysz wniosek o emeryturę,
 • w którym ZUS przyzna Ci emeryturę, jeśli wniosek był niepotrzebny (bo przyznano Ci emeryturę z urzędu w miejsce dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności
  do pracy) albo w dniu złożenia wniosku nie są jeszcze spełnione wszystkie warunki do emerytury.

Jeżeli jest to dla Ciebie korzystniejsze, od 1 maja 2015 r. ZUS stosuje tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym osiągniesz wiek emerytalny. Od 1 października 2017 r. będzie to tablica obowiązująca w dniu ukończenia 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Jeśli do końca września 2017 r. skończysz 60 lub 65 lat, ale nie będziesz jeszcze do tego czasu w podwyższonym wieku emerytalnym (czyli takim, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia), ZUS może obliczyć Ci emeryturę na podstawie średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według:

 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu  zgłoszenia wniosku o emeryturę lub
 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym skończysz 60 lub 65 lat – jeżeli będzie to dla Ciebie korzystniejsze.

Jeśli natomiast do końca września 2017 r. skończysz również podwyższony wiek emerytalny, ZUS obliczy Ci emeryturę na podstawie średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według:

 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę lub
 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym skończysz podwyższony wiek emerytalny, bądź
 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym skończysz 60 lub 65 lat

- w zależności od tego, co będzie to dla Ciebie korzystniejsze.

Czy można na nowo przeliczyć emeryturę według tablic dla wieku 60 lub 65 lat?

Taką możliwość mają osoby urodzone po 1948 r., którym do 30 września 2017 r. ZUS obliczy emeryturę, bo osiągnęły podwyższony wiek emerytalny, a ponadto:

 • do 30 września 2017 r. nie złożyły wniosku, aby przy obliczaniu ich emerytury ZUS uwzględnił tablicę trwania życia obowiązującą w dniu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, lub
 • do 30 września 2017 r. ZUS obliczy im emeryturę z zastosowaniem przepisu obowiązującego do 1 października 2017 r., umożliwiającego wybór tablicy trwania życia.

Osoby te mają prawo do wariantowego obliczenia emerytury z zastosowaniem średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według tablicy trwania życia:

 • z dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę,
 • z dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego,
 • z dnia ukończenia 60 lub 65 lat.

Taką możliwość mają też mężczyźni urodzeni w 1948r. W ich przypadku uwzględniamy tablice:

 • z dnia zgłoszenia wniosku lub
 • z następnego dnia po ukończeniu 65 lub
 • z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.

w zależności od tego co będzie dla nich korzystniejsze.

Jeżeli chcesz skorzystać z tej możliwości, złóż do ZUS wniosek w tej sprawie!

Kiedy ZUS przyzna Ci emeryturę minimalną?

Jeśli Twoja emerytura będzie bardzo niska, ale Twój staż ubezpieczeniowy (czyli okresy składkowe i nieskładkowe) wyniesie:

 • co najmniej 20 lat (do 30 września 2017 r. wymagany jest co najmniej 22-letni staż), jeśli jesteś kobietą,
 • co najmniej 25 lat, jeżeli jesteś mężczyzną

- to ZUS przyzna Ci emeryturę minimalną. Od 1 marca 2017 r. wynosi ona 1.000 zł. 

Jaki staż trzeba będzie mieć do najniższej emerytury?

Jeśli np. jesteś kobietą, to dotyczy Cię zmiana stażu wymaganego do uzyskania najniższej emerytury - od 1 października 2017 r. nastąpi obniżenie do 20 lat minimalnego stażu składkowego i nieskładkowego, który musisz udowodnić, żeby mieć gwarancję najniższej emerytury (nowelizacja art. 87 ustawy emerytalnej).

Jeżeli ZUS przyznał Ci jeszcze przed 1 października 2017 r. emeryturę i nie podwyższył jej do minimalnej kwoty z tego względu, że nie udowodniłaś obowiązującego w tym okresie podwyższonego stażu (21 lat lub 22 lata), a będziesz miała wymagany 20-letni staż, to od 1 października 2017 r. podwyższy Ci emeryturę do kwoty najniższej emerytury bez konieczności składania przez Ciebie wniosku w tej sprawie (zrobi to sam, z urzędu).

Jaką ZUS wypłaci Ci emeryturę, jeśli masz dodatkowe przychody?

Co z wypłatą zmniejszonej emerytury?

Jeśli otrzymujesz wcześniejszą emeryturę i jest ona zmniejszona, a masz skończone 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), to od 1 października 2017 r. z urzędu (bez Twojego wniosku) ZUS zacznie wypłacać Ci ją w pełnej wysokości.

Jeżeli skończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) po 30 września 2017 r., ZUS będzie Ci wypłacał emeryturę w pełnej wysokości od miesiąca Twoich urodzin.

Co z wypłatą zawieszonej emerytury?

Jeśli masz wcześniejszą emeryturę i jest ona zawieszona z powodu osiągania zbyt wysokich przychodów, a skończyłeś 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) lub wiek ten ukończysz przed 1 października 2017 r., wypłata świadczenia przysługuje Ci od 1 października 2017 r. Jeśli skończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) po 30 września 2017 r., wypłata emerytury będzie Ci przysługiwać od miesiąca Twoich urodzin. W obydwu przypadkach skontaktujemy się z Tobą w celu podjęcia  wypłaty świadczenia (odpowiednio od 1 października 2017 r. lub od miesiąca Twoich 60 (65) – tych urodzin).

Porady prawne

Komu ZUS przyzna okresową emeryturę kapitałową?

Dla kogo okresowa emerytura kapitałowa od 1 października 2017 r.?

Od 1 października 2017 r. będzie Ci przysługiwało prawo do okresowej emerytury kapitałowej, jeśli:

 • jesteś kobietą,
 • należysz do otwartego funduszu emerytalnego (OFE),
 • ukończyłaś 60 lat,
 • będziesz mieć ustalone prawo do powszechnej emerytury,
 • będziesz mieć na subkoncie w ZUS kwotę równą lub wyższą od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego, (od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.-- 4191,80 zł (209,59 zł x 20), zapisaną na koniec miesiąca przed miesiącem, od którego ZUS przyzna Ci emeryturę.

Od 1 października 2017 r. będziesz mieć prawo do tej emerytury do dnia poprzedzającego 65 urodziny.

Co z okresowymi emeryturami kapitałowymi przyznanymi przed 1 października 2017 r.?

Jeśli otrzymujesz okresową emeryturę kapitałową albo ZUS przyzna Ci ją do końca września 2017 r., to będziesz pobierać to świadczenie do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny.

Wcześniej – już po skończeniu 65 lat – możesz złożyć do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury z I filaru z uwzględnieniem środków zgromadzonych na Twoim subkoncie. ZUS przeliczy ją, jeżeli:

 • pobierasz okresową emeryturę kapitałową (z II filaru) lub
 • Twoja okresowa emerytura kapitałowa jest zawieszona, ponieważ nadal pracujesz u dotychczasowego pracodawcy.

Jak ZUS przeliczy emeryturę?

Wysokość emerytury z I filaru ZUS ustali na Twój wniosek. Do jej obliczenia weźmie pod uwagę:

 • Twoje składki na ubezpieczenie emerytalne, zapisane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje emerytura w nowej wysokości, przy uwzględnieniu ich waloryzacji,
 • Twój zwaloryzowany kapitał początkowy,
 • Twoje środki zapisane na subkoncie, przy uwzględnieniu ich waloryzacji.

Zsumuje te kwoty i otrzyma podstawę do obliczenia emerytury. Podzieli ją przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku, w którym składasz wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury. Uzyskany wynik to nowa kwota emerytury z I filaru. Nie może być ona niższa niż suma pobieranych dotychczas emerytur: z I i II filaru.

Co z emeryturami częściowymi?

Czy po 30 września 2017 r. można ubiegać się o emeryturę częściową?

Zgodnie z nowymi przepisami, emerytura częściowa od 1 października 2017 r. nie będzie już przyznawana (został skreślony art. 26b ustawy emerytalnej).

Jeśli jednak do końca września 2017 r. spełnisz warunki wymagane do tego, aby otrzymać emeryturę częściową, ZUS przyzna Ci to świadczenie, nawet gdy złożysz wniosek po 30 września (art. 17 ustawy zmieniającej). Prawo do tej emerytury i jej wysokość ZUS ustali na zasadach obowiązujących do 30 września 2017 r.

Co dalej z emeryturami częściowymi przyznanymi na podstawie dotychczasowych przepisów?

Jeśli ZUS przyzna Ci prawo do emerytury częściowej (przed 1 października 2017 r. lub - w przypadku spełnienia wszystkich wymaganych warunków przed tą datą – również po 30 września 2017 r.), będziesz ją mógł pobierać do czasu, aż otrzymasz powszechną emeryturę. A stanie się to wtedy, gdy rozwiążesz stosunek pracy (jeśli pracujesz) oraz zgłosisz do ZUS wniosek o to świadczenie.

Co z emeryturą, gdy otrzymasz rentę?

Co się zmieni, gdy otrzymasz rentę po 30 września 2017 r.?

Gdy ZUS oblicza rentę, ustala między innymi, ile lat brakuje Ci do pełnych 25 lat stażu (czyli okresów składkowych i nieskładkowych). Bierze przy tym pod uwagę okres od dnia, w którym złożysz wniosek o rentę, do dnia, w jakim osiągniesz powszechny wiek emerytalny. Od 1 października 2017 r. będzie to okres do dnia, w którym skończysz 60 lat (wiek przewidziany dla kobiety).

Jeżeli uzyskasz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy po 30 września 2017 r., to gdy skończysz 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i nadal będziesz na rencie, ZUS sam przyzna Ci emeryturę (z urzędu). Nie musisz składać do niego wniosku.

Jeśli w dniu, w którym skończysz 60 lub 65 lat, będziesz mieć wstrzymaną rentę, ZUS przyzna Ci emeryturę od miesiąca, od którego zostałaby podjęta wypłata renty.

Co z emeryturą, gdy otrzymasz rentę do końca września 2017 r.?

Jeśli do końca września 2017 r. nie osiągniesz podwyższonego wieku emerytalnego i 1 października będziesz mieć ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia na okres:

 • do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego (łącznie z tym dniem),
 • na okres po dniu, w którym osiągniesz ten wiek,
 • na stałe

- a nie będziesz miał ustalonego prawa do emerytury, będziesz mógł pobierać rentę do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny. Po tym terminie ZUS przyzna Ci emeryturę (z urzędu). Nie musisz wtedy składać do ZUS wniosku.

Od tej zasady są dwa wyjątki:

 1. jeśli masz rentę do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny - jeżeli tego dnia Twoje prawo do renty będzie zawieszone, ZUS nie będzie mieć podstaw, aby przyznać Ci emeryturę;
 2. jeśli masz rentę na stałe lub na okres po dniu, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny - jeżeli tego dnia Twoje prawo do renty będzie zawieszone, ZUS przyzna Ci emeryturę od miesiąca, od którego znów wypłacałby rentę (po podjęciu wypłaty świadczenia na Twój wniosek), o ile wcześniej prawo do renty nie ustanie z innych przyczyn.

Co z emeryturą, gdy masz rentę na okres krótszy niż do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny?

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z tytułu ogólnego stanu zdrowia na okres krótszy niż do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, to Twoja sytuacja będzie zależała od tego, czy do końca września 2017 r. skończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), czy też nie osiągniesz tego wieku przed 1 października 2017 r.

Jeżeli do końca września 2017 r. skończysz wspomniany wiek, to możesz pobierać rentę tylko do 1 października tego roku. Jeśli zaś skończysz 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r., to możesz pobierać rentę do dnia urodzin. W obydwu przypadkach – odpowiednio od 1 października 2017 r. lub od dnia 60/65-tych urodzin ZUS przyzna Ci emeryturę (z urzędu). Nie musisz składać do ZUS wniosku w tej sprawie.

Wyjątek: jeżeli w dniu, odpowiednio – 1 października 2017 r. albo w dniu, w którym skończysz 60 lub 65 lat - Twoje prawo do renty będzie zawieszone, ZUS przyzna Ci emeryturę od miesiąca, od którego znów wypłacałby rentę (na Twój wniosek), o ile wcześniej prawo do renty nie ustanie z innych przyczyn.

Emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i świadczenie przedemerytalne

Co się zmieni, gdy ubiegasz się o emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub świadczenie przedemerytalne albo masz już takie świadczenie?

Od 1 października 2017 r. emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i świadczenie przedemerytalne będą Ci przysługiwały do dnia przed Twoimi 60 lub 65 urodzinami.

Wyjątek: do końca września 2017 r. spełnisz warunki do przyznania jednego z tych świadczeń i skończysz 60 lub 65 lat, ale złożysz wniosek później? - Masz wtedy prawo do tego świadczenia do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego.

Kiedy zachowasz prawo do tych świadczeń?

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz mieć prawo do świadczenia przedemerytalnego (zasiłku przedemerytalnego), emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, będziesz mógł pobierać te świadczenia do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny, chyba że Twoje prawo do nich ustanie przed tym dniem.

Gdy skończysz 60 lub 65 lat, możesz też po 30 września 2017 r. złożyć wniosek o powszechną emeryturę. Wówczas prawo do tych świadczeń ustanie wcześniej – na zasadach określonych w przepisach dotyczących tych świadczeń.

Aby uzyskać prawo do emerytury w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, gdy prawo do emerytury pomostowej czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy też do świadczenia przedemerytalnego ustanie, musisz złożyć wniosek o emeryturę. W przypadku ustania prawa do wymienionych świadczeń ZUS nie przyznaje emerytury bez wniosku (z urzędu).

Co się zmieni, gdy jesteś nauczycielem i chcesz przejść na wcześniejszą emeryturę? - Przeczytaj: Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

Co się zmieni przy ustalaniu renty rodzinnej?

Jakie zmiany w związku z niższym wiekiem emerytalnym?

Załóżmy, że po 30 września 2017 r. umrze osoba ubezpieczona urodzona po 1948 r., która osiągnęła podwyższony wiek emerytalny przed 1 października 2017 r. i która przed tym dniem:

 • nie miała prawa do emerytury,
 • miała prawo do emerytury, ale nie złożyła wniosku, aby kiego świadczenia kompensacyjnego, czy też do świadczenia przedemerytalnego ustanie, musisz złożyć wniosek o emeryturę. W przypadku ustania prawa do wymienionych świadczeń ZUS obliczył jej emeryturę w kilku wariantach – z zastosowaniem różnych tablic trwania życia,
 • miała prawo do emerytury z zastosowaniem wariantowania tablic trwania życia, według przepisów obowiązujących przed 1 października 2017 r.

- i uprawniony członek rodziny złoży wniosek o rentę rodzinną po tej osobie.

Przy rozpatrywaniu wniosku o rentę rodzinną po takiej osobie ZUS obliczy jej emeryturę dla celów przyznania renty rodzinnej po niej w trzech wariantach - z zastosowaniem tablic trwania życia obowiązujących:

 • w dniu, w którym osiągnęła podwyższony wiek emerytalny,
 • w dniu, w którym skończyła 60 (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
 • w dniu jej śmierci (gdy będziemy ustalać rentę po osobie ubezpieczonej) lub w dniu złożenia wniosku o emeryturę (gdy będziemy ustalać rentę po zmarłym emerycie).

Następnie wybierze wariant najkorzystniejszy dla wnioskodawcy.

To samo dotyczy renty rodzinnej po zmarłym ubezpieczonym/emerycie - mężczyźnie urodzonym w 1948 r. W tym przypadku ZUS obliczy jego emeryturę, biorąc pod uwagę tablice:

 • odpowiednio z dnia zgonu lub z dnia zgłoszenia wniosku o  emeryturę,
 • z następnego dnia po ukończeniu 65 lat,
 • z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.

Co z rentą rodzinną po osobie mającej prawo do emerytury częściowej?

Po 30 września 2017 r. nadal będzie przysługiwać renta rodzinna po osobie, która pobierała emeryturę częściową do dnia śmierci (bez względu na to, kiedy nastąpił zgon).
To samo dotyczy renty rodzinnej po osobie, która w dniu śmierci – przed 1 października 2017 r. – spełniała warunki do emerytury częściowej.

Co powinna wiedzieć osoba, za którą samorząd opłaca składki?

Jeśli otrzymujesz:

 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek dla opiekuna

- to wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązani są opłacać składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli jesteś kobietą - od 1 października 2017 r. mają oni taki obowiązek do czasu, aż Twój staż ubezpieczeniowy (czyli okresy składkowe i nieskładkowe) wyniesie co najmniej 20 lat.

Przez jaki okres samorząd opłaci składki, gdy już ustaliliśmy Twój staż?

Jeśli jesteś kobietą i otrzymujesz świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, a przed 1 października 2017 r. ZUS ustalił okres, który brakuje Ci do stażu ubezpieczeniowego dłuższego niż 20 lat, samorząd opłaci składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe do czasu, aż Twój staż ubezpieczeniowy wyniesie 20 lat.

Czy składki będą opłacane, gdy Twój staż jest dłuższy niż 20 lat?

Samorząd przestanie opłacać składki na Twoje ubezpieczenia, jeśli jesteś kobietą i 1 października 2017 r. będziesz miała już 20-letni staż ubezpieczeniowy.

O czym ZUS musi Cię poinformować?

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz miał ustalone prawo do: świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy też renty z tytułu niezdolności do pracy (przyznanej do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny lub do dnia, który przypada po osiągnięciu tego wieku bądź na stałe), i nie masz ustalonego prawa do emerytury 

- to ZUS poinformuje Cię o tym, że:

 • zachowasz prawo do tego świadczenia do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny (chyba że to prawo wygaśnie wcześniej),
 • zmieniły się warunki nabywania prawa do emerytury i możesz złożyć wniosek
  o emeryturę po ukończeniu 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz miała ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, to ZUS poinformuje Cię o tym, że:

 • zachowasz prawo do tego świadczenia do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny (chyba że to prawo wygaśnie wcześniej),
 • możesz zgłosić wniosek o ponowne obliczenie emerytury z I filaru po ukończeniu 65 lat, a przed dniem, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny; ZUS poinformuje Cię także o zasadach, na jakich wygaśnie prawo do okresowej emerytury kapitałowej po złożeniu tego wniosku.

Informacje te ZUS będzie wysyłać w drugiej połowie lipca 2017 r.

Jeśli dotyczy Ciebie taka informacja i po otrzymaniu wspomnianej informacji będziesz potrzebować dodatkowych wyjaśnień, aby podjąć właściwą decyzję w sprawie swoich uprawnień emerytalnych, to możesz je uzyskać w każdej z placówek ZUS na terenie całego kraju lub telefonicznie bądź w drodze korespondencyjnej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Wszystko gotowe na przywrócenie wieku emerytalnego

Wszystko gotowe na przywrócenie wieku emerytalnego

ZUS przygotowany na przywrócenie wieku emerytalnego Już 1 października wejdą w życie przepisy przywracające wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rada Ministrów wysłuchała związanej z tym informacji minister Elżbiety Rafalskiej o stanie przygotowań i wprowadzenia (...)

Emerytury dziś i jutro...

Emerytury dziś i jutro...

Twoja emerytura – zmiany od 1 października Od 1 października przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To minimalny wiek, w którym można otrzymać świadczenie, ale nie jest to przymus. Dłuższa praca oznacza wyższe świadczenie.  Celem (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r.? - Dowiedz się, kiedy możesz przejść na emeryturę lub podobne świadczenie z ZUS. Jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą decyzją. Poniżej (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytury pomostowe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. - kto jest uprawniony do emerytury pomostowej? Jeżeli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach, możesz otrzymać emeryturę (...)

Wiek emerytalny nie podoba się Komisji Europejskiej...

Wiek emerytalny nie podoba się Komisji Europejskiej...

Upomnienie KE Komisja Europejska prosi polskie władze o dialog w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jaki przywraca nowa ustawa emerytalna. List w tej sprawie przesłali do Warszawy komisarze Vĕra Jourová i Marianne Thyssen. Wcześniej Komisja zwróciła (...)

Emerytury i renty w 2018 r.

Emerytury i renty w 2018 r.

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 r. W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, dotyczącymi waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku, MRPiPS udzieliło wyjaśnień.  Sposób ustalania wysokości emerytur i rent określa ustawa o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać (...)

Emerytura dla twórców i artystów

Emerytura dla twórców i artystów

Emerytura dla osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną Twórcy i artyści mogą przejść na emeryturę przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, czy spełniasz warunki, aby otrzymać (...)

Prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych

Prace nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych

  Oto informacja MSWiA o stanie prac nad zmianami w ustawie o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych: W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi prac prowadzonych przez resort spraw wewnętrznych i administracji nad zmianą ustawy o świadczeniach emerytalnych funkcjonariuszy (...)

Od kiedy przejdziemy wcześniej na emeryturę?

Od kiedy przejdziemy wcześniej na emeryturę?

Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat. Rozwiązania zawarte w nowej ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r. Którzy nauczyciele mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych? Jak wyjaśnił (...)

Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

Zmienione zasady ustalania wysokości emerytur kobiet z rocznika 1953, które pobierały wcześniejszą emeryturę, są niezgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Poszkodowane kobiety mogą wnosić o wznowienie postępowania - termin już biegnie! Nabycie prawa do tzw. (...)

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Stan faktyczny Urodziłam się w maju 1950 r. W 1968 rozpoczęłam studia, które ukończyłam w 1972 r. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę 02.11.1972 r. i pracowałam do 31.07.1991 r. Od 01.08.1991 r. prowadzę działalność gospodarczą do dnia dzisiejszego. Działalność prowadzę w (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (...)

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Jakie są zasady ogólne ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców? Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym zatrudnionych za granicą u polskich (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie (...)

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po spełnieniu (...)

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 31 grudnia 1948 a 1 stycznia 1969

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 31 grudnia 1948 a 1 stycznia 1969

Jakie warunki należy spełnić, aby możliwe było przejście na wcześniejszą emeryturę? Na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia (...)

Wniosek o przyznanie emerytury

Wniosek o przyznanie emerytury

W październiku ukończyłem 60 lat. Mam prawie 44 lata składkowe i półtora roku nieskładkowych. Od 1992 roku prowadzę działalność gospodarczą. Od marca tego roku jestem również zatrudniony (...)

Praca w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach

W tym roku skończyłam 50 lat. Podjęłam pracę 1.09.1974 r. (1.09.2004 r. - minie 30 lat pracy). Od 1.04.1986 r. pracuję na stanowisku elektronika przy elektronicznym monitorze ekranowym (komputerze). (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury a staż pracy

Prawo do wcześniejszej emerytury a staż pracy

Moja mama jest zatrudniona w prywatnej firmie od 1996 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony na 1/2 etatu . W tym roku pracodawca zapowiedział, iż likwiduje swoją firmę i w związku z tym straci (...)

Przejście na emeryturę a zatrudnienie

Przejście na emeryturę a zatrudnienie

Proszę o informacje, jakie są procedury i jakie czynności muszę wykonać osobiście i czego dopilnować, żeby zgodnie z prawem i przepisami przejść na emeryturę, przy jednoczesnym zatrudnieniu (...)

Wiek emerytalny, a rozwiązanie stosunku pracy

Wiek emerytalny, a rozwiązanie stosunku pracy

Pracownik osiągnął wiek emerytalny. Czy pracodawca może zmuszać pracownika do odejścia na emeryturę czy jest to dobrowolna decyzja pracownika? Jakie przepisy to regulują? Na wstępie należy (...)

Wczesniejsza emerytura dla rencisty

Wczesniejsza emerytura dla rencisty

Jestem mężczyzną, we wrześniu ukończyłem 60 lat (rocznik 1950). Mam pierwszą grupę inwalidzką. Jestem na rencie. Nie pracowałem w szkodliwych warunkach. Przed przejściem na rentę miałem nie (...)

Czy można zwolnić pracownicę, która uzyskała prawo do wcześniejszej emerytury?

Czy można zwolnić pracownicę, która uzyskała prawo do wcześniejszej emerytury?

Czy można zwolnić pracownicę, która uzyskała prawo do wcześniejszej emerytury? Instytucja tzw. wcześniejszej emerytury jest regulowana przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń (...)

Przejście z renty na emeryturę

Przejście z renty na emeryturę

Latem 2006 wziąłem pod opiekę do siebie moich rodziców (mama 75 lat, tato 78). W trakcie dowiedziałem się od nich, że mama otrzymała (po 27 latach pracy) w 1981 rentę inwalidzką, w roku 1992 (...)

Wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury

Wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury

Otrzymałam odmowną decyzję na wniosek o wcześniejszą emeryturę. Pomimo tego, iż spełniam warunek wieku i czasu lat składkowych i nieskładkowych. Mam 57 lat, 37 lat przepracowanej i udokumentowanej (...)

Prawo do wcześniejszej emerytury

Prawo do wcześniejszej emerytury

Mam 52 lata i chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, jakie muszę spełnić warunki szczegółowe? Ogólne znam. Nadmieniam, że brakuje mi 5 miesięcy pracy do 25 lat pracy ogółem. Słyszałam, (...)

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Emerytura dla pracowników w szczególnych warunkach

Na stronie internetowej ZUS znalazłem nietypową informację dotyczącą wcześniejszych emerytur. Cytuję formułę:" Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 (...)

Katecheza w kościele a praca nauczycielska

Katecheza w kościele a praca nauczycielska

Duchowny katolicki, kończący w tym roku 60 lat, przebywa od 4 lat na rencie II grupy. Wyliczając mu wysokość świadczenia, ZUS zaliczył 30-letni staż pracy duszpasterskiej. Czy w tym roku ów duchowny (...)

Wniosek o emeryturę przed osiągnięciem wieku

Wniosek o emeryturę przed osiągnięciem wieku

Za osiem miesięcy pracownik skończy 65 lat i będzie miał wówczas 45-letni staż pracy. Czy korzystając z faktu, iż ma ukończone 60 lat, pracownik może już teraz wystąpić do ZUS w sprawie przyznania (...)

FORUM PRAWNE

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Odmowa przyznania renty- co dalej?

Odmowa przyznania renty- co dalej? Witam Moja mama miała wylew w sierpniu 2009 roku, miała sparaliżowaną prawą stronę i do tej pory nie ma sprawnej do końca prawej ręki. Z opinii lekarzy wynika, (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Zasiłek Rodzinny - wysokość, kryteria przyznania

Zasiłek Rodzinny - wysokość, kryteria przyznania Witam Mam takie pytanie syn moj 5.03.skonczyl 21 lat i w czerwcu 2004r konczy szkołe srednia do kwietnia wypłacał mi ZUS rodzinne bo jestem na rencje (...)

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

Porady prawne