25.4.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

Co rozumiemy pod pojęciem "umowa zawierana na odległość"?

Umowę zawieraną na odległość cechują następujące elementy:

 • brak jednoczesnej obecności obu stron - nie jest to spotkanie w cztery oczy w lokalu przedsiębiorcy,
 • zorganizowanie działalności przedsiębiorcy na zasadzie zawierania umów na odległość (przedsiębiorca nie posiada zazwyczaj placówek swojego przedsiębiorstwa (np. przedsiębiorca, który sprzedaje towary lub polisy ubezpieczeniowe tylko przez telefon)),
 • zawieranie umowy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności:
  1. drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego (dostarczanego np. w gazecie),
  2. listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej (np. Szanowna Pani proponujemy zakup...),
  3. reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia,
  4. reklamy w postaci elektronicznej,
  5. katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu (posłużenie się tym sposobem jest możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta!!!),
  6. poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej (również wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta).

O czym przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta zawierając z nim umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość?

Konsument powinien być poinformowany o:

 1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany (nr KRS lub nr nadany w ewidencji działalności gospodarczej),
 2. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu (najczęściej - informacje o oferowanym do sprzedaży towarze),
 3. cenie lub wynagrodzeniu obejmującym wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
 4. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia (np. przelew na określone konto); umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia,
 5. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 6. prawie konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni; nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne),
 7. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy (np. koszt połączenia telefonicznego),
 8. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący (np. oferta wiąże do 20 kwietnia b.r.),
 9. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe (np. umowa o dostarczanie co miesiąc określonego towaru),
 10. miejscu i sposobie składania reklamacji (miejsce to powinno być dla konsumenta dogodne, tzn. reklamacja towaru nie może narazić klienta na nadmierne koszty," ani spowodować nadmiernych trudności),
 11. prawie wypowiedzenia umowy o świadczenie ciągłe lub okresowe (czyli świadczenie, które ma być spełniane przez dłuższy czas); termin wypowiedzenia (jeśli jest przewidziany w umowie) nie może być dłuższy niż 1 miesiąc; w wypadku nie oznaczenia terminu ustawa przewiduje miesięczny termin wypowiedzenia.

Informacje te, powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania.

Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie wyżej wymienionych informacji, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia (czyli np. wraz z wysłaniem zamówionego towaru przedsiębiorca powinien dostarczyć pismo obejmujące powyższe informacje).

Obowiązek określony wyżej nie dotyczy jednorazowych świadczeń, które same są spełniane przy użyciu środków porozumiewania się na odległość i za które rachunek wystawia osoba fizyczna lub prawna, która w ramach swojego przedsiębiorstwa udostępnia co najmniej jeden środek porozumiewania się na odległość, dostępny dla konsumenta i przedsiębiorcy (operator środków porozumiewania się).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż na odległość i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa w UE Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wyłącznie sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu, a nie innym przedsiębiorstwom. Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa może okazać się (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Bezpieczniejsze i łatwiejsze zakupy przez Internet - KE proponuje dyrektywę w sprawie praw konsumentów

Bezpieczniejsze i łatwiejsze zakupy przez Internet - KE proponuje dyrektywę w sprawie praw konsumentów

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj propozycję wprowadzenia wspólnych dla całej Unii zasad ułatwiających konsumentom zakupy przez Internet. Nowe reguły zagwarantują konsumentom, że bez względu na to gdzie w UE dokonują zakupów, przed zawarciem umowy otrzymają przejrzyste (...)

Fikcyjna promocja. Kara 90 tysięcy złotych

Fikcyjna promocja. Kara 90 tysięcy złotych

Spółka Vigget sprzedająca urządzenia paramedyczne na pokazach wprowadzała konsumentów w błąd stosując fikcyjną promocję - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka została ukarana kwotą 90 tys. zł. Spółka Vigget sprzedaje urządzenia paramedyczne o nazwie RezonMed i (...)

Jakie prawa przysługują konsumentom?

Jakie prawa przysługują konsumentom?

Jeśli zamierzasz sprzedawać towary lub świadczyć usługi, musisz przestrzegać praw konsumenta. Te prawa obejmują między innymi: gwarancję, rękojmię czy prawo do zwrotu towaru. Nie możesz też stosować w umowach klauzul niedozwolonych. Sprawdź, jakie prawa mają konsumenci. Kim jest (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności (...)

Nowa Dyrektywa o prawach ochrony konsumentów

Nowa Dyrektywa o prawach ochrony konsumentów

Na forum UE trwają prace nad przygotowaniem nowej Dyrektywy dotyczącej prawa ochrony konsumentów. Intensywne prace i konsultacje w Komisji, a więc czas na zgłaszanie zastrzeżeń i postulatów, będą miały miejsce tuż po wakacjach. Komisja Europejska prowadzi prace nad rewizją dyrektyw (...)

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  Którzy podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy o prawach konsumentów

Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy o prawach konsumentów

8 października 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję wprowadzenia obowiązujących w całej UE praw ułatwiających konsumentom zakupy przez Internet oraz w punktach sprzedaży. Proponowane przepisy mają zagwarantować konsumentom, bez względu na kraj dokonania zakupów, przejrzystość (...)

Jakie zmiany wprowadził pakiet VAT e-commerce?

Jakie zmiany wprowadził pakiet VAT e-commerce?

Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego, przewidziane w unijnym pakiecie VAT e-commerce. Nowy pakiet ma ułatwić handel internetowy między krajami UE, uszczelnić VAT w zakresie importu tzw. małych przesyłek spoza Europy i zapewnić uczciwą konkurencję (...)

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.Prawo działalności gospodarczej.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejDefinicja działalności gospodarczejDziałalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją

Zmiany od 1 lipca 2021 r. Celem zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług jest ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych, wyjaśnienie (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży (...)

Leków na receptę nie kupimy przez internet

Leków na receptę nie kupimy przez internet

Wypisanej przez lekarza recepty nie zrealizujemy "na odległość". Ministerstwo Zdrowia chce jednoznacznego przepisu, który zabroni wysyłkowej sprzedaży wypisanych przez specjalistę lekarstw. Przygotowywana przez rząd nowelizacja prawa farmaceutycznego wprowadzi jednoznaczny zakaz sprzedaży (...)

Propozycja zmian dotyczących pokazów handlowych

Propozycja zmian dotyczących pokazów handlowych

UOKiK dla seniorów Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem firmy i przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – to niektóre propozycje legislacyjne Prezesa UOKiK. - "Przygotowaliśmy projekt przepisów, które w systemowy (...)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Czemu ma służyć nowa regulacja o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej? 12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (przygotowana przez Ministerstwo (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  Jakie przepisy regulują, którzy podatnicy powinni zainstalować kasy fiskalne? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od mojego miejsca zamieszkania.) Nigdy w tej siedzibie nie byłem. Całość odbywa się w ten sposób, (...)

O umowach sprzedaży na odległość

O umowach sprzedaży na odległość

Czy po wstąpieniu Polski do UE zmieniły się przepisy dotyczące sprzedaży na odległość? Chodzi głównie o to, czy w przypadku sprzedaży programów komputerowych zmieniło się zastrzeżenie, że prawo odstąpienia od umowy przez kupującego traci się w przypadku rozpakowania pudełka z programem? (...)

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Bardzo proszę Państwa o pomoc w następującej sprawie: 3 miesiące temu przedzwoniła do mnie Pani z portalu który zamieszcza ogłoszenia z ofertami sprzedaży nieruchomości, z propozycją o zamieszczeniu na ich stronie mojej oferty. Wszystko miało być za darmo. Zachęcona obietnicami Pani konsultant, (...)

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Firma zamierza dokonywać sprzedaży wysyłkowej klientom detalicznym do krajów Unii Europejskiej oraz do USA. Czy przekroczenie limitu (np. w Niemczech 100.000 euro) obowiązuje jednorazowo, czy jest to limit okresowy, np. w skali roku? W jakiej walucie należy rozliczyć klienta zagranicznego? Czy (...)

Problem z towarem zakupionym w USA.

Problem z towarem zakupionym w USA.

Zakupiłem sprzęt elektroniczny o wartości 2000$ w jednym z amerykańskich sklepów. Towar miał być wysłany kurierem. Przesyłka nie została wysłana, więc skontaktowałem się ze sklepem. Tam powiedziano mi że muszą sprawdzić co z moim zamówieniem. I tak nie mam ani pieniędzy, ani towaru. (...)

Reklamacja towaru z aukcji

Reklamacja towaru z aukcji

Zakupiłam na aukcji internetowej od osoby fizycznej torebkę, która miała być skórzana i firmowa (oryginalna), przelałam pieniążki na podane konto. Po otrzymaniu w/w towaru okazało się, że torebka nie dość, że nie jest oryginalna to w dodatku nie jest ze skóry. Napisałam do sprzedawcy, (...)

Odsetki od zobowiązań z tytułu WNT

Odsetki od zobowiązań z tytułu WNT

Jesteśmy spółką z o.o. Materiały do produkcji zakupujemy również u dostawców zagranicznych (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Część płatności regulowana jest po ustalonych (zaznaczonych na fakturach) terminach płatności. Czy dostawcy zagraniczni mają prawo naliczyć odsetki z tytułu (...)

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Prawa konsumenta a zwrot towaru

Moje pytanie dotyczy zwrotu towaru przy sprzedaży wysyłkowej ale od strony firmy. - kupujący kupuje przez internet nowy produkt za bardzo wysoką kwotę (ponad 10 tys zł). - towar w ofercie jest szczegółowo opisany - towar został zapakowany i wysłany ubezpieczoną paczką - po kilku dniach (...)

Odstąpienie od umowy zawartej przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość

Kiedy można odstąpić od umowy zawartej przez internet? Jeśli chodzi o możliwość odstąpienia od umowy, należy zauważyć, iż ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadza regulację dotyczącą (...)

Dopalacze na telefon

Dopalacze na telefon

Opinii publicznej znany jest temat sklepów z tzw. \"dopalaczami\". Sprzedawcy wykorzystują fakt, że pewne substancje odurzające nie znajdują się na liście zakazanych. Z drugiej strony administracja państwowa walczy z tematem bardzo często wykorzystując do tego specyficzne środki nacisku np. (...)

Oznaczenie sądu rejestrowego

Oznaczenie sądu rejestrowego

Spółka przeniosła się z jednego miasta wojewódzkiego do drugiego, w związku z czym zmienił się właściwy dla niej sąd rejestrowy. Czy podając dane spółki (np. na zawieranych umowach), należy wraz z numerem KRS podawać oznaczenie sądu rejestrowego, w którym została zarejestrowana spółka, (...)

Zakup mieszkalna a PCC i koszty notariusza

Zakup mieszkalna a PCC i koszty notariusza

Nabywam mieszkanie (nowowybudowane, wyodrębnione itp.) od dewelopera na podstawie umowy. Mamy podpisać ostateczną umowę u notariusza. Czy zapłacę podatek 2% PCC? Czy taksa notarialna będzie wynosić 50% stawki? Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), (...)

Podatek od dochodów z działalności MLM

Podatek od dochodów z działalności MLM

Uzyskuję dochody z działalności MLM, nie posiadam zgłoszonej firmy. Czy mam obowiązek zgłoszenia dochodów do urzędu skarbowego? A jeżeli tak to czy robię to raz w roku czy na bieżąco? Czy jest określona wysokość dochodów, która podlega obowiązkowi podatkowemu i zgłaszania tego urzędowi (...)

Prawo do zabudowy nieruchomości

Prawo do zabudowy nieruchomości

W projekcie domu mieszkalnego, który wykonuję dla inwestora zbliżam się narożnikiem budynku do sąsiedniej działki do 75 cm od granicy (dopuszczalna odległość 1,5m). Nie ma możliwości przesunięcia domu (pozostałe odległości są minimalne dopuszczalne wg prawa budowlanego). Działka ta (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron

Kiedy można odstąpić od umowy zawartej na odległość? W ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wskazuje się: Art.6.1. Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron

Kiedy można odstąpić od umowy zawartej na odległość? W ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wskazuje się: Art.6.1. Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu (...)

Odstąpienie do umowy świadczenia usług

Odstąpienie do umowy świadczenia usług

Czy korzystając z porady prawnej e-prawnika lub informacji uzyskanych od e-prawnika w części komercyjnej mam prawo zwrócić takie informacje w terminie do 10 dni na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez (...)

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny stanowi: "W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony (...)

Odwołanie rezerwacji

Odwołanie rezerwacji

Dzień Dobry. 22.10.2009 w biurze podróży X dokonałem przez Internet rezerwacji wyjazdu na narty w terminie 12.12.2009. W dniu 26.10.2009 ze względów osobistych byłem zmuszony odwołać zamówioną rezerwację. Obecnie biuro podróży X domaga się zapłaty 604 zł. Przy dokonywaniu zakupów przez (...)

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

W Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jest zapis o dziesięciodniowym terminie na ewentualne odstąpienie od zawartej umowy, ale jest tu mowa tylko o konsumentach. Co jednak np. z osobami (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od mojego miejsca zamieszkania.) Nigdy w tej siedzibie nie byłem. Całość odbywa się w ten sposób, (...)

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Portal żąda zapłaty za umieszczenie ogłoszenia na ich stronie.

Bardzo proszę Państwa o pomoc w następującej sprawie: 3 miesiące temu przedzwoniła do mnie Pani z portalu który zamieszcza ogłoszenia z ofertami sprzedaży nieruchomości, z propozycją o zamieszczeniu na ich stronie mojej oferty. Wszystko miało być za darmo. Zachęcona obietnicami Pani konsultant, (...)

O umowach sprzedaży na odległość

O umowach sprzedaży na odległość

Czy po wstąpieniu Polski do UE zmieniły się przepisy dotyczące sprzedaży na odległość? Chodzi głównie o to, czy w przypadku sprzedaży programów komputerowych zmieniło się zastrzeżenie, że prawo odstąpienia od umowy przez kupującego traci się w przypadku rozpakowania pudełka z programem? (...)

Zwrot towarów zakupionych w sklepie erotycznym

Zwrot towarów zakupionych w sklepie erotycznym

Moja firma zajmuje się sprzedażą produktów erotycznych (w tym również przez internet). Dla uproszczenia podam następującą sytuację. Klientka detaliczna kupuje wibrator do użytku intymnego o wartości 500zł przez sklep internetowy. Wibrator ten ze względów higienicznych jest opakowany w (...)

Odstąpienie od umowy zawartej przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość

Odstąpienie od umowy zawartej przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość

Kiedy można odstąpić od umowy zawartej przez internet? Jeśli chodzi o możliwość odstąpienia od umowy, należy zauważyć, iż ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadza regulację dotyczącą (...)

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Zamierzam zawrzeć jako przedsiębiorca umowę pożyczki z konsumentem poza moim lokalem. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (...)

Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Jaki jest termin na odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość? Dla skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wymaga się zachowania terminu zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Jesteśmy firmą motoryzacyjną działającą na polskim rynku. W jakim terminie mogę przyjąć zakupiony u mnie towar, który jest nienaruszony, a nabywca przedstawi dowód zakupu? Zwrócenie sprzedawcy nienaruszonego towaru jest zależne od tego z kim umowa sprzedaży została zawarta. Jeśli kontrahentem (...)

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

W dniu 29.11.03 pod presją prezentacji zawarłem umowę sprzedaży Timeshare (wynajem tygodnia wczasów) przez KLUB WAKACYJNY, wpłaciłem zaliczkę 750 zł, chcę z przyczyn finansowych (są też inne) rozwiązać umowę i odzyskać zaliczkę. W umowie istnieje zapis, że muszę zapłacić dodatkowo (...)

Wymagane odległości między budynkami

Wymagane odległości między budynkami

Zamierzam wybudować na cele mieszkalne lub agroturystyczne. W jakiej odległości powinien być usytuowany nowy budynek od budynku drewnianego sąsiada, który jest postawiony tuż przy granicy działki? Czy jest możliwość zmniejszenia tej odległości przez np. użycie odpowiednich preparatów przeciwpożarowych? (...)

Zatrudnienie syna w jednoosobowej spółce

Zatrudnienie syna w jednoosobowej spółce

Prowadzę działalność gospodarczą jako jednoosobowa spółka. Zakład pracy połączony jest z moim domem (przejście korytarzem). Od 01.01.2008 chciałbym zatrudnić w firmie mojego pełnoletniego syna. Na jaką umowę mógłbym zatrudnić syna? Czy powinienem dokonać zgłoszenia do PIP i Sanepidu (...)