Świadectwo pracy wydaje się inaczej

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono nowe zasady wystawiania pracownikom świadectw pracy. Jakie nowe regulacje obowiązują? Jak należy wypełnić świadectwo pracy?

Od 1 stycznia br. w związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, bez względu na rodzaj umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia. Natomiast w przypadku zatrudnienia w ciągu 7 dni − pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Jakie nowe regulacje obowiązują?

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych  ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) dotknęła także przepisów Kodeksu pracy (K.p.), zmieniając zasady wydawania pracownikom świadectw pracy.

Pracownik może złożyć taki wniosek w każdym czasie i prosić o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy. 

Od nowego roku obowiązuje także nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectw pracy (Dz.U. poz. 2292). Reguluje ono szczegółową treść świadectwa pracy, sposób i tryb wydawania świadectwa pracy oraz sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy. Do tego aktu dołączy został wzór świadectwa pracy z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania.  

Porady prawne

Wzór świadectwa pracy

…………………………………………..………………                                                        ……………………………………………….

(pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)                                                             (miejscowość i data)

………………………………………………………

(numer REGON-PKD)

ŚWIADECTWO PRACY

1. Stwierdza się, że ………………………………………………………………… (imię (imiona) i nazwisko pracownika), imiona rodziców: ………………………………………………………, urodzony …………………………………… (data urodzenia)

był zatrudniony ………………………………………………………………………………………..……………………… (pracodawca)

  • w okresie od ……………………… do …………………………… w wymiarze …………………….…………………………
  • w okresie od ……………………… do …………………………… w wymiarze …………………….…………………………
  • w okresie od ……………………… do …………………………… w wymiarze …………………….…………………………

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania ……………………………………………………………………………………………… (tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

b) wygaśnięcia ……………………………………………… (podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

4. Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36¹ § 1 Kodeksu pracy ………………………………………………………………………………………… (okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

5. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze …………………………….………………….…………………………… (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy), w tym ……………………………………………………………………………….. (urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 167² Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

2) korzystał z urlopu bezpłatnego ………………………………………………………….…………………………………………… (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze …………………………..……… w ………………….……. częściach;

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie ……………………………….……………………… (podstawa prawna udzielenia urlopu) w wymiarze …………………………………. w ………………………….. częściach, w tym na podstawie art. 182¹c § 3 Kodeksu pracy w ………………….. częściach;

5) wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie ……………………………….………………… (podstawa prawna udzielenia urlopu) w wymiarze …………………………..……… w okresie (okresach) ………………………………………………..…………….. w …………………… częściach

6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, w okresie (okresach) …………………………………………………………….

7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy ..…………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………… (liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

8) był niezdolny do pracy przez okres ……………………………… dni (liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

9) ……………………………………………………………………………………………………… (dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., zgodnie z art. 92 § 1¹ Kodeksu pracy obowiązującym w tym okresie)

10) odbył służbę wojskową w okresie ………………………………………………………………… (okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej from zastępczych)

11) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ……………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy ……………………………………………………………………………………………………………………

13) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

6. Informacja o zajęciu wynagrodzenia: ………………………………………………………………………………………… (oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej) ………………………………………………………………………………………… (wysokość potrąconych kwot)

7. Informacje uzupełniające ………………………………………………………………….…………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………….………..……………

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ………………………………………………………………………………………… (podstawa prawna - art. 97 § 2¹ Kodeksu pracy)

 

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY

Nr REGON-PKD - stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny.

Data - w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z § 7 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, pracodawca wskazuje datę, w której wystawia to świadectwo.

W ust. 1: - pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 23¹ Kodeksu pracy (K.p.)  lub przepisami odrębnymi wskazuje też okres jego zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych pracodawców),

- pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, a także okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy lub poprzednich stosunków pracy, zgodnie z art. 97 § 1 i 1¹ K.p.

W ust. 3 lit. a - pracodawca wskazuje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 23¹ § 4 lub § 5, w art. 30 § 1, w art. 48 § 2, w art. 68³, w art. 201 § 2 K.p. lub w przepisach odrębnych. Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 K.p.:

  • za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,
  • bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo art. 55 Kodeksu pracy,
  • na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika - pracodawca wskazuje art. 1 albo art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1474).

W ust. 5: w pkt 1 - pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 167² K.p., w pkt 3 i 4 - pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski i rodzicielski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy; w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka, w pkt 5 - w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop wychowawczy - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka, w pkt 11 - pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia, w pkt 12 - pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego urlopu albo innych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 K.p., w pkt 13 - pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w ustawie z dnia 17 listopada 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W ust. 7 pracodawca zamieszcza informację:

1) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;

2) na żądanie pracownika: a) o wysokości i składnikach wynagrodzenia, b) o uzyskanych kwalifikacjach, c) o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 7 ust. 3 rozporządzenia MRPiPS w sprawie świadectwa pracy, przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne