Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych - rozwód orzeczony za granicą

Zasadą jest, że orzeczenia wydawane przez sądy w sprawach cywilnych wywierają skutki prawne jedynie na terytorium tego państwa, w którym zostały wydane. Oczywiście od tej zasady przepisy prawne poszczególnych państw przewidują wyjątki. Zgodnie z prawem polskim skuteczność na obszarze Polski nie nadających się do wykonania w drodze egzekucji orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych, które należą w Polsce do drogi sądowej, zależy od uznania ich przez sąd polski. Oznacza to, że wyrok nie uznany nie wywołuje żadnych skutków i nie nadaje się do wykonania w drodze egzekucji.

Kiedy orzeczenie podlega uznaniu?

Orzeczenia podlegają uznaniu pod warunkiem wzajemności (oznacza to, że sądy polskie uznają wyroki sądów tych państw, których sądy uznają wyroki sądów polskich) jeżeli:

  1. orzeczenie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
  2. sprawa nie należy, według polskiego prawa lub umowy międzynarodowej, do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich lub sądów państwa trzeciego;
  3. strona nie była pozbawiona możności obrony, a w razie nieposiadania zdolności procesowej (np. małoletni, osoba ubezwłasnowolniona) - należytego przedstawicielstwa;
  4. sprawa nie została już prawomocnie osądzona przed sądem polskim albo nie wszczęto jej przed sądem polskim powołanym do jej rozstrzygnięcia, zanim orzeczenie sądu zagranicznego stało się prawomocne;
  5. orzeczenie nie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Polski (np. nie będą podlegały uznaniu orzeczenia dotyczące kolejnego ślubu w ustawodawstwach dopuszczających wielożeństwo);
  6. przy wydaniu orzeczenia w sprawie, w której należało zastosować prawo polskie (o zastosowaniu prawa polskiego lub prawa obcego decydują reguły zawarte w ustawie Prawo prywatne międzynarodowe), prawo to zostało zastosowane, chyba że zastosowanie w sprawie obce prawo nie różni się w sposób istotny od prawa polskiego.

Przestrzeganie warunków wskazanych w powyższym pkt. 4 i 6 oraz warunku wzajemności nie jest wymagane, gdy orzeczenie sądu państwa obcego stwierdza - zgodnie z przepisami tego państwa o właściwości jego sądów i zgodnie z prawem tego państwa - nabycie przez osobę mieszkającą w Polsce mienia spadkowego, które w chwili śmierci spadkodawcy znajdowało się na obszarze tego państwa obcego.


Przestrzeganie warunku wzajemności nie jest wymagane w sprawach należących według prawa polskiego do wyłącznej jurysdykcji państwa, skąd pochodzi orzeczenie.

Kto może wystąpić z wnioskiem o uznanie orzeczenia?

Z wnioskiem o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Jednak domagać się uznania zagranicznego wyroku rozwodowego oraz przeciwstawiać się temu uznaniu mogą tylko małżonkowie, którzy byli stronami procesu o rozwód.

Co zrobić, żeby złożyć wniosek o uznanie orzeczenia?

Do wniosku o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wnioskodawca powinien dołączyć oprócz urzędowego odpisu wyroku, uwierzytelniony przekład tegoż na język polski oraz stwierdzenie, że orzeczenie jest prawomocne; gdy zaś wyrok jest zaoczny, nadto zaświadczenie, że wezwanie zostało pozwanemu należycie doręczone.

O uznaniu orzeka w składzie trzech sędziów zawodowych sąd okręgowy, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy (chodzi o sąd, który byłby właściwy, gdyby dana sprawa była rozstrzygana na terenie Polski) lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w braku tej podstawy - sąd właściwy dla miasta st. Warszawy.


Od postanowienia sądu okręgowego przysługuje apelacja, a od postanowienia sądu apelacyjnego - kasacja; można także żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym postanowieniem.

Sąd, który orzeka o uznaniu wyroku sądu zagranicznego, nie bada natomiast merytorycznej zasadności tego orzeczenia

Pamiętaj, że:

  • Sądy polskie nie mają kompetencji do prostowania w orzeczeniach zagranicznych niedokładności lub omyłek,
  • Orzeczenia sądów zagranicznych w sprawach o alimenty podlegają wykonaniu pod warunkiem wzajemności,
  • Nie uznany przez sąd polski wyrok sądu zagranicznego nie wywołuje w kraju żadnych skutków prawnych i nie podlega egzekucji,
  • Jeśli sąd polski wyda prawomocne postanowienie o uznaniu zagranicznego wyroku orzekającego rozwód to wówczas nie będzie można złożyć wniosku o przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego, oraz wnieść skargi o wznowienie postępowania, od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.

Podstawa prawna

Porady prawne
Tagi:  uznanie, sąd, rozwód, wyrok,

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne