Zmiany w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego

22 września wchodzą w życie zmiany (uchwalone w listopadzie 2003 r.) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiany te są szczególnie ważne dla rzeczoznawców majątkowych zajmujących się wyceną nieruchomości, którym ustawa stawia teraz dużo wyższe wymagania w zakresie poziomu wykształcenia jak i jego rodzaju.

Co nowego w zawodzie, czyli jakie uprawnienia zyska rzeczoznawca majątkowy?

Ustawa postanawia, iż określenie wartości maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością jest teraz obowiązkiem rzeczoznawcy majątkowego, a nie uprawnieniem, jak to było do tej pory. Do zakresu jego uprawnień natomiast dochodzi możliwość sporządzania opracowań i ekspertyz, które nie stanowią operatu szacunkowego, dotyczących:

  1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
  2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
  3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
  5. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  6. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
  7. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu 'przepisów o rachunkowości,
  8. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Nadal istotny jest wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców, teraz można nawet stwierdzić, iż kluczowy. Nowelizacja wprowadziła bowiem przepis, zgodnie z którym z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych rzeczoznawca nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "rzeczoznawca majątkowy". Tytuł zawodowy "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej.".

W jakich formach rzeczoznawca może wykonywać swój zawód?

Nie jest nowością, iż rzeczoznawca majątkowy może wykonywać swój zawód na kilka sposobów:

  • prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości,
  • albo w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w tym zakresie.

Nowe jest to, iż obecnie ustawa wprost zakazuje łączenia tych form wykonywania zawodu, który to zakaz nie dotyczy jednak biegłych sądowych wykonujących wycenę na zlecenie sądu.

Nowe obowiązki...

Oczywiście nie zmienił się obowiązek, zgodnie z którym rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności szacowania nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Obecnie jednak już nie tylko zasada poufności, ale tajemnica zawodowa chroni informacje, jakie rzeczoznawca uzyskał w związku z wykonywaniem zawodu.

stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej.

Oczywiście nadal rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Zakres tego ubezpieczenia ma określać jednak szczegółowo rozporządzenie wykonawcze.

Poza tym postanowiono, iż zostaną określone tzw. standardy zawodowe. Mają tego dokonać organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Komunikat o uzgodnieniu standardów zawodowych, a następnie zamieścić w Dzienniku Urzędowym Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Do tej pory o uprawnienia mógł się ubiegać de facto każdy, kto spełniał wszystkie warunki wskazane przez ustawę, pośród których znajduje się wymóg wykształcenia. Tak jest nadal, z tym zastrzeżeniem, iż nie może to być jakiekolwiek wyższe wykształcenie, a jedynie wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub techniczne.

Zmiany zaszły także wśród kar, jakie mogą być wymierzane wobec rzeczoznawców majątkowych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Obecnie nagana nie jest już połączona z wpisem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, tylko występuje samodzielnie.
Nowelizacja wskazała także, zastosowanie których kar powoduje wykreślenie osoby ukaranej z rejestru. Chodzi tu o zawieszenie wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku, zawieszenie wykonywania uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia. W takich sytuacjach ponowny wpis do rejestru następuje na wniosek osoby ukaranej, po upływie okresu orzeczonej kary.

Nie obowiązuje już przepis, zgodnie z którym zawieszenie wykonywania lub pozbawienie uprawnień zawodowych może także nastąpić w razie niewykonywania czynności z zakresu szacowania nieruchomości przez okres dłuższy niż 5 lat od ostatniej czynności zawodowej, a zatem z praktycznego punktu widzenia prawo wykonywania zawodu przysługuje rzeczoznawcy dożywotnio.

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: