e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo cywilne porady prawne - Strona 101

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Kolejność zaliczania spłacanych długów

  Art. 451 KC reguluje sposób zarachowywania długu. Jeśli strony obowiązuje umowa w której przewidziano sposób zarachowania przez Wierzyciela wpłat opóźnionych lub niepełnych to czy wierzyciel (...)

  Kolejność zaliczania spłacanych długów
 • Instrukcja obsługi w języku obcym

  Czy do każdego sprzedawanego urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, czy do urządzeń specjalistycznych wystarczy tylko instrukcja np. w języku angielskim? Czy brak instrukcji (...)

  Instrukcja obsługi w języku obcym
 • Żądanie zwrotu zaliczki nadanej pocztą

  Zleciłem sprowadzenie samochodu z Niemiec osobie, z którą współpracowałem wcześniej. Zaliczkę przesłałem pocztą na imię jego żony. Samochód nie został sprowadzony i nie mogę odzyskać zaliczki. (...)

  Żądanie zwrotu zaliczki nadanej pocztą
 • Opodatkowanie umowy najmu lokalu

  Firma płaci za lokal (siedziba spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Oprócz tego chce wynająć od jedynego wspólnika garaż i jeden z pokoi w domku jednorodzinnym, gdzie również prowadzone (...)

  Opodatkowanie umowy najmu lokalu
 • Odszkodowanie za spowodowanie wypadku

  Pasażer (właściciel pojazdu) zezwolił mi na prowadzenie swojego samochodu. Podczas tej jazdy doszło do kolizji drogowej, w której zderzyłem się z innym pojazdem, a samochód, który prowadziłem (...)

  Odszkodowanie za spowodowanie wypadku
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie

  Jakie warunki winno spełniać "przewłaszczenie": czy można przewłaszczyć na kogoś przedmiot np. samochód, którego nie jest się właścicielem? Czy osoba, na którą przewłaszczono samochód stanie (...)

  Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • Darowizna na rzecz obojga małżonków

  Rodzice kupili synowi mieszkanie za swoje pieniądze. W akcie notarialnym jako właściciele mieszkania widnieją syn i jego dziewczyna - obecnie żona. Czy synowa ma prawo do połowy mieszkania? W jaki (...)

  Darowizna na rzecz obojga małżonków
 • Debet na koncie bankowym a kara umowna

  Płacąc kartą płatniczą, nieświadomie przekroczyłam dostępne saldo o 1,20; później zapłaciłam jeszcze ok. 5 zł też ponad limit. Bank naliczył mi za to karę po 25 zł za każdą kwotę, czyli (...)

  Debet na koncie bankowym a kara umowna
 • Wywołanie szkody przez działanie podstępne

  Na zakończenie transakcji zakupu samochodu (w znanym salonie), sprzedawca dał mi do podpisania fakturę-korektę obniżającą wartość samochodu o 700 złotych. Jako ekwiwalent tej kwoty wręczył (...)

  Wywołanie szkody przez działanie podstępne
 • Posługiwanie się osobą trzecią a wykonanie umowy

  Firma zawarła umowę o remont budynku z inwestorem. W umowie tej nic się nie mówi na temat podwykonawcy. Niestety moja firma nie jest w stanie wykonać tej umowy sama i zawarła bez wiedzy i zgody inwestora (...)

  Posługiwanie się osobą trzecią a wykonanie umowy
 • Forma prawna czynności poręczenia

  Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym jako poręczyciel (w czwartej kolejności wymieniona) zostałam zobowiązana do zapłaty solidarnie z pozostałymi trzema poręczycielami kwoty 20.000,-zł (...)

  Forma prawna czynności poręczenia
 • Zmiana warunków umowy w trakcie jej trwania

  Jako zleceniobiorca Firma moja wykonuje różnego rodzaju usługi na rzecz Zleceniodawcy na terenie jego przedsiębiorstwa. Obowiązuje kilka umów na świadczenie danego rodzaju usług a nadto zawarta (...)

  Zmiana warunków umowy w trakcie jej trwania
 • Pisemność umowy sprzedaży

  Czy sprzedaż towarów masowych wymaga zawarcia umowy na piśmie z nabywcą bez względu na wartość zakupionego towaru i czy kupujący powinien złożyć w ogóle zamówienie? Czy sprzedający może (...)

  Pisemność umowy sprzedaży
 • Niewłaściwa wykładnia przepisu

  Proszę o wyjaśnienie pojęcia "niewłaściwe zastosowanie normy prawa materialnego" na przykładzie tzw. "błąd subsumcji".

  Niewłaściwa wykładnia przepisu
 • Niewykonywanie umowy wzajemnej

  Klient zamówił część do komputera, ale za nią nie chce zapłacić, twierdząc, że część jest jego, ale za nią nie zapłaci. Wystawiłem fakturę korygującą i poprosiłem o zwrot owej części, (...)

  Niewykonywanie umowy wzajemnej
 • Przedawnienie należności stwierdzonej wyrokiem

  Kiedy dochodzi do przedawnienia wyroku sądowego, jaki okres czasu musi minąć, by wyrok był przedawniony dla wyroku za należności wobec urzędu skarbowego, zusu oraz z prawa karnego. Proszę o podanie (...)

  Przedawnienie należności stwierdzonej wyrokiem
 • Opodatkowanie umowy franchisingu

  Zgodnie z umową franchisigu franchisobiorca jest zobowiązany płacić kwartalną opłatę licencyjną określoną jako procent od obrotu zrealizowanego w danym kwartale w termnie 10 dni od daty wystawenia (...)

  Opodatkowanie umowy franchisingu
 • Odszkodowanie za wyrządzone szkody

  Obok domu wielorodzinnego znajduje się droga wewnętrzna, którą przejeżdżają ciężarowe wozy TIR-y o bardzo dużej nośności jadące w głąb dużego placu, na którym to pewna osoba prowadzi działalność (...)

  Odszkodowanie za wyrządzone szkody
 • Wypowiedzenie najmu lokalu przez współwłaściciela

  Lokator dostał ode mnie wypowiedzenie trzyletnie, kiedy byłem współwłaścicielem kamienicy z udziałem wysokości 1/3, natomiast pozostali współwłaściciele nie wypowiedzieli mu. W tym roku sąd (...)

  Wypowiedzenie najmu lokalu przez współwłaściciela
 • Zasady doręczania pism

  Wypowiedziałem lokatorowi wysokość czynszu. Wysłałem do niego stosowne pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jednak lokator go nie odebrał i pismo to wróciło do mnie. Czy takie pismo (...)

  Zasady doręczania pism
 • Osobowość jednostki wojskowej

  Czy jednostka wojskowa ma osobowość prawną (brygada). Jeśli nie - to kto ją reprezentuje jako osoba prawna? Przeciwko komu powinna się kierować pozew o roszczenie przeciwko takiej jednostce (brygada)?

  Osobowość jednostki wojskowej
 • Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy

  Czy można zastrzec w umowie pomiędzy firmą doradczą (projektową) a producentem urządzeń będących przedmiotem projektu, że odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu projektu ponosi indywidualnie (...)

  Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy
 • Przedawnienie nienależnie pobranych alimentów

  Czy trzy lata przedawnienia należności z tytułu nienależnie pobranych alimentów z funduszu liczy się od daty decyzji kiedy to fundusz przyznał alimenty? Alimenty były wypłacane od 1994 roku i (...)

  Przedawnienie nienależnie pobranych alimentów
 • Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Dług powstał w XI 1992 r. Wierzyciel cesją sprzedał wierzytelność bankowi w VIII 1993 r. Bank zlecił egzekucję komornikowi na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Egzekucja się odbyła od (...)

  Przerwanie biegu terminu przedawnienia
 • Czynność krzywdząca wierzycieli

  Czy można u notariusza dokonać czynności polegającej na tym aby mieszkanie, które obecnie jest współwłasnością dwóch osób (sytuacja taka powstała na wskutek dziedziczenia ustawowego, mieszkanie (...)

  Czynność krzywdząca wierzycieli
 • Zawarcie umowy zlecenia

  Czy z osobą, wcześniej zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą, można zawrzeć umowę zlecenia, obejmującą te same czynności, jakie pracownik wykonywał będąc nakładcą?

  Zawarcie umowy zlecenia
 • Prawa i obowiązki prokurenta

  Do prowadzenia spraw spółki jawnej upoważnieni są wspólnicy. Czy ustanowiony przez nich prokurent ma też do tego prawo? Czy wspólnicy udzielając prokury mogą w niej zrzec się prawa do jej odwołania? (...)

  Prawa i obowiązki prokurenta
 • Konkubent - osoba najbliższa

  Czy istnieje jakaś umowa lub zaświadczenie (np. notarialne), które ja i mój konkubent moglibyśmy nosić przy sobie, aby np. w szpitalu uznano nas za najbliższa sobie rodzinę? Chodzi mi o to, że (...)

  Konkubent - osoba najbliższa
 • Wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy

  Niedługo odbieram mieszkanie od dewelopera (umowa cywilno-prawna). Wraz z dokonaniem odbioru jestem zobowiązany do pokrywania kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów zarządu. Jednakże osiedle nie jest (...)

  Wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy
 • Wykonanie przez stronę zawartej umowy

  Pozwolenie na budowę obejmowało 4 sąsiadujące ze sobą wielorodzinne budynki (2 - 22 mieszkaniowe, 1 - 29 mieszkaniowy oraz 1 - 11 mieszkaniowy). Jeden z projektów dołączony do wniosku o pozwolenie (...)

  Wykonanie przez stronę zawartej umowy
 • Wierszówka jako podstawa wynagrodzenia na urlopie

  Czy wierszówka, którą otrzymuje jako honorarium autorskie od pracodawcy zatrudniającego mnie na umowie o pracę (wierszówka jest w ramach umowy o dzieło, naliczone są od niej składki na ZUS), powinna (...)

  Wierszówka jako podstawa wynagrodzenia na urlopie
 • Zbycie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

  Czy istnieje możliwość przeniesienia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego? Jaką wartość ma tzw. przyrzeczenie sprzedaży?

  Zbycie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Zgoda na przejęcie długu

  Na przejęcie długów konsumenta przez osobę trzecią konieczna jest zgoda konsumenta. Banki sprytnie obeszły ten przepis, ponieważ w większości zawieranych umów bankowych jest z góry zamieszczono (...)

  Zgoda na przejęcie długu
 • Kurator spółki jako pracodawca

  Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

  Kurator spółki jako pracodawca
 • Definicja rezydenta i nierezydenta

  Kto w świetle prawa dewizowego jest rezydentem i nierezydentem?

  Definicja rezydenta i nierezydenta
 • Poręczenie a prawo dewizowe

  Czy poręczenie spłaty długu dokonane w Polsce przez rezydenta na rzecz nierezydenta jest dozwolone czy też wymaga zezwolenia dewizowego?

  Poręczenie a prawo dewizowe
 • Definicja miejsca zamieszkania w kraju

  Przez nierezydenta ustawa "Prawo dewizowe" rozumie "osobę fizyczną nie mającą miejsca zamieszkania w kraju...." Jaka jest interpretacja miejsca zamieszkania w kraju, tzn. co jest wyznacznikiem zamieszkania (...)

  Definicja miejsca zamieszkania w kraju
 • Pełnomocnictwo a zatrudnienie

  Brat prowadzi działalność gospodarczą. Ja jestem pełnomocnikiem do prowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do prowadzenia jego firmy, sporządzone u notariusza. Czy muszę być zatrudniony w (...)

  Pełnomocnictwo a zatrudnienie
 • Odmowa zrealizowania ważnej oferty

  Jakie ma do dyspozycji przedsiębiorca środki prawne, jeżeli potencjalny partner nie chce zawrzeć umowy? Po złożeniu oferty, podpisanej przez uprawomocnioną osobę, kontahent nagle oświadcza, że (...)

  Odmowa zrealizowania ważnej oferty
 • Opodatkowanie i oskładkowanie umowy zlecenia

  Wystawiając dla kogoś umowę zlecenie, jakie odprowadzam z takiej umowy podatki i czy ewentualnie w umowie mogę zobligować zleceniobiorcę żeby sam się rozliczył z podatku z fiskusem. Czy z takiej (...)

  Opodatkowanie i oskładkowanie umowy zlecenia