Prawo cywilne porady prawne - Strona 101

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Instrukcja obsługi w języku obcym

  Czy do każdego sprzedawanego urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, czy do urządzeń specjalistycznych wystarczy tylko instrukcja np. w języku angielskim? Czy brak instrukcji (...)

 • Żądanie zwrotu zaliczki nadanej pocztą

  Zleciłem sprowadzenie samochodu z Niemiec osobie, z którą współpracowałem wcześniej. Zaliczkę przesłałem pocztą na imię jego żony. Samochód nie został sprowadzony i nie mogę odzyskać zaliczki. (...)

 • Opodatkowanie umowy najmu lokalu

  Firma płaci za lokal (siedziba spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Oprócz tego chce wynająć od jedynego wspólnika garaż i jeden z pokoi w domku jednorodzinnym, gdzie również prowadzone (...)

 • Odszkodowanie za spowodowanie wypadku

  Pasażer (właściciel pojazdu) zezwolił mi na prowadzenie swojego samochodu. Podczas tej jazdy doszło do kolizji drogowej, w której zderzyłem się z innym pojazdem, a samochód, który prowadziłem (...)

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie

  Jakie warunki winno spełniać "przewłaszczenie": czy można przewłaszczyć na kogoś przedmiot np. samochód, którego nie jest się właścicielem? Czy osoba, na którą przewłaszczono samochód stanie (...)

 • Darowizna na rzecz obojga małżonków

  Rodzice kupili synowi mieszkanie za swoje pieniądze. W akcie notarialnym jako właściciele mieszkania widnieją syn i jego dziewczyna - obecnie żona. Czy synowa ma prawo do połowy mieszkania? W jaki (...)

 • Debet na koncie bankowym a kara umowna

  Płacąc kartą płatniczą, nieświadomie przekroczyłam dostępne saldo o 1,20; później zapłaciłam jeszcze ok. 5 zł też ponad limit. Bank naliczył mi za to karę po 25 zł za każdą kwotę, czyli (...)

 • Wywołanie szkody przez działanie podstępne

  Na zakończenie transakcji zakupu samochodu (w znanym salonie), sprzedawca dał mi do podpisania fakturę-korektę obniżającą wartość samochodu o 700 złotych. Jako ekwiwalent tej kwoty wręczył (...)

 • Posługiwanie się osobą trzecią a wykonanie umowy

  Firma zawarła umowę o remont budynku z inwestorem. W umowie tej nic się nie mówi na temat podwykonawcy. Niestety moja firma nie jest w stanie wykonać tej umowy sama i zawarła bez wiedzy i zgody inwestora (...)

 • Forma prawna czynności poręczenia

  Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym jako poręczyciel (w czwartej kolejności wymieniona) zostałam zobowiązana do zapłaty solidarnie z pozostałymi trzema poręczycielami kwoty 20.000,-zł (...)

 • Zmiana warunków umowy w trakcie jej trwania

  Jako zleceniobiorca Firma moja wykonuje różnego rodzaju usługi na rzecz Zleceniodawcy na terenie jego przedsiębiorstwa. Obowiązuje kilka umów na świadczenie danego rodzaju usług a nadto zawarta (...)

 • Pisemność umowy sprzedaży

  Czy sprzedaż towarów masowych wymaga zawarcia umowy na piśmie z nabywcą bez względu na wartość zakupionego towaru i czy kupujący powinien złożyć w ogóle zamówienie? Czy sprzedający może (...)

 • Niewłaściwa wykładnia przepisu

  Proszę o wyjaśnienie pojęcia "niewłaściwe zastosowanie normy prawa materialnego" na przykładzie tzw. "błąd subsumcji".

 • Niewykonywanie umowy wzajemnej

  Klient zamówił część do komputera, ale za nią nie chce zapłacić, twierdząc, że część jest jego, ale za nią nie zapłaci. Wystawiłem fakturę korygującą i poprosiłem o zwrot owej części, (...)

 • Przedawnienie należności stwierdzonej wyrokiem

  Kiedy dochodzi do przedawnienia wyroku sądowego, jaki okres czasu musi minąć, by wyrok był przedawniony dla wyroku za należności wobec urzędu skarbowego, zusu oraz z prawa karnego. Proszę o podanie (...)

 • Opodatkowanie umowy franchisingu

  Zgodnie z umową franchisigu franchisobiorca jest zobowiązany płacić kwartalną opłatę licencyjną określoną jako procent od obrotu zrealizowanego w danym kwartale w termnie 10 dni od daty wystawenia (...)

 • Odszkodowanie za wyrządzone szkody

  Obok domu wielorodzinnego znajduje się droga wewnętrzna, którą przejeżdżają ciężarowe wozy TIR-y o bardzo dużej nośności jadące w głąb dużego placu, na którym to pewna osoba prowadzi działalność (...)

 • Wypowiedzenie najmu lokalu przez współwłaściciela

  Lokator dostał ode mnie wypowiedzenie trzyletnie, kiedy byłem współwłaścicielem kamienicy z udziałem wysokości 1/3, natomiast pozostali współwłaściciele nie wypowiedzieli mu. W tym roku sąd (...)

 • Zasady doręczania pism

  Wypowiedziałem lokatorowi wysokość czynszu. Wysłałem do niego stosowne pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jednak lokator go nie odebrał i pismo to wróciło do mnie. Czy takie pismo (...)

 • Osobowość jednostki wojskowej

  Czy jednostka wojskowa ma osobowość prawną (brygada). Jeśli nie - to kto ją reprezentuje jako osoba prawna? Przeciwko komu powinna się kierować pozew o roszczenie przeciwko takiej jednostce (brygada)?

 • Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy

  Czy można zastrzec w umowie pomiędzy firmą doradczą (projektową) a producentem urządzeń będących przedmiotem projektu, że odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu projektu ponosi indywidualnie (...)

 • Przedawnienie nienależnie pobranych alimentów

  Czy trzy lata przedawnienia należności z tytułu nienależnie pobranych alimentów z funduszu liczy się od daty decyzji kiedy to fundusz przyznał alimenty? Alimenty były wypłacane od 1994 roku i (...)

 • Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Dług powstał w XI 1992 r. Wierzyciel cesją sprzedał wierzytelność bankowi w VIII 1993 r. Bank zlecił egzekucję komornikowi na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Egzekucja się odbyła od (...)

 • Czynność krzywdząca wierzycieli

  Czy można u notariusza dokonać czynności polegającej na tym aby mieszkanie, które obecnie jest współwłasnością dwóch osób (sytuacja taka powstała na wskutek dziedziczenia ustawowego, mieszkanie (...)

 • Zawarcie umowy zlecenia

  Czy z osobą, wcześniej zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą, można zawrzeć umowę zlecenia, obejmującą te same czynności, jakie pracownik wykonywał będąc nakładcą?

 • Prawa i obowiązki prokurenta

  Do prowadzenia spraw spółki jawnej upoważnieni są wspólnicy. Czy ustanowiony przez nich prokurent ma też do tego prawo? Czy wspólnicy udzielając prokury mogą w niej zrzec się prawa do jej odwołania? (...)

 • Konkubent - osoba najbliższa

  Czy istnieje jakaś umowa lub zaświadczenie (np. notarialne), które ja i mój konkubent moglibyśmy nosić przy sobie, aby np. w szpitalu uznano nas za najbliższa sobie rodzinę? Chodzi mi o to, że (...)

 • Wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy

  Niedługo odbieram mieszkanie od dewelopera (umowa cywilno-prawna). Wraz z dokonaniem odbioru jestem zobowiązany do pokrywania kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów zarządu. Jednakże osiedle nie jest (...)

 • Wykonanie przez stronę zawartej umowy

  Pozwolenie na budowę obejmowało 4 sąsiadujące ze sobą wielorodzinne budynki (2 - 22 mieszkaniowe, 1 - 29 mieszkaniowy oraz 1 - 11 mieszkaniowy). Jeden z projektów dołączony do wniosku o pozwolenie (...)

 • Wierszówka jako podstawa wynagrodzenia na urlopie

  Czy wierszówka, którą otrzymuje jako honorarium autorskie od pracodawcy zatrudniającego mnie na umowie o pracę (wierszówka jest w ramach umowy o dzieło, naliczone są od niej składki na ZUS), powinna (...)

 • Zbycie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

  Czy istnieje możliwość przeniesienia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego? Jaką wartość ma tzw. przyrzeczenie sprzedaży?

 • Zgoda na przejęcie długu

  Na przejęcie długów konsumenta przez osobę trzecią konieczna jest zgoda konsumenta. Banki sprytnie obeszły ten przepis, ponieważ w większości zawieranych umów bankowych jest z góry zamieszczono (...)

 • Kurator spółki jako pracodawca

  Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

 • Definicja rezydenta i nierezydenta

  Kto w świetle prawa dewizowego jest rezydentem i nierezydentem?

 • Poręczenie a prawo dewizowe

  Czy poręczenie spłaty długu dokonane w Polsce przez rezydenta na rzecz nierezydenta jest dozwolone czy też wymaga zezwolenia dewizowego?

 • Definicja miejsca zamieszkania w kraju

  Przez nierezydenta ustawa "Prawo dewizowe" rozumie "osobę fizyczną nie mającą miejsca zamieszkania w kraju...." Jaka jest interpretacja miejsca zamieszkania w kraju, tzn. co jest wyznacznikiem zamieszkania (...)

 • Pełnomocnictwo a zatrudnienie

  Brat prowadzi działalność gospodarczą. Ja jestem pełnomocnikiem do prowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do prowadzenia jego firmy, sporządzone u notariusza. Czy muszę być zatrudniony w (...)

 • Odmowa zrealizowania ważnej oferty

  Jakie ma do dyspozycji przedsiębiorca środki prawne, jeżeli potencjalny partner nie chce zawrzeć umowy? Po złożeniu oferty, podpisanej przez uprawomocnioną osobę, kontahent nagle oświadcza, że (...)

 • Opodatkowanie i oskładkowanie umowy zlecenia

  Wystawiając dla kogoś umowę zlecenie, jakie odprowadzam z takiej umowy podatki i czy ewentualnie w umowie mogę zobligować zleceniobiorcę żeby sam się rozliczył z podatku z fiskusem. Czy z takiej (...)

 • Najem lokalu na cele mieszkalne

  Czy można wynająć lokal gospodarczy na cele mieszkalne? (lokal przystosowany do zamieszkania).