e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza

Odpowiedzi w temacie ()

michal8877

22.7.2019

Witam, Mam mieszkanie i chcę przekształcić prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Po wysłaniu pisma otrzymałem odpowiedź, że wyniku czynności kontrolnych ustalono, że pod adresem nieruchomości widnieje aktywny wpis o działalności gospodarczej co jest zgodne z prawdą. W pierwszym druku, który wysłałem, zaznaczyłem, że mieszkanie stanowi siedzibę dla prowadzonej działalności gospodarczej jednak nie jest wykorzystywane do prowadzenia tej działalności. W dokumencie napisano, że "wzywa się do wypełnienia załączonego oświadczenia o sposobie wykorzystania ww. lokalu mieszkalnego. W przypadku oświadczenia, że lokal mieszkalny jest wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej, przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy zastosowanie znajduje art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ... jakiekolwiek wsparcie finansowe dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest uznawane za pomoc publiczną i podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej. Zmiana rodzaju prawa do gruntu, ... w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną, która wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis... Tutejszy wydział wzywa do przedłożenia: - formularza informacji dotyczących podmiotu ubiegającego się o pomoc - pisemnej informacji o wartości otrzymanej pomocy publicznej udzielonej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień otrzymania niniejszego wezwania, niezależnie od jej wartości lub kopie posiadanych zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis - w przypadku, gdy przedsiębiorca w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat nie otrzymał pomocy de minimis - oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis W przypadku niezastosowania się do powyższego dla potrzeb potwierdzenia faktu zmiany rodzaju prawa do gruntu w przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie przepisy art. 14 ust. 2 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. zostanie zastosowana dopłata do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji (zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, dla potrzeb którego zostanie sporządzony operat szacunkowy nieruchomości - koszt operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty)." Czy mógłby ktoś objaśnić co oznacza ten dokument? Jestem programistą i mam zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. Nie wiem jak mam rozumieć fakt czy mieszkanie jest wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, mam tu zarejestrowaną siedzibę. Wszystko czego potrzebuję do pracy to laptop i smartfon i pracuję w różnych miejscach, w domu, u siostry, w biurze czy u rodziców. Mieszkania nie wynajmuję, tj. nie zarabiam na nim. Nikt do mnie nie przychodzi, niczego tu nie sprzedaję ani nie świadczę żadnych usług, po prostu jest to mój dom, który podałem jako siedziba działalności gospodarczej.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM