e-prawnik.pl Porady prawne

Rozwiązanie umowy najmu

Odpowiedzi w temacie (0)

astilboides

23.4.2018

Dzień dobry, Piszę z zapytaniem dotyczącym natychmiastowego rozwiązania umowy najmu przez osobę najmującą. Najemca chcę w przeciągu tygodnia rozwiązać umowę najmu,czy istnieje taka możliwość,przy następującym sformułowaniu umowy: '§5 Okres obowiązywania umowy 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 06.02.2018 do dnia 30.08.2018 r. W razie chęci przedłużenia czasu trwania niniejszej umowy najmu, Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o tym fakcie najpóźniej do dnia 30.05.2018 r. i zawrzeć z Wynajmującymi do tego dnia stosowny aneks do umowy najmu. Nie zawarcie do dnia 30.05.2018 r. aneksu przedłużającego czas trwania umowy najmu oznaczać będzie zakończenie niniejszej umowy najmu w terminie, na jaki została zawarta. §6 Rozwiązanie umowy i zwrot Przedmiotu najmu 1. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: - gdy Najemca, pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu lub nie przestrzega zasad współżycia społecznego, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub gdy Najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu najmu i/lub innych należności, lub gdy Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela. 2. Wynajmujący może też niniejszą umowę rozwiązać z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W takich przypadkach koniec umowy przypada na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało dostarczone wypowiedzenie. 3. W każdym z powyższych przypadków Najemca jest zobowiązany umożliwić Wynajmującemu prezentację Przedmiotu najmu kolejnym potencjalnym najemcom, po uprzednim każdorazowym ustaleniu terminu prezentacji z Najemcą. 4. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić Przedmiot najmu wraz z jego kompletnym wyposażeniem Wynajmującemu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, niepogorszonym ponad stopień wynikający z normalnej eksploatacji w stosunku do stanu z dnia przekazania Przedmiotu najmu, opisanego w protokole przekazania. 5. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązuje się do posprzątania lokalu oraz części wspólnych. W przypadku nie wywiązania się przez Najemcę z powyższego zobowiązania Wynajmujący ma prawo zlecić powyższe prace osobie trzeciej a kosztami ich wykonania obciążyć Najemcę. 6.W przypadku zakończenia najmu i przekazania przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym oraz braku zobowiązań finansowych Najemcy z tytułu czynszu, kwota kaucji zostaje zwrócona.' Prosiłabym o pomoc.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM