e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Czerwiec 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sąd przesyła pisma tylko do pełnomocnika

  Jako powód ustanowiłem pełnomocnika procesowego w sprawach gospodarczych na podstawie umowy o pracę. W większości spraw sądy przesyłały pisma procesowe do mnie jako powoda i (jak się dowiedziałem ) również do pełnomocnika na jego adres prywatny. Pełnomocnik przestał być pracownikiem (...)

 • Koszty uzyskania przychodu w okresie ciąży

  Pracowniczka jest w ciąży i jest nieobecna w pracy cały miesiąc. Jednocześnie otrzymuje stałe miesięczne świadczenie w wysokości 100zł lub 300zł. Od tego świadczenia firma nalicza składki ZUS i podatek PIT. Czy firma powinna uwzględniać przy naliczaniu PIT i składki zdrowotnej ZUS kwotę (...)

 • Skarga do WSA

  Gmina zaniechała wykonania czynności nakazanych prawem. Chcę w oparciu o przepisy ppsa wezwać ją do usunięcia naruszenia prawa. Nie wiem jednak - bo z przepisów to nie wynika - czy w przypadku, gdyby gmina nie dokonała czynności pomimo mojego wezwania i zachodziła potrzeba złożenia skargi (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 784 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu

 • Dziennik Ustaw Poz. 783 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

 • Dziennik Ustaw Poz. 777 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania

 • Dziennik Ustaw Poz. 776 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie badawczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 775 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych oraz wzorów licencji

 • Dziennik Ustaw Poz. 774 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 773 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 770 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4543)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych (Bezpieczniejszy Internet) (  Dz.U. C 132 z 11.6.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 503/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w wodach WE obszaru ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Streszczenie decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 605/08/COL z dnia 17 września 2008 r. w sprawie postępowania na mocy art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa 61291 Liechtensteinische Kraftwerke Anstalt i Telecom Liechtenstein AG) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pagnotta del Dittaino (ChNP)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana w ramach procedury pisemnej wszczętej pismem z dnia 22 sierpnia 2008 r., dotycząca projektu decyzji w sprawie 61291 – Liechtensteinische Kraftwerke Anstalt i Telecom Liechtenstein AG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pera dell’Emilia Romagna (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie 61291 – Liechtensteinische Kraftwerke Anstalt i Telecom Liechtenstein AG (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 177/02/COL z dnia 30 października 2002 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 80 z 27.3.2003, s. 27)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji – (Sprawa COMP/M.5417 – Mubadala/General Electric/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji – (Sprawa COMP/M.5498 – SD/JTIA/Mibrag) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji – (Sprawa COMP/M.5473 – Fincantieri/ABB/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji – (Sprawa COMP/M.5515 – RWE Innogy GmbH/RheinEnergie AG/Stadtwerke München AG/MAN Ferrostaal AG/Marquesado Solar S.L.) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji – (Sprawa COMP/M.5392 – GRUPA POLSAT/THOMSON TECHNICOLOR POLSKA/PRN) (1)