e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Czerwiec 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przewlekłość postępowania

  Organ podatkowy prowadzi postępowanie na wniosek podatnika. Przewidziany w ordynacji 2-miesięczny okres został przekroczony. Podatnik otrzymał jednak pismo, że ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy i konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej, sprawa nie może zostać załatwiona (...)

 • Umowa o dzieło autorskie między małżonkami a KUP

  Mąż prowadzi działalność gospodarczą, mają z żoną ustawową wspólność majątkową. Mąż zawiera z żoną umowę o dzieło autorskie z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i płaci wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich. Wiadomo, że w przypadku umów zleceń i (...)

 • Wpis oddziału do KRS

  Spółka z o.o. ma siedzibę w mieście X i w nim prowadzi działalność gospodarczą. W mieście Y spółka również rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej, tzn. wynajęła lokal, zatrudniła pracowników, świadczy usługi. Czy należy rozumieć to jako oddział spółki w mieście (...)

 • Straż Miejska - punkty karne

  Straż Miejska za przekroczenie prędkości nałożyła na kierowcę mandat i dodatkowo ukarała "punktami karnymi". Czy w obecnym stanie prawnym, Straż Miejska za przekroczenie prędkości udokumentowane zdjęciem z fotoradaru ma prawo ukarać dodatkowo kierowcę "punktami karnymi" oprócz mandatu?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 836 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji

 • Dziennik Ustaw Poz. 834 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

 • Dziennik Ustaw Poz. 833 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnai 15 czerwca 2009 r. w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw Poz. 832 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 830 z 2009

  Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 829 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Pakowania "EMPAK"

 • Dziennik Ustaw Poz. 826 z 2009

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

 • Dziennik Ustaw Poz. 825 z 2009

  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129) w celu wspomożenia kampanii przeciwko pryszczycy poza Wspólnotą

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5522 – Mitsubishi Corporation/Acciona Energia Internacional/Amper) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/49/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2597/2001 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre wina pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie otwarcia przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory w roku gospodarczym 2007/2008, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 31 maja 2009 r.(decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WEParlamentu Europejskiego i Rady lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WEParlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 31 maja 2009 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo dotyczące środków powierzchniowo czynnych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja rady z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie opublikowania w skonsolidowanej formie tekstu Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR) z dnia 14 listopada 1975 r. ze zmianami wprowadzonymi do konwencji od tej daty

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)