Archiwum 13 Czerwiec 2011

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane

  Została zawarta umowa na budowę budynku jednorodzinnego wg. określonego projektu na określonej działce. Umowa została zawarta z firmą dewelopersko-budowlaną przez osobę fizyczną. W ramach umowy firma budująca miała wykonać wszelkie formalności. Określony w umowie termin zakończenia prac (...)

 • Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

  Ograniczenia wynikające z art. 39 k.p., a zatem dotyczące zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym znajdują zastosowanie także do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 § 1 k.p.). W konsekwencji pracodawca nie może w drodze wypowiedzenia (...)

 • Adaptacja mieszkania osoby niepełnosprawnej

  Emerytka posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ma zamiar wykonać remont łazienki w mieszkaniu, w którym zamieszkuje i jest zameldowana. Mieszkanie jest własnością wnuczki - miesiąc przed remontem otrzymała je w darowiźnie od babci. Remont łazienki obejmuje oprócz wymiany rur wod-kan, (...)

 • Rodzaje licencji przy umowach know-how

  Jakie istnieją rodzaje licencji, jeśli chodzi o umowy know-how?

 • Schizofrenia a ubezwłasnowolnienie

  Czy cierpienie na schizofrenię może być przesłanką ubezwłasnowolnienia?

 • Ocena zasadności likwidacji stanowiska pracy przez pracodawcę

  Czy sądy pracy są uprawnione do oceny zasadności likwidacji określonego stanowiska przez pracodawcę?

Zmiany w Prawie • fotTrudniej będzie podsłuchiwać obywateli

  Policja nie sprawdzi tak łatwo zawartości paczek pocztowych, skrzynek e-mailowych czy listów. Teraz musi uzasadnić, dlaczego chce to zrobić. Taki nakaz wprowadza (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 697 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 696 z 2011

  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 695 z 2011

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 • Monitor Polski Poz. 511 z 2011

  Komunikat nr 6/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 510 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 509 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 508 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 507 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 506 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 505 z 2011

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

 • Monitor Polski Poz. 504 z 2011

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności

 • Monitor Polski Poz. 503 z 2011

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 502 z 2011

  Uchwała Nr 87 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 501 z 2011

  Uchwała Nr 86 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 500 z 2011

  Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 499 z 2011

  Uchwała Nr 84 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 498 z 2011

  Uchwała Nr 83 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 497 z 2011

  Uchwała Nr 82 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 496 z 2011

  Uchwała Nr 81 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 495 z 2011

  Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 494 z 2011

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce

 • Monitor Polski Poz. 493 z 2011

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy

 • Monitor Polski Poz. 492 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski Poz. 491 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (KOM(2011) 121 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości

NA SKÓTY