Hipoteka

Czy spłata długu na rzecz wierzycieli hipotecznych, to pokrzywdzenie pozostałych wierzycieli - opinia prawna

Strona 1 z 2

Stan faktyczny

Jestem dłużnikiem i z tego co wiem zaspokojenie tylko niektórych wierzycieli jest działaniem na niekorzyść pozostałych wierzycieli i jest przestępstwem. Czy zaspokojenie w pierwszej kolejności wierzycieli hipotecznych (mających wpis na hipotekę nieruchomości, której jestem współwłaścicielem), ze środków uzyskanych ze sprzedaży tego udziału bez zaspokojenia pozostałych wierzycieli, może mnie narazić na zarzut przestępstwa? Dla informacji podaję, że wobec mojego udziału w tej nieruchomości toczyło się postępowanie egzekucyjne. W egzekucji tej oprócz wierzycieli hipotecznych brali udział również pozostali wierzyciele, których komornik dołączył do tego postępowania. Postępowanie zakończyło się umorzeniem, gdyż nikt nie przystąpił do drugiej licytacji. Sprzedanie udziału w tej nieruchomości nie jest w stanie pokryć zobowiązania wobec wszystkich wierzycieli, nawet tych hipotecznych. Natomiast wierzyciele hipoteczni są skłonni iść na ugodę i umorzyć resztę długów, jeśli zaspokoję ich kwotą uzyskana ze sprzedaży mojego udziału w tej nieruchomości. A więc precyzując pytanie: czy zawarcie z tymi wierzycielami (tylko mającymi wpisy hipoteczne) ugody i zaspokojenie ich środkami uzyskanymi ze sprzedaży mojej części nieruchomości, bez spłacania pozostałych wierzycieli nie narazi mnie na zarzut przestępstwa wobec pozostałych wierzycieli? Czy ma znaczenie fakt, że postępowania egzekucyjne niektórych wierzycieli zostały umorzone, a niektórych nie? Czy mam obowiązek poinformować komornika o sprzedaży udziału w nieruchomości, jeśli jest prowadzone inne postępowania egzekucyjne, nie dotyczące nieruchomości (wszczęte już po zawieszeniu postępowania egzekucyjnego wobec nieruchomości)?

Opinia prawna

Zgodnie z artykułem 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece „W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). Część ułamkowa nieruchomości może być obciążona hipoteką, jeżeli stanowi udział współwłaściciela”. Oczywiście w świetle prawa do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

Jednocześnie należy przypomnieć, iż hipoteka zabezpiecza jedynie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona tylko w oznaczonej sumie pieniężnej. Istotne jest także to, iż zgodnie z przepisami ustawy o księgach wieczystych i hipotece „Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, chyba że z nieruchomości dłużnika jest prowadzona egzekucja przez administracyjny organ egzekucyjny”.

Powyższe przepisy mają znaczenie przede wszystkim z tego względu, iż udzielają wprost odpowiedzi na Pana pierwsze pytanie. Istotą bowiem hipoteki, a raczej wierzytelności zabezpieczonej hipoteką jest to, że podlega (z racji brzmienia samych przepisów) zaspokojeniu w pierwszej kolejności, przed innymi wierzytelnościami. Jeżeli zatem w Pana przypadku wierzyciele hipoteczni (posiadający względem Pana wierzytelności zabezpieczone hipoteką) w pierwszej kolejności uzyskali zaspokojenie („ściągnęli swoje długi”), to nie popełnił Pan żadnego przestępstwa, gdyż owo pierwszeństwo gwarantują im przepisy o wierzytelnościach zabezpieczonych hipoteką. Wynika to także z wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 19 marca 1997 r., I ACa 27/97, OSA w Lublinie 1997, Nr 4, poz. 19, w którym Sąd stwierdził, iż pokrzywdzenie wierzycieli nie zachodzi, gdy dłużnik zaspokoi wierzycieli, którzy i tak mają pierwszeństwo przed innymi wierzycielami danego dłużnika.

Z punktu widzenia dłużnika (czyli Pana) ważne jest także i to, iż warunkiem skutecznego dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości jest uzyskanie przez wierzyciela hipotecznego tytułu wykonawczego przeciwko właścicielowi nieruchomości, zasądzającego od niego zabezpieczoną hipoteką wierzytelność, chociażby właściciel był tylko dłużnikiem odpowiadającym rzeczowo (hipotecznym). Podkreślić raz jeszcze należy, iż uprawnienie wierzyciela hipotecznego wyczerpuje się w uprawnieniu do zaspokojenia się z obciążonej nieruchomości bez względu na to, kto stał się jej właścicielem i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi. Zmiana właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką nie ma wpływu na dalsze jej istnienie. Dla wierzyciela hipotecznego nie mają większego znaczenia zmiany we własności obciążonej nieruchomości, gdyż każdy kolejny właściciel staje się dłużnikiem hipotecznym; na tym polega skuteczność hipoteki wobec każdoczesnego właściciela.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: