e-prawnik.pl Porady prawne

Dokumentacja w zamówieniach publicznych

Pytanie:

W ustawie o zamówieniach publicznych jest napisane, że osoba składająca ofertę musi przedstawić zaświadczenie z ewidencji Gminy, odpis z KRS, zaświadczenie z USC o nie zaleganiu ZUS-u. Oferty wszystkie są jawne, jakie dane z tych dokumentów można przedstawić pozostałym oferentom?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dokumentacja w zamówieniach publicznych

2.2.2006

Zgodnie z art. 26 ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, mając na względzie, że potwierdzeniem spełniania tych warunków może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem oraz że potwierdzeniem niekaralneści wykonawcy może być w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego. Wśród tych dokumentów są informacje z KRS lub ewidencji, ZUS. Nie ma wśród nich zaświadczenia z USC.

Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ