Prowadzenie biura rachunkowego

Pytanie:

Proszę o informację, czy do prowadzenia biura rachunkowego, które prowadzi tylko książki przychodów i rozchodów oraz ryczałty swoich klientów jest wymagana zgoda i specjalne uprawnienia? Jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestia ta regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać następujące podmioty: - osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (czyli osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowy). - niemające osobowości prawnej spółki handlowe oraz wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli: 1) czynności związane z tą działalnością wykonuje co najmniej jeden ze wspólników spółki, uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub 2) powierzają wykonywanie czynności związanych z tą działalnością pracownikom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, - osoby prawne oraz inne jednostki niemające osobowości prawnej, jeżeli powierzają wykonywanie czynności związanych z tą działalnością pracownikom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, certyfikat księgowy wydawany jest osobom, które: - złożyły oświadczenie, iż posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych, nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny określone w ustawie o rachunkowości oraz - spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków: a) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, b) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, c) udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Certyfikat taki wydaje Minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY