Bilet miesięczny pracownika a koszty

Pytanie:

Czy pracodawca może wliczyć w koszty bilet miesięczny zakupiony dla pracownika?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bilet miesięczny pracownika a koszty

Zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynagrodzenie wypłacane pracownikom za pracę wykonywaną przez nich w ramach stosunku pracy stanowi co do zasady koszt uzyskania przychodów, jako wydatek ponoszony w celu osiągnięcia przychodu. Kosztem jest zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, a także wszelki inne nagrody i premie, udzielone zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej. Uznając zakup lub refundację biletu miesięcznego, służącego przejazdom pracownika z miejsca zamieszkania do pracy, za element wynagrodzenia należy uznać, że podlega on zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu pracodawcy, stanowiąc jednocześnie, co do zasady, przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tak jak każdy inny składnik wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, podwyższeniu ulegają koszty uzyskania przychodu tego podatnika (art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych tylko wówczas gdy obowiązek ponoszenia tych kosztów wynika wprost z przepisów ustaw (tak jest m.in. w przypadku sędziów, prokuratorów, pracowników Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej). Natomiast zwolnienie tego przychodu od podatku nie oznacza, że wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu przez pracodawcę.

Należy wspomnieć jeszcze o sytuacji, w której pracodawca zakupuje pracownikowi bilet miesięczny w związku z obowiązkiem wykonywania przez pracownika określonej pracy - wówczas wartość zakupionego biletu nie stanowi przychodu pracownika, natomiast wydatki poniesione na te cele przez pracodawcę są zaliczane do jego kosztów uzyskania przychodów (pismo MF z dnia 28 kwietnia 1995 r., nr PO 5/1-3176/0687/95).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: