Dysponowanie majątkiem wspólnym po rozwodzie

Pytanie:

"Rozwód został przeprowadzony dwa lata temu. W trakcie postępowania nie orzeczono o podziale majątku. W skład majątku wchodzą miedzy innymi akcje. Były to akcje pracownicze które zostały zarejestrowane na moim rachunku w domu maklerskim jeszcze przed rozwodem. Czy mogę dysponować akcjami tj. sprzedać je po rozwodzie, ale przed wydaniem decyzji o podziale majątku ? A sąd ewentualnie dokona podziału wartości sprzedanych akcji na postawie przedstawionego potwierdzenia zbycia akcji. Czy powinnam zachować na rachunku część akcji (połowę) należną małżonkowi? Aktualnie jest w trakcie sprawa o podział majątku jednak wobec braku zgody stron sprawa wydłuża się."

Odpowiedź prawnika: Dysponowanie majątkiem wspólnym po rozwodzie

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż z momentem orzeczenia rozwodu, ustaje wspólność majątkowa małżonków (tzw. współwłasność łączna), a powstaje współwłasność ułamkowa. Zgodnie z art. 46 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. W tym przypadku znajdzie więc odpowiednie zastosowanie art. 1036 kodeksu cywilnego (kc) i art. 199-209 kc, albowiem art. 1035 kc do wspólności majątku spadkowego nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych

Zgodnie z art. 199 kc, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Jak więc wynika z powyższego, w opisanym stanie faktycznym akcje pracownicze weszły w skład majątku wspólnego, a w związku z tym, po ustaniu wspólności ustawowej, byli małżonkowie (współwłaściciele) mogą zgodnie rozporządzać tymi akcjami. Jeżeli brak jest zgody jeden ze współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez sąd.

Jeśli więc, chce Pani sprzedać akcje pracownicze, konieczna jest zgoda byłego małżonka (drugiego współwłaściciela) na dokonanie niniejszej czynności prawnej (jest to czynność prawna przekraczająca zakres zwykłych czynności). Może się też Pani umówić z byłym małżonkiem, że akcje zostaną sprzedane, a kwota z nich uzyskana zostanie między wami podzielona. Jeżeli były małżonek nie będzie wyrażał zgody na takie rozwiązanie, wówczas warto tę sprawę pozostawić sądowi do rozstrzygnięcia w postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika