Gwarancja przy umowie sprzedaży nieruchomości

Pytanie:

"W grudniu ubiegłego roku zakupiłem dom (połowę "bliźniaka") w trakcie budowy (tylko na papierze, gdyż wszystkie roboty zostały ukończone, zostało jedynie wykończenie) od osoby fizycznej. W umowie sprzedaży (akt notarialny) zapisano w formie oddzielnego paragrafu, że sprzedająca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane na okres jednego roku i oświadcza, że prace budowlane zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem budowlanym. Jak się później okazało (w trakcie prac wykończeniowych) dom nie jest wybudowany zgodnie z projektem budowlanym: ściana działowa między drugą częścią bliźniaka nie jest wykonana z materiału wskazanego w projekcie, przez co jej izolacyjność akustyczna jest b. niska, brakuje też izolacji termicznej ścian fundamentowych. Izolacja była zaprojektowana w projekcie budowlanym. Skutkuje to obniżoną temperaturą w domu w zimie. Czy na podstawie w/w zapisu z umowy sprzedaży domu oraz udzielonej przez sprzedającą (os. fizyczna) gwarancji mam podstawy do dochodzenia wykonania opisanych robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez starostwo projektem budowlanym?"

Odpowiedź prawnika: Gwarancja przy umowie sprzedaży nieruchomości

Z opisu wynika, że osoba sprzedająca dom przyjęła na siebie jednocześnie obowiązki gwaranta. Polegają one w opisanym przypadku na obowiązku usunięcia wad budynku. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. Kupujący może więc żądać od sprzedawcy dokonania stosownych robót budowlanych.

Warto też zwrócić uwagę, że kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Przepis ten należy odczytywać w ten sposób, że w razie skierowania roszczeń na podstawie gwarancji, roszczenia z rękojmii są zawieszone. Ale jeśli gwarant nie wykona obowiązków w odpowiednim terminie, to może wykorzystać uprawnienia z rękojmii. A uprawnienia z rękojmii pozwalają m. in., jeżeli wada nie zostanie usunięta, żądać obniżenia ceny, a nawet odstąpić od umowy. Jednocześnie kupujący może żądać wszelkich szkód wynikłych z powodu nienależytego wykonania zobowiązania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika