Obowiązki informacyjne spółki z o.o.

Pytanie:

Jakie informacje o spółce obligatoryjnie powinny być wpisane na oficjalnych pismach spółki z o.o. kierowanych na zewnątrz (np. na ofertach, papierach firmowych)?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki informacyjne spółki z o.o.

Zgodnie z art. 34 KRS podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

  1. firmę lub nazwę, 
  2. oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, 
  3. siedzibę i adres, 
  4. numer NIP,
  5. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

W przypadku niewykonania obowiązku, sąd rejestrowy, który stwierdzi niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć grzywnę na osoby odpowiedzialne za niewykonanie tego obowiązku. Grzywna nie może być wyższa niż 5 000 złotych. Obowiązek, o którym mowa w tych punktach nie uchybia obowiązkom określonym w przepisach szczególnych. Takim przepisem jest art. 206 kodeksu spółek handlowych, zgodnie, z którym pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę z o.o. w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:

  1. firmę spółki, jej siedzibę i adres,
  2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. wysokość kapitału zakładowego.

Przepis stosuje się odpowiednio do oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą. Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje (te z art. 206) nie zawierają danych określonych w tych przepisach podlega grzywnie do 10 000 złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: