Sprzedaż paliw

Pytanie:

"Podobno jest przepis zabraniający stacji paliw wewnętrznej np. na terenie SUR lub Nadleśnictwa, sprzedaży paliw klientom. Jeśli taki przepis jest łamany, gdzie można szukać pomocy? Jaka instytucja zajmuje się takiego rodzaju nieuczciwą konkurencją? "

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż paliw

Zgodnie z ustawą prawo energetyczne dostarczanie paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy. Tym samym przyjąć należy, iż w przypadku, gdy sprzedaż paliw o której mowa w pytaniu dokonywana jest na podstawie stosownych umów, nie mamy do czynienia z naruszeniem prawa. Inaczej wygląda sytuacja, gdy sprzedaż ta dokonywana jest w sposób naruszający umowę z przedsiębiorstwem energetycznym. W tym przypadku zastosowanie mogą znaleźć przepisy wspomnianej powyżej ustawy. W razie nielegalnego pobierania paliw lub energii z sieci przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobrane paliwo lub energię w wysokości określonej w taryfach lub dochodzi odszkodowania na zasadach ogólnych. Opłaty, o których mowa powyżej, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika