Szkolenie zatrudnionego pracownika a podnoszenie kwalifikacji

Pytanie:

Czy szkolenie pracownika mające na celu umożliwienie mu wykonywania codziennej pracy, gdy jest już zatrudniony na danym stanowisku jest podnoszeniem kwalifikacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Szkolenie zatrudnionego pracownika a podnoszenie kwalifikacji

Zgodnie z art. 17 Kodeksu pracy ( dalej k.p. ) pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Skonkretyzowaniem tego ogólnego obowiązku jest art. 94 k.p. Określający obowiązki pracodawcy. Zgodnie z nim, pracodawca jest m.in. zobowiązany do ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (pkt. 6). Konkretny sposób wykonywania tego obowiązku określa art. 103 k.p., zgodnie z którym w zakresie i na warunkach ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej pracodawca ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jak wynika z powyższego szczegółowe zasady realizacji obowiązku z art. 17 k.p. Określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

Z pracownikiem podejmującym naukę na podstawie skierowania pracodawcy powinna być zawarta umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki stron. Postanowienia takiej umowy powinny mieścić się w ramach określonych rozporządzeniem, uwzględniając minimalny standard
ochrony pracownika wynikający z jego przepisów. W stosunku do takiej umowy, zawartej pomiędzy stronami stosunku pracy, której przedmiotem jest określenie praw i obowiązków stron w związku ze skierowaniem pracownika do podjęcia nauki w szkole, jako czynności prawnej uzupełniającej umowę o pracę (klauzuli autonomicznej), doktryna prawa pracy formułuje postulat stosowania zasady korzystności przewidzianej w art. 18 kp, co oznacza, że umowa taka nie może być mniej korzystna dla pracownika niż to wynika z przepisów rozporządzenia. W przypadku umowy zawartej z pracownikiem, który sam zdecydował o podjęciu nauki w szkole - bez skierowania przez pracodawcę - nie obowiązują te zasady (zob. uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 10 marca 2005 r., sygn. akt II PZP 2/2005, LexPolonica nr 375022, zob. Też wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 października 1999 r., sygn. akt I PKN 292/99, LexPolonica nr 348723). W doktrynie podnosi się, że pracodawca sam może wyznaczyć pracownikowi niemającemu wymaganych kwalifikacji sposób i termin ich uzupełnienia. Skutkiem niewykonania takiego obowiązku będzie możliwość dokonania uzasadnionego wypowiedzenia warunków pracy lub płacy (na ogólnych zasadach), a nawet wypowiedzenia umowy o pracę - w braku możliwości dalszego zatrudnienia pracownika bez uzupełnienia wymagań kwalifikacyjnych (J. Iwulski w: Iwulski Józef, Sanetra Walerian, Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 1408).

Wszystkie powyższe normy posługują się terminem „podnoszenie" kwalifikacji zawodowych. W przedstawionym w stanie faktycznym szkolenie jest konieczne, aby pracownik był zdolny do wykonywania pracy na stanowisku, na którym został zatrudniony. Powstaje więc problem, czy
normy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych obowiązują w takim wypadku. Zarówno przytoczone orzecznictwo, jak i poglądy doktryny wskazują jednak niewątpliwie, że dopuszczalne jest zawarcie w umowie o pracę klauzuli autonomicznej, na mocy której pracownik jest kierowany na szkolenie. Wobec tego dopuszczalne jest także zawarcie odrębnej umowy szkoleniowej, razem z umową o pracę. Nie może być ona jednakże mniej korzystna dla pracownika niż wynika to z wymogów określonych w przywołanym Rozporządzeniu.
Należy jednak pamiętać o tym, że szkolenie takie nie może być szkoleniem pozornym. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 25 stycznia 2005 r. (sygn. akt I PK 144/2004, LexPolonica nr 373308) „praktyczne szkolenie
pracowników powinno się odbywać w ramach stosunku pracy, natomiast poza tym stosunkiem może być organizowane tylko wtedy, gdy szkoleniowy cel i metody działania wyraźnie dominują nad wykonywaniem obowiązków pracowniczych". Zgodnie z orzeczeniem należy w razie
wątpliwości domniemywać, że szkolenie odbywa się w ramach stosunku pracy, albowiem „domniemanie faktyczne i ochronny cel prawa pracy przemawiają za tym, że podnoszenie kwalifikacji pracownika i jego szkolenie praktyczne odbywa się w ramach stosunku pracy, poprzez
wykonywanie umówionej przez strony pracy, a nie na podstawie osobnej umowy o szkolenie, a więc poza ramami tego stosunku. Dotyczy to także przypadków, w których z woli pracodawcy praca (zadania) wykonywana jest poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, w tym za granicą. Z przyjętych ustaleń przez strony stosunku pracy i z praktycznego sposobu ich realizacji - by można było przyjąć, że szkolenie odbywa się poza ramami stosunku pracy - musi jednoznacznie wynikać, że jego cel, zakres, przedmiot i metody działania jednoznacznie zmierzają do podniesienia lub poszerzenia kwalifikacji, umiejętności i sprawności danego pracownika, nie zaś jedynie do obniżenia poziomu należnych mu świadczeń i ochrony".

W świetle przedstawionych uwag niewątpliwie przedstawioną w stanie faktycznym umowę należy traktować jak umowę szkoleniową, zawartą w celu podnoszenia kwalifikacji przez pracownika. Art. 102 k.p. w poprzednim brzmieniu bezpośrednio regulował sytuację pracownika nie
posiadającego kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku, na którym jest zatrudniony. Był on mianowicie obowiązany do uzupełnienia tych kwalifikacji w terminie i sposób wskazany przez pracodawcę. Ustawodawca już więc na gruncie poprzedniej wersji przepisu traktował
obowiązek uzupełnienia kwalifikacji w tej konkretnej sytuacji nie jako obowiązek pracowniczy wynikający z umowy o pracę, a jako obowiązek wynikający z ustawy. Usunięcie tej regulacji miało na celu zwiększenie swobody regulacji tej sytuacji przez zainteresowane strony, a nie
wyeliminowanie możliwości zatrudnienia pracownika bez kwalifikacji czy pogorszenie jego sytuacji (zob. Druki sejmowe z 1996 r., nr 379, 379-A, 379-B/RM, kadencja II). Wobec tego nie ma przeszkód, aby traktować zawartą razem z umową o pracę, bądź w późniejszym okresie
umowę szkoleniową jako zawartą w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zachodzi po prostu uzupełnienie się interesów pracownika i pracodawcy - z jednej strony pracownik powinien uzupełnić swoje kwalifikacje, z drugiej zaś pracodawca powinien mu to
umożliwić.

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

Kiedy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna? Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. (...)

Praca zmianowa

Praca zmianowa

Co to jest praca zmianowa? Przez pracę zmianową należy rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. ##baner# praca zmianowa, (...)

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Biorąc do ręki gazetę z ogłoszeniami pracy, w ofercie niekiedy rzuca nam się w oczy hasło “chałupnictwo”. Dla jednych praca taka może wydawać się mało atrakcyjna, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do ciągłego kontaktu z ludźmi, czy też bycia w ciągłym ruchu. (...)

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dotyczące telepracy. Nowe przepisy regulujące pracę zdalną wejdą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna, (...)

Praca zdalna - o czym warto pamiętać?

Praca zdalna - o czym warto pamiętać?

W specustawie znalazło się kilka zapisów ważnych dla przedsiębiorców, ale też pracowników. Jednym z takich zapisów jest możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej. Wyjaśniamy, o co chodzi dokładnie. ##baner## W jakiej formie prac praca zdalna, (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? zezwolenie na pracę sezonową, praca sezonowa, pracownik, praca, obcokrajowiec, (...)

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Chcesz zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy? W związku z trwającą na Ukrainie wojną, wprowadzone zostały szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. Sprawdź, na czym polega ogólny dostęp do rynku pracy dla obywateli (...)

Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

Program Praca dla Młodych Od 1 stycznia 2016 roku młodzi bezrobotni do 30. roku życia, zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy oraz pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem mogą skorzystać z instrumentu rynku pracy wprowadzonego ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie (...)

Wytyczne dla biur w dobie koronawirusa

Wytyczne dla biur w dobie koronawirusa

Wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowały Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny. Sprawdź, co z nich wynika. Uwaga! Nowe zasady bezpieczeństwa dla powiatów w strefie czerwonej i żółtej. biuro, biurko, (...)

Pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

Pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

Nowe przepisy mają zagwarantować, że za tę samą pracę w tym samym miejscu będzie przysługiwało to samo wynagrodzenie. Zmiany w przepisach na korzyść pracowników delegowanych w Polsce wprowadza ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach (...)

Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

Kiedy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna? Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. (...)

Praca zmianowa

Praca zmianowa

Co to jest praca zmianowa? Przez pracę zmianową należy rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. ##baner# praca zmianowa, (...)

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

Biorąc do ręki gazetę z ogłoszeniami pracy, w ofercie niekiedy rzuca nam się w oczy hasło “chałupnictwo”. Dla jednych praca taka może wydawać się mało atrakcyjna, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do ciągłego kontaktu z ludźmi, czy też bycia w ciągłym ruchu. (...)

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dotyczące telepracy. Nowe przepisy regulujące pracę zdalną wejdą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna, (...)

Praca zdalna - o czym warto pamiętać?

Praca zdalna - o czym warto pamiętać?

W specustawie znalazło się kilka zapisów ważnych dla przedsiębiorców, ale też pracowników. Jednym z takich zapisów jest możliwość polecenia pracownikowi wykonania tzw. pracy zdalnej. Wyjaśniamy, o co chodzi dokładnie. ##baner## W jakiej formie prac praca zdalna, (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? zezwolenie na pracę sezonową, praca sezonowa, pracownik, praca, obcokrajowiec, (...)

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Chcesz zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy? W związku z trwającą na Ukrainie wojną, wprowadzone zostały szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. Sprawdź, na czym polega ogólny dostęp do rynku pracy dla obywateli (...)

Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

Program Praca dla Młodych Od 1 stycznia 2016 roku młodzi bezrobotni do 30. roku życia, zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy oraz pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem mogą skorzystać z instrumentu rynku pracy wprowadzonego ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie (...)

Wytyczne dla biur w dobie koronawirusa

Wytyczne dla biur w dobie koronawirusa

Wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce opracowały Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny. Sprawdź, co z nich wynika. Uwaga! Nowe zasady bezpieczeństwa dla powiatów w strefie czerwonej i żółtej. biuro, biurko, (...)

Pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

Pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

Nowe przepisy mają zagwarantować, że za tę samą pracę w tym samym miejscu będzie przysługiwało to samo wynagrodzenie. Zmiany w przepisach na korzyść pracowników delegowanych w Polsce wprowadza ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach (...)

Jakie korzyści daje zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

Jakie korzyści daje zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

Praca jak rehabilitacja Możliwość spotkania z ludźmi, poczucie przynależności, bycia potrzebnym, samorealizacja – korzyści płynących z pracy jest wiele. Każdy chce czuć się potrzebny i być możliwie samodzielny. Osoby niepełnosprawne niczym się tutaj nie różnią. zatrudnienie, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? (...)

Szkolenie pracownika - obowiązkowy udział

Szkolenie pracownika - obowiązkowy udział

Czy pracodawca ma możliwość zmuszenia pracownika do udziału w szkoleniu w dniu wolnym od pracy na przestrzeni roku kalendarzowego bez udzielenia mu wolnego dnia w zamian? Szkolenie oczywiście zawodowe (...)

Zwrot kosztów za szkolenie

Zwrot kosztów za szkolenie

Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, pracodawca może żądać zwrotu umownej kwoty określonej w załączniku do umowy, jako zwrot kosztów za szkolenie, przy czym szkoleniem (...)

Umowa lojalnościowa a szkolenie pracownika

Umowa lojalnościowa a szkolenie pracownika

Pracodawca chce skierować pracownika na szkolenie (w znacznej mierze finansowane ze środków Unii Europejskiej). Pracownik w znaczący sposób podwyższy swoje kwalifikacje. Czy umowa zawarta z pracownikiem (...)

Wydanie certyfikatu przez pracodawcę

Wydanie certyfikatu przez pracodawcę

Zwalniam się z firmy, która zapłaciła mi za uprawnienia serwisanta kas fiskalnych, pracodawca nie zastrzegł sobie zwrotu kosztów przed kursem, a teraz nie chce mi wydać certyfikatu i plombownicy. (...)

FORUM PRAWNE

Klauzula zwrotu kosztów szkolenia-karą za wypowiedzenie umowy zlecenie

Klauzula zwrotu kosztów szkolenia-karą za wypowiedzenie umowy zlecenie Witam, Proszę o pilną pomoc.. Przy podpisywaniu umowy zlecenie pracodawca wymaga podpisania klauzuli zwrotów kosztów szkolenia (...)

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Czy to prawda, że obecnie nie obowiązują żadne przepisy prawne, które by regulowały świadczenia i urlopy dla pracowników, którzy indywidualnym tokiem otworzyli (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

praca w warunkach szkodliwych

praca w warunkach szkodliwych czy praca przy maglu elektrycznym jest pracą w warunkach szkodliwych ? Jaka jest do tego podstawa prawna ? dziękuję z góry za odpowiedź W chwili obecnej nie ma dodatków (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

praca w warunkach szkodliwych

praca w warunkach szkodliwych czy praca przy maglu elektrycznym jest pracą w warunkach szkodliwych ? Jaka jest do tego podstawa prawna ? dziękuję z góry za odpowiedź W chwili obecnej nie ma dodatków (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

czas pracy

czas pracy Czy pracując naprzemiennie w ciągu tygodnia, jednego dnia od 10.00 - 18.00 kolejnego od 8.00 - 16.00 jest to praca zmianowa?? Jakie ma zastosowanie artykuł o rozliczeniu dobowym?? Czy konieczne (...)

Czy moge pracowac i pobierac alimenty?

Czy moge pracowac i pobierac alimenty? Mam 20 lat i studiuje zaocznie. pobieram od ojca alimenty w wysokosci 500 zl ktore wyplaca mi ZUS. czy bylaby mozliwosc znalezienia jakiejs dodatkowej pracy aby nie (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Porady prawne