Umorzenie zaległych składek ZUS.

Pytanie:

Złożyłem wniosek do ZUS o umorzenie zaległych składek za dwa lata. W odpowiedzi dostałem że jeżeli spłacę część zaległości, to zostanie mi umorzona pozostała część. Czy istnieje możliwość żeby ZUS jednak umorzył mi całość zaległości? Czy zostaną mi również umorzone odsetki?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.5.2015

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umorzenie zaległych składek ZUS.

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz odpowiedź na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. 2012 r., nr 1551,dalej ustawa abolicyjna), ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 205 poz. 1585,dalej u.s.u.s.), poglądy doktrynyoraz aktualne orzecznictwo sądów polskich. 

Porady prawne

W pierwszej kolejności należy zbadać zgodność z prawem decyzji z dnia 11 września 2014 roku. Zasadniczo ustawa abolicyjna przewiduje umorzenie (art. 1 ust. 1 ustawy abolicyjnej):

1) składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 roku do28 lutego 2009 roku za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej,

2) odsetek za zwłokę od w/w składek,

3) opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

4) składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za powyższy okres oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornikasądowego (art. 1 ust. 6 ustawy abolicyjnej)

Ustawa abolicyjna przewiduje wyłącznie umorzenie należności osoby obowiązkowo podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności –nie ma wobec tego możliwości umorzenia zaległych składek, których płatnik nie opłacił za np. pracowników lub zleceniobiorców (zaległości nie podlegające umorzeniu). 

Warunkiem umorzenia należności, o których mowa w ust. 1 i 6 art. 1 ustawy abolicyjnej, jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji, o umorzeniu, niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku, do opłacenia których zobowiązana jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub płatnik składek oraz należnych od tych składek odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Z powyższego wynika, że generalnie o abolicję nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zaległości w opłacaniu własnych składek, jeżeli jednocześnie posiadają nieopłacone za okres po styczniu 1999 roku składki za pracowników lub zleceniobiorców, do których byli zobowiązani jako płatnicy składek. 

Z przedstawionych przez Pana danych wynika, że na dzień dzisiejszy posiada Pan zarówno zaległości podlegające umorzeniu jak również zaległości nie podlegające umorzeniu (z tytułu zaległych składek za pracowników). W związku z tym ZUS nie mógł wydać decyzji o umorzeniu zaległości podlegających umorzeniu (art. 1 ust. 13 pkt 1 ustawy abolicyjnej a jedynie wydał decyzję określającą warunkach umorzenia (art. 1 ust. 8 ustawy abolicyjnej). Warunkiem wydania decyzji umarzającej do zaległości podlegających umorzeniu jest:

1) spłata całości zadłużenia nie podlegającemu umorzeniu w terminie 12 miesięcyod uprawomocnienia się aktualnej decyzji;

2) umorzenie przez ZUS zaległości nie podlegającym umorzeniu w rozumieniu ustawy abolicyjnej;

3) rozłożenie na raty składek niepodlegających umorzeniu jednak z wyłączeniem z wyłączeniem składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, tj. np. pracowników, zleceniobiorców wraz z odsetkami za zwłokę –wydanie decyzji o umorzeniu składek podlegających umorzeniu możliwe będzie w takim wypadku po spłaceniu art. (2 ust. 12 ustawy abolicyjnej); 

 Jeżeliw terminie wskazanym wyżej nie spełni Pan powyższych warunków, postępowania w sprawie umorzenia zaległości podlegającym umorzeniu nie zostanie zakończone pozytywną decyzją.  Odwołanie od niej nie ma sensu. Należy ustalić czy może ubiegać się Pan o umorzenie przez ZUS zaległości nie podlegającym umorzeniu w rozumieniu ustawy abolicyjnej. Umorzenie w tym trybie uregulowane jest w treści art. 28 ust. 1 i 2 u.s.u.s. Zgodnie z tym przepisem tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Ustawodawca wyraźnie określił przy tym kiedy  taka całkowita nieściągalność zachodzi, a mianowicie gdy:

1) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji albo pozostawił przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,

2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z powodu braku pieniędzy nawet na koszty postępowania upadłościowego,

3) dłużnik zaprzestał prowadzenia działalności, a jednocześnie brak majątku, z którego można by prowadzić egzekucję, brak małżonka, następców prawnych i jakiejkolwiek możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,

4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,

5) wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,

6) naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,

7) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

W powyższym trybie może Pan wnosić o umorzenie zaległych składek w przypadku udowodnienia którejś z powyższych przesłanek. Zgodnie z art. 28 ust. 4 u.s.u.s:

4. Umorzenie składek powoduje także umorzenie odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty.

Z powyższego niestety wynika, że nie można wnosić o umorzenie jedyni samych odsetek –ZUS może umorzyć całość lub część zobowiązania głównego, co doprowadzi do umorzenia w odpowiedniej proporcji odsetek oraz kosztów.

Od zasady całkowitej nieściągalności składek uczyniono jednak wyjątek dla ubezpieczonych, będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia czyli dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą i płacących składki na swoje ubezpieczenia. Oznacza to, że osoba, która zatrudniała pracowników i nie odprowadzała składek na ubezpieczenia społeczne zarówno od siebie jak i od pracowników może zwracać się do ZUS jedynie o umorzenie składek na swoje ubezpieczenie. Składki za pracowników nie podlegają umorzeniu. 

W konkluzji możliwość umorzenia składek nie podlegających umorzeniu w trybie ustawy abolicyjnej tyczy się tylko przypadku całkowitej nieściągalności (art. 28 ust. 1 u.s.u.s.), przy czym wtedy może również dotyczyć składek należnych za pracowników i zleceniobiorców. Nie ma możliwości umorzenia samych odsetek, jednak umorzenie choć części należności głównej doprowadzi do umorzenia części odsetek i kosztów. Z punktu widzenia decyzji z 9 września 2014 roku, umorzenie tylko całości składek nie podlegających umorzeniu w oparciu o ustawę abolicyjną, doprowadzi do wydania pozytywnej decyzji względem składek podlegających umorzeniu na podstawie ustawy abolicyjnej (art. 13 ust. 10 ustawy abolicyjnej). 

Rozwiązaniem jest również zawarcie układu ratalnego, który może przesunąć okres spłaty zaległości z punktu widzenia art. 13 ust. 10 ustawy abolicyjnej, przyczym układ nie obejmuje składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, tj. np. pracowników, zleceniobiorców. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Na wsparcie z ZUS mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy (...)

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

21 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma na celu wyeliminowanie trudności interpretacyjnych w zakresie przepisów dotyczących zwrotu nienależnie otrzymanej (...)

Składki ZUS. Nie płaciłeś? Teraz ci darują

Składki ZUS. Nie płaciłeś? Teraz ci darują

Nie każdy przedsiębiorca skorzysta z abolicji. Trzeba spełnić odpowiednie warunki. Do Sejmu trafiła ustawa, która ma rozwiązać problem dziesiątek tysięcy osób zalegających ze składkami. Twierdzą tak przynajmniej posłowie PO, którzy przygotowali dokument. Zobacz też: (...)

Abolicja ZUS - umorzenie zaległych składek dla przedsiębiorców

Abolicja ZUS - umorzenie zaległych składek dla przedsiębiorców

Dobra wiadomość dla wielu dłużników ZUS. 15 stycznia 2013 roku wchodzi w życie oczekiwana przez firmy od lat ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, zwana potocznie „ustawą abolicyjną”. Przez (...)

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

Rodziny, które ucierpiały na skutek nawałnic, otrzymają pomoc Każda poszkodowana osoba może zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej, którego pracownicy,  powinni zająć się zorganizowaniem i udzieleniem  pomocy adekwatnej do zgłoszonych (...)

Uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS - opinia prawna

Uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS - opinia prawna

Stan faktyczny Moja znajoma kilka lat prowadziła (przynajmniej formalnie) firmę razem z ojcem. "Formalnie" dlatego, że całą dokumentację firmy prowadził ojciec nie "wtajemniczając" córki. Było to w formie spółki cywilnej, podobno po to żeby płacić mniejsze podatki. Później okazało (...)

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

Pomoc dla poszkodowanych przez orkan „Ksawery” Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie (...)

Przestępstwo nieopłacania składek ZUS - opinia prawna

Przestępstwo nieopłacania składek ZUS - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem drobnym przedsiębiorcą w branży budowlanej. Od 1999 r. mam problemy związane z niepłaceniem za roboty wykonane przez inwestorów. W związku z tym nie opłacałem składek ZUS. Przekazywałem do zajęcia ZUS-owi faktury jednak odpisywali, że nie przyjmują do realizacji. Obecnie (...)

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0)? Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy (...)

Zmiany dla wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

Zmiany dla wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

Jakie zmiany wprowadzono dla wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj? Zgodnie z art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), zwolnienie (...)

Na co może liczyć pracownik, a jakie ulgi przysługują pracodawcy w związku z pandemią?

Na co może liczyć pracownik, a jakie ulgi przysługują pracodawcy w związku z pandemią?

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, chociaż zostaje w domu? Na jakie ulgi może liczyć pracodawca? Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z koronawirusem zawiera szereg nowych regulacji skierowanych m.in. do pracowników i pracodawców. Odpowiadamy na najczęściej (...)

Rzecznik Praw Dziecka za umorzeniem zaległych składek emerytalno-rentowych

Rzecznik Praw Dziecka za umorzeniem zaległych składek emerytalno-rentowych

  Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 19 lutego 2009 r. zwrócił się do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, przekazując stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe, przyjętej i (...)

Pełne umorzenie składek możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach

Pełne umorzenie składek możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach

Wnioski o umorzenie należności Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje różnymi instrumentami wsparcia dla podmiotów, które mają problemy z opłacaniem składek. Jedną z form pomocy adresowaną do osób i firm znajdujących się w skrajnie trudnym położeniu jest (...)

RPO za umorzeniem zaległych składek ZUS matkom przebywającym na urlopach macierzyńskich

RPO za umorzeniem zaległych składek ZUS matkom przebywającym na urlopach macierzyńskich

  Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Marszałka Sejmu w sprawie sytuacji kobiet przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które prowadziły w latach 1999 - 2000 i w następnych równolegle (...)

Trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej a ZUS

Trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej a ZUS

Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji mogą skorzystać m.in. z układów ratalnych Odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz – w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia – umorzenie należności. Z tych możliwości może skorzystać przedsiębiorca, (...)

Koronawirus: ważne dla przedsiębiorców

Koronawirus: ważne dla przedsiębiorców

Niepokój w związku w kolejnymi odnotowywanymi przypadkami koronawirusa w Polsce towarzyszy wielu osobom – również przedsiębiorcom, którzy obawiają się ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na jakie wsparcie mogą liczyć? Zobacz krótki (...)

Ważne zmiany w przedawnieniu należności z tytułu składek wobec ZUS

Ważne zmiany w przedawnieniu należności z tytułu składek wobec ZUS

Zagadnienie długości okresu przedawnienia należności z tytułu składek względem ZUS (składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne, do których stosuje się te same zasady co w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne), było zawsze przedmiotem (...)

Będzie pakiet osłonowy dla firm

Będzie pakiet osłonowy dla firm

Co będzie przewidywał pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem? Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie (...)

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej

Rząd przyjął pakiet antykryzysowy, który pomoże pracodawcom i pracownikom. Jutro zostanie on skonsultowany z opozycją. Rozwiązania zaakceptowane przez rząd Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które (...)

Urlop macierzyński i wychowawczy a obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Urlop macierzyński i wychowawczy a obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o umorzeniu składek emerytalno-rentowych jest teraz w Sejmie. Przewiduje on zmiany w zakresie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, pobierania zasiłku (...)

ZUS umorzył już ok. 600 mln zł nadpłaconych składek

ZUS umorzył już ok. 600 mln zł nadpłaconych składek

Prezes ZUS: umorzyliśmy około 600 mln zł nadpłaconych składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowo - w wyniku realizacji ustawy - umorzył około 600 milionów złotych nadpłaconych składek - poinformowała prof. Gertruda Uścińska. ##baner## Zgodnie ze zmianą przepisów, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

Potrzebuję Państwa pomocy. Prowadziłem swoją działalność gospodarczą. Zawsze opłacałem terminowo składki ZUS. Niedawno otrzymałem tyt. Egzekucyjny z ZUS za nie opłacona ostatnia składkę z roku 2006. Nadmienię tylko że nie zostałam poinformowany o zaległej składce (którą zaraz po (...)

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

W latach czerwiec 1999 - marzec 2001 r. prowadziłam działalność gospodarczą - pośrednictwo ubezpieczeniowe. W maju 2000 r. przebywałam na zwolnieniu chorobowym (ciąża) i wtedy też dostałam informację o nieprzysługującym mi zasiłku chorobowym z powodu opóźnienia wpłat składek . Wystosowałam (...)

Podstawa umorzenia zaległych składek ZUS

Podstawa umorzenia zaległych składek ZUS

W roku ubiegłym dostałam decyzję ZUS określającą wysokość niedopłaconych składek na ZUS (moje i pracowników) za 2000 rok, łącznie z odsetkami. Zajęto mi bez uprzedzenia auto (własność banku) i zrobiono wpis do księgi wieczystej na mojej części starego domu (1/8). Odwołałam się (...)

Odwołanie do sądu w sprawie umorzenia składek

Odwołanie do sądu w sprawie umorzenia składek

Wniosłam do ZUS wniosek o umorzenie zaległych składek, zakład jednak odmówił. Zamierzam odwołać się do sądu. Czy jednocześnie mogę wnieść do ZUS wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty? Wtedy toczyć się będą dwie sprawy, jedna w ZUS, druga w sądzie. Czy jest taka możliwość? (...)

Składki ZUS-przerwanie i zawieszenie przedawnienia

Składki ZUS-przerwanie i zawieszenie przedawnienia

Mąż jako emeryt prowadził akwizycję - firma jednoosobowa. Miał wypadek w którym zniszczono mu auto. Odszkodowanie nie pozwoliło na zakup nowego, dlatego zlikwidował firmę. W wypadku zniszczyło się część dokumentów firmy. Był to koniec 2000 roku. Udałam sie do ZUS bo nie wiedziałam, (...)

Wniosek o rozłożenie zaległych składek ubezpieczeniowych nazleżnych ZUS na raty

Wniosek o rozłożenie zaległych składek ubezpieczeniowych nazleżnych ZUS na raty

Do kogo powinna być skierowana prośba o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych składek ubezpieczeniowych należnych ZUS? Czy skierowanie takiego pisma powoduje wstrzymanie działania komornika? Wniosek o umorzenie lub rozłożenie spłaty należności za nieopłacone składki na raty należy (...)

Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?

Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?

Kto zaległe składki ZUS ulegają przedawnieniu? Czy jeżeli ZUS nie odezwał się w sprawie zaległych składek za rok 2003, to mogę sprawę uważać za zakończoną? Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o przepisy:  - ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń (...)

Nadpłata w ZUS-ie

Nadpłata w ZUS-ie

Nasza firma wysłała do ZUS korektę kilku deklaracji. Korekta powoduje nadpłatę kilku tysięcy PLN. Czy powinniśmy rozliczyć ją przy kolejnej płatności czy też właściwsze jest zwrócenie sie do ZUS z prośbą o stwierdzenie nadpłaty i dopiero dokument z ZUS może stanowić podstawę potrącenia (...)

Umorzenie zaległości wobec ZUS

Umorzenie zaległości wobec ZUS

Prowadzę działalność gospodarczą od ponad roku, od kilku miesięcy zalegam ze składkami ZUS. Chcę złożyć wniosek o umorzenie mojego długu. Czy istnieje jakakolwiek ustawa, na którą mogę się powołać? Tak, istnieje możliwość umorzenia bądź rozłożenia na raty zaległości wobec ZUS, (...)

Nadpłacone składki ZUS

Nadpłacone składki ZUS

Płatnik zapłacił składki ZUS w wysokości zawyżonej. W związku z tym dokona korekty deklaracji. Czy nadpłacone składki ZUS może potrącić przy płatności składek z tytułu kolejnej deklaracji? Czy musi o tym pisemnie poinformować ZUS? Postępowanie w sprawie nadpłaty w Zakładzie Ubezpieczeń (...)

Nieopłacanie składek przez pracodawcę a staż pracy

Nieopłacanie składek przez pracodawcę a staż pracy

Pracownik dowiedział się po ok. 2 latach pracy (umowa na czas nieokreślony), że pracodawca składał deklaracje ZUS, ale nie opłacał należnych składek. Dodatkowo pracownik chce za 1 miesiąc rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, gdyż chce zmienić miejsce pracy. Co można zrobić (...)

Przedawnienie roszczenia o składki ZUS

Przedawnienie roszczenia o składki ZUS

Czy w ubezpieczeniu społecznym niezapłacenie składki ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlega przedawnieniu po 5 latach tak jak innych zobowiązań podatkowych? Czy ZUS może rościć o zapłatę składki np. po 8 czy 10 latach? Obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu (...)

Umorzenie i rozłożenie na raty zaległości do ZUS

Umorzenie i rozłożenie na raty zaległości do ZUS

Mam zaległości wobec ZUS (składki), czy jest jakaś szansa by wystąpić o umorzenie ich lub rozłożenie na raty? W jakim trybie i na jakich warunkach można to zrobić? Zasady rozkładania składek na raty zostały uregulowane w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 (...)

Brak uzyskiwania przychodów a obowiązek składkowy

Brak uzyskiwania przychodów a obowiązek składkowy

W 1998 r. zarejestrowałam firmę i uzyskałam wpis do ewidencji. W maju 1999 roku zaczęłam prowadzenie działalności zarejestrowałam się w ZUS i prowadziłam działalność przez trzy miesiące po czym zakończenie działalności zostało zgłoszone do ZUS ale nie wyrejestrowałam działalności. (...)

Nienależne opłacanie składek ZUS

Nienależne opłacanie składek ZUS

Dwóch, spośród trojga wspólników spółki cywilnej, (poza prowadzeniem działalności gospodarczej), było zatrudnionych na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze, a ich pracodawcy w pełni opłacali im składki na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo, przez rok , spółka cywilna przez rok opłacała (...)