Wydzierżawienie nieruchomości rolnej

Pytanie:

"Z żoną jesteśmy właścicielami około 40 ha nieruchomości rolnej (jest tu uprawiana pszenica/rzepak - czyli zwykła działalność rolna bez działów specjalnych). Za tę ziemie spłacamy kredyt, bo kupiliśmy ją od Agencji Nieruchomości Rolnych i u nich mamy ten kredyt. Jeśli wydzierżawimy z tych 40 ha około 35 ha bratu małżonki (na cele rolnicze) i zapiszemy w umowie dzierżawy, że: 1) on opłaca podatek rolny (nakazy płatnicze są na nas) za cale 40 ha, 2) on opłaca raty i odsetki kredytu do Agencji NR za całe 40ha; 3) on (brat) pobiera dopłaty unijne na te cale 40ha; 4) a dodatkowy czynsz dzierżawny będzie ustalany corocznie na drodze porozumienia obu stron umowy (nie określimy jego wysokości). Założenia dodatkowe: Razem z małżonką mieszkamy ponad 300km od wspomnianej nieruchomości rolnej i nie posiadamy żadnych budynków ani żadnych maszyn rolniczych i bywamy tam z 1 raz na 2 miesiące. Faktycznie ziemie uprawnia brat małżonki. Czy coś z pozycji 1) , 2), 4) jako rezultat wydzierżawienia 35ha ziemi bratu żony, może być traktowane przez Urząd Skarbowy jako nasz (mój i żony) dochód w rozumieniu podatku dochodowego lub podatku od darowizn lub podlega pod VAT i musielibyśmy od tego zapłacić podatek dochodowy/podatek od darowizn? Czy też nie, bo już raz podatek rolny od tej nieruchomości rolnej, którą posiadamy został zapłacony, a nasze korzyści z wydzierżawienia tego bratu żony to dochód zwolniony z tych podatków?"

Odpowiedź prawnika: Wydzierżawienie nieruchomości rolnej

Jak stanowi art. 693 § 1-2 Kodeksu cywilnego, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Zatem strony mogą się umówić, iż w ramach czynszu dzierżawnego – oprócz jakiejś kwoty, którą strony ustalą - dzierżawca będzie płacił podatek rolny i kredyt do Agencji Nieruchomości Rolnych, przy czym podatek rolny, czy też kredyt nie muszą dotyczyć tylko wydzierżawionej części nieruchomości, ale mogą dotyczyć całej nieruchomości. Należności te będą traktowane z punktu widzenia podatkowego tak, jak należności z dzierżawy (czynsz). Nie powinny być traktowane jako darowizny.

W zakresie podatku od towarów i usług (VAT) należy zauważyć, iż w odniesieniu do dzierżawionych gruntów rolnych znajduje zastosowanie § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

Odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych należy wskazać, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zatem dzierżawa gospodarstwa rolnego na cele rolnicze nie stanowi dla podatnika źródła przychodu na gruncie podatku dochodowego, nie podlega zgłoszeniu do właściwego urzędu skarbowego. W związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Znajduje to potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (tak: postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2006 r., sygn. pf-2/415/272/05).

Warto również przeczytać:

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika