Zbycie przedmiotu dzierżawy

Pytanie:

"Co dzieje się z przedmiotem dzierżawy po jego zbyciu na rzecz innej osoby?"

Odpowiedź prawnika: Zbycie przedmiotu dzierżawy

Zgodnie z treścią art. 678 k.c., który ma zastosowanie do dzierżawy na mocy odesłania z art. 694 k.c. Zgodnie z jego treścią:

 § 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

 § 2. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Dla zaistnienia skutków z art. 678 kodeksu cywilnego wymagane jest, by nabycie nieruchomości nastąpiło na podstawie cywilno-prawnego aktu zbycia, przepisy powyższe bowiem mówią wyraźnie o zbyciu rzeczy w czasie trwania stosunku najmu. Natomiast skutek w postaci wstąpienia w pozycję dotychczasowego wynajmującego następuje bez względu na to, czy nabywca wiedział w chwili nabywania rzeczy o istnieniu stosunku najmu, a najemca o zbyciu rzeczy przez wynajmującego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika