Zepsuty sprzęt AGD a uprawnienia gwarancyjne

Pytanie:

"Zakupiłem ekspres do kawy jako osoba fizyczna. Ekspres popsuł mi się po 2 latach i 3 miesiącach. Popsuł się cały podzespół elektroniczny. Gwarancja była na 2 lata. W czasie gwarancji sprzęt był 2 razy naprawiany (po 4 dni), ale były to inne usterki. Czy jest jakiś okres ochronny po gwarancji typu rękojmia i jak długo ona ewentualnie trwa?"

Odpowiedź prawnika: Zepsuty sprzęt AGD a uprawnienia gwarancyjne

Przede wszystkim należy oprzeć się w niniejszej sytuacji na uprawnieniach przysługujących Panu na podstawie umowy gwarancji. Otóż nie zawsze jest tak, że termin podany w dokumencie gwarancyjnym będzie wiążącym terminem – niekiedy bowiem może on ulec przedłużeniu. Ma to miejsce w sytuacji faktycznej niemożności korzystania z rzeczy ze względu na wadę rzeczy i konieczność oddania rzeczy do serwisu w celu wykonania naprawy urządzenia.

W takim przypadku okres gwarancji ulega przedłużeniu na wspomniany okres, w który uprawniony z tytułu gwarancji nie mógł korzystać z rzeczy.

W wypadku skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek wady kupujący nie mógł korzystać z rzeczy (np. jeżeli z powodu wady rzeczy kupujący nie mógł korzystać z rzeczy przez tydzień po czym przesłał rzecz gwarantowi, który ją naprawił i odesłał z powrotem termin gwarancji wydłuża się o cały okres od momentu ujawnienia się wady do chwili gdy naprawiona rzecz została wydana kupującemu). Jeżeli jednak gwarant wymienił rzecz na nową albo dokonał istotnej naprawy rzeczy to termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia kupującemu rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia mu rzeczy naprawionej. Gdy gwarant wymienił jedynie część rzeczy (np. wadliwy podzespół w dużej, co do pozostałych części niewadliwej maszynie) to termin gwarancji biegnie na nowo tylko co do wymienionej części. Oznacza to w konsekwencji, że terminy gwarancyjne co do różnych elementów tej samej rzeczy upłyną w różnych momentach – tak Wojciech Żukowski w: Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism. 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis - LexPolonica

W opisanym przypadku może być i tak, że okres w którym rzecz była i niezdatna do użycia i nie znajdowała się w posiadaniu przez Pana (wysyłka, naprawa w serwisie, zwrotne przesłanie rzeczy) przekroczył wspomniane 3 miesiące i gwarancja nadal obowiązuje – w takiej sytuacji konieczne będzie jednak udowodnienie tych okoliczności oraz tego, że termin gwarancji ubiegł przedłużeniu oraz że trwa ona nadal.

 

W tym miejscu można także wspomnieć, iż nie ma znaczenia (w przypadku roszczeń wynikających z gwarancji) okoliczność, iż zgłoszenie nastąpiło po upływie terminu gwarancji, pod warunkiem że rzecz uległa uszkodzeniu w trakcie jej trwania – tu także konieczne będzie udowodnienie wspomnianych okoliczności wystąpienia usterki w trakcie trwania umowy gwarancji.

 

Jeśli chodzi natomiast o uprawnienia wynikające z rękojmi, stosuje się je wyłącznie wówczas, jeśli towar konsumpcyjny w chwili wydania jest niezgodny z umową. Uprawnienia przysługują one nabywcy wobec sprzedawcy w terminie 2 lat od dnia wydania rzeczy. Zawiadomienie sprzedawcy w tym terminie o niezgodności towaru z umową przerywa bieg przedawnienia a przedłuża się on o okres napraw sprzętu – maksymalnie łącznie okres trzech miesięcy.

Uprawnienia takie przysługiwałyby Panu wyłącznie wówczas, gdyby wada istniała w rzeczy w chwili jej wydania, ujawniła się w terminie dwóch lat od dnia wydania towaru i gdyby zgłosił Pan sprzedawcy wadę w terminie dwóch miesięcy od dnia jej wystąpienia. W tym przypadku naszym zdaniem wszelkie terminy już minęły, a poza tym trudno będzie ocenić, czy rzecz miała wadę w chwili wydania czy wada ta powstała w toku używania towaru, a na Panu właśnie spoczywa obowiązek udowodnienia tej okoliczności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika