Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

27.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Co to jest mieszkaniowy zasób gminy?

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dla realizacji tych postulatów gmina wykorzystuje tak zwany mieszkaniowy zasób gminy. Jest nim ta część nieruchomości na terenie gminy, której właścicielem jest sama gmina, komunalne osoby prawne lub spółki prawa handlowego utworzone z udziałem gminy, czyli ta część nieruchomości na terytorium gminy, którą wójt, burmistrz lub prezydent mogą zadysponować w razie potrzeby.

Co to jest lokal socjalny?

Częścią zaś mieszkaniowego zasobu gminy są lokale socjalne. Ustawa określa tym terminem lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2. Lokal ten może mieć obniżony standard.

Kto może się ubiegać o lokal mieszkalny?

Przyczyny nieposiadania własnego mieszkania są różne, nie można obejmować oczywiście wszystkich mających kłopoty z własnym lokum mianem bezdomnych. Termin ten odnosi się do skrajnych przypadków (o najczęściej patologicznym podłożu) nieposiadania własnego mieszkania. Bezdomność (czyli niezajmowanie żadnego lokalu oraz jednocześnie niezameldowanie na stałe w żadnym lokalu) stanowi również przesłankę do rozpatrzenia możliwości przyznania lokalu socjalnego, niemniej problem ten wymaga odrębnego omówienia, o czym niżej.

Zasadniczo o lokal socjalny mogą starać się osoby, gdy:

1.       nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdują się w niedostatku. Dochody takiej osoby nie pozwalają jej wynająć lokalu na zasadach ogólnych. Szczegółowe kryteria wyboru osób uprawnionych w pierwszej kolejności do korzystania z zasobów mieszkaniowych gminy określa stosowna uchwała rady gminy, dla każdej gminy z osobna.

2.       obowiązek ten wynika wprost z ustawy bądź z treści orzeczenia sądowego (najczęściej orzeczenia eksmisyjnego) - gmina ma wówczas obowiązek zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego. Sąd bowiem może (ale nie musi) orzec w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu o uprawnieniu dla strony, do otrzymania lokalu socjalnego. W niektórych przypadkach sąd jest jednak zobligowany orzec o takim uprawnieniu - w przypadku eksmisji:

a) kobiety w ciąży,  
b) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,  
c) obłożnie chorych,  
d) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,  
e) osoby posiadającej status bezrobotnego,
f) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Na przeszkodzie realizacji postulatu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stoją marne zasoby mieszkaniowe gminy oraz finanse na ich powiększanie i dlatego też nie należy się spodziewać, że po złożeniu wniosku lokal socjalny zostanie nam przyznany.

Poza tym, w przypadku, gdy o taki lokal stara się osoba bezdomna, konieczne jest uprzednie przejście długotrwałego procesu wychodzenia z bezdomności. Bezdomność bowiem to nie tylko brak domu – przyznanie takiej osobie mieszkania może nie rozwiązać problemu, gdyż bezdomność to także społeczna izolacja i wyleczeniu tej przypadłości mają służyć programy wychodzenia z bezdomności.

Co to jest indywidualny program wychodzenia z bezdomności?

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności zapewnia osobie bezdomnej wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności. Jego realizacja przez tę osobę jest warunkiem korzystania przez osobę bezdomną ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Program jest opracowywany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wraz z osobą bezdomną i podlega zatwierdzeniu przez kierownika ośrodka. Powinien uwzględniać sytuację osoby bezdomnej oraz zapewniać szczególne wspieranie osobie aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu z bezdomności, z wykorzystaniem wszelkich środków pomocy, jakimi dysponuje ośrodek pomocy społecznej realizujący program.


Jakie warunki trzeba spełnić by ubiegać się o lokal komunalny?

Szczegółowe zasady dysponowania swoim zasobem mieszkaniowy pozostawiono gminie. Rada gminy w drodze uchwały, ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w mieszkaniowy zasób gminy. Zasady te powinny określać w szczególności:

- wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

- warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

- kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

- warunki dokonywania zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach,

- tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,

- zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,

- kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Czy można wykupić lokal komunalny od gminy?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje, iż w przypadku zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, osobom fizycznym i prawnym, pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego, ale tylko, gdy najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Osoby takie zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Gmina może przyznać swoim najemcom bonifikaty przy wykupie zajmowanego lokalu – wysokość tych bonifikat zależy od decyzji radnych. W efekcie mieszkania komunalne mogą być warte np. 5, 10 % swojej rzeczywistej wartości rynkowej. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej – rzeczywiste koszty prywatyzacji mieszkania komunalnego znacznie przewyższają tak ustaloną wartość mieszkania (podatki, koszty rzeczoznawcy, taksa notarialna, itd.). Poza tym obowiązują przepisy obostrzające rozporządzanie w ten sposób nabytą własnością (np. nie można zbyć wykupionego mieszkania komunalnego do 5 lat od wykupu, pod rygorem utraty bonifikaty) – dlatego też, po zasięgnięciu wszystkich informacji w urzędzie gminy, trzeba dobrze skalkulować wszystkie za i przeciw, przed podjęciem decyzji o wykupie lokalu komunalnego.

Jak korzystanie z gminnego zasobu mieszkaniowego wygląda w Krakowie?

Dla bliższego zbadania zawartych w ustawie wskazówek dla rady gminy, poniżej przedstawiona jest regulacja, jaka obowiązuje na terenie miasta Krakowa. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków określa Uchwała Nr XXXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. Jak już wyżej wspominano, wbrew używanej nomenklaturze („dostać” od gminy mieszkanie komunalne), gmina nic nie daje – z gminą podpisuje się umowę najmu.

Uchwała ta reguluje zasady najmu lokali socjalnych, zamiennych, położonych na terenie gminnych placówek oświatowych, wynikających z regulacji tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, niesamodzielnych, w trybie dobrowolnej zamiany, w trybie szczególnym, o powierzchni przekraczającej 80 m2, kwestię podnajmu oraz oddania do bezpłatnego używania lokalu, a także zasady weryfikacji i kwalifikowania wniosków i sporządzania list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.

Zasada w Krakowie jest taka, że umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony (na czas nie dłuższy niż pięć lat), pozostałe lokale zaś gmina wynajmuje na czas nieoznaczony. Niskie dochody niepozwalające na najem lokali na zasadach ogólnych rozumiane są następująco:

- dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu - średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 125% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym i 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
- dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy – średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 175% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
- dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy w trybie konkursu ofert – średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 350% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 300% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym i 250 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
- dla osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu – średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 250 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 200% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym oraz 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Za dochód uznaje się sumę wszelkich przychodów wnioskodawcy i wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania bez względu na tytuł i źródło ich uzyskiwania, pomniejszoną o :

- koszty jej uzyskania,

- obciążenie podatkiem od osób fizycznych,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ

- składki na ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach.

Do sumy przychodów nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych, świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku z zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, dodatku mieszkaniowego i nagród jubileuszowych wynikających ze stosunku pracy.

Z punktu widzenia omawianego tematu istnieją dwa tryby uzyskania od gminy umowy najmu lokalu:

- w drodze najmu lokali socjalnych,

- w drodze najmu lokali z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

W pierwszej kolejności uprawnionymi do ubiegania się o najem lokalu socjalnego są osoby:

- które utraciły mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – w szczególności klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

- które nabyły prawo do ubiegania się o najem lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

- osoby, ktore posiadałyby uprawnienia do zajmowania lokalu zamiennego na podstawie art. 32 ustawy o ochronie lokatorów, lecz utraciły tytuł prawny do lokali z innych przyczyn niż określone w art. 11 ust. 2 pkt 4 niniejszej ustawy, przed orzeczeniem przez organ nadzoru budowlanego konieczności, z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia, opróżnienia w całości lub w części budynku; uprawnienie to nie dotyczy osób, którym wypowiedziano najem z przyczyn określonych w art. 11 ust. 3  ustawy.

Dopuszcza się ponadto możliwość zawarcia lokalu socjalnego:

- z osobami objętymi ostateczną listą mieszkaniową, z zastrzeżeniami przewidzianymi dalej przez uchwałę

- z właścicielami lokali nabytych od Gminy Miejskiej Kraków, w których organ nadzoru budowlanego stwierdził konieczność opróżnienia w całości lub w części budynku bezpośrednio grożącego zawaleniem.

- z osobami zajmującymi bez tytułu prawnego lokale lub budynki objęte wykwaterowaniem w związku z realizacją inwestycji Gminy Miejskiej Kraków,

- z osobami zobowiązanymi do opróżnienia zajmowanego lokalu, stanowiącego własność gminy, nie posiadającymi w wyroku eksmisyjnym prawa do lokalu socjalnego w przypadkach, gdy wielkość i standard odzyskiwanego lokalu lub względy społeczne uzasadniają dostarczenie lokalu socjalnego z wyłączeniem osób eksmitowanych z lokalu mieszkalnego z przyczyn określonych w art. 11 ust. 2 pkt 1, art. 13 i 17 ustawy o ochronie lokatorów.

Natomiast uprawnionymi do ubiegania się o najem lokalu z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych są:

- najemcy lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (dot. najemców lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz najemców opłacających w dniu wejścia w życie ustawy o zasobie mieszkaniowym gminy czynsz regulowany za najem lokali stanowiących własność osób fizycznych i prawnych),

- osoby, które zamieszkują i są zameldowane na pobyt stały w lokalu o nadmiernym zaludnieniu – za taki uważa się lokal mieszkalny, w którym na jedną osobę zameldowaną na pobyt stały przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi.

- wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, nie mający możliwości powrotu do lokalu, w którym są zameldowani na pobyt stały, jeżeli wniosek o najem lokalu złożyły nie później niż w terminie 2 lat od uzyskania pełnoletności, a w przypadku, gdy po uzyskaniu pełnoletności pozostają nadal w placówkach, jeżeli wniosek złożyły nie później niż w terminie 2 lat od opuszczenia tych placówek,

- osoby pozbawione możliwości zamieszkiwania w lokalu, w którym są zameldowane na pobyt stały, ubiegające się o pomoc mieszkaniową ze względów społecznych.

Uchwała wymaga, aby osoby ubiegające się o najem lokalu z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych udokumentowały co najmniej 5-letni okres posiadania tzw. „centrum życiowego” na terenie Gminy Miejskiej Kraków, czyli co najmniej 5-letniego faktycznego zamieszkiwania na tym terenie. Ponadto udokumentowania wymaga również fakt posiadania przez wnioskodawcę stałego źródła dochodu na terenie Gminy Miejskiej, a w przypadku posiadania dzieci w wieku szkolnym - pobierania przez nie nauki na terenie gminy.

Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje się w oparciu o system kwalifikacji punktowej określony przez Prezydenta Miasta. Ocena warunków socjalno – mieszkaniowych dokonywana jest przez pracowników urzędu w oparciu o zebrany materiał (protokoły z wizji lokalnych, wystąpienia różnych wydziałów urzędu, organizacji pozarządowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, domów pomocy społecznej i innych). W ocenie wniosków mają prawo uczestniczyć przedstawiciele właściwych Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

Pamiętaj, że:

 

  • Osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdują się w niedostatku mogą ubiegać się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy,

  • Gminne lokale socjalne mogą mieć obniżony standard, niemniej jednak powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2,

  • Osoby niezajmujące żadnego lokalu oraz jednocześnie nie zameldowane na stałe w żadnym lokalu, czyli bezdomni, jeżeli chcą uzyskać lokal z zasobów gminy, muszą poddać się indywidualnemu programowi wychodzenia z bezdomności, w którym, oprócz zainteresowanego, uczestniczą m.in. instytucje pomocy społecznej, terapeuci, psychologowie,

  • O szczegółowych zasadach najmu lokali osobom o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych decyduje gmina – wystarczy pójść do właściwego wydziału w urzędzie gminy, aby dowiedzieć się o uchwałę regulującą tę kwestię,

  • Niestety trzeba również pamiętać o ciężkiej sytuacji materialnej gmin i o tym, że często nie dysponują one lokalami socjalnymi. Dlatego nie należy się spodziewać, że zaraz po złożeniu wniosku taki lokal zostanie przyznany,

  • Wykupienie dotychczas zajmowanego, na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony, lokalu, jest możliwe, co więcej, osoby takie mają pierwszeństwo wykupu wynajmowanego lokalu i gmina powinna w pierwszej kolejności zwrócić się z taką ofertą do swoich najemców. W przypadku mieszkańców korzystających z gminnego zasobu mieszkaniowego z przyczyn socjalnych, będzie to oczywiście sytuacja nader rzadka.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001 r., Nr 71, poz. 733 ze zmianami),

  • Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 1998 r., Nr 64, poz. 414 ze zmianami),

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zmianami),

  • Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (...)

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

Premia gwarancyjna na zakup mieszkania

  Co to jest książeczka mieszkaniowa? Nie jest dla nikogo tajemnicą, że zakup mieszkania stanowi olbrzymi wydatek, na który, niestety, zwłaszcza w obecnych czasach, nie każdego stać. Stanowi to niewątpliwie bardzo doniosły problem społeczny, istniejący jednak od zawsze, który Państwo próbuje rozwiązać na rozmaite sposoby. Jednym z nich, już od lat pięćdziesiątych (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do (...)

Czy dochód z najmu to mój majątek odrębny, czy wspólny z żoną? – opinia prawna

Czy dochód z najmu to mój majątek odrębny, czy wspólny z żoną? – opinia prawna

Stan faktyczny   W roku 2002 wykupiłem mieszkanie komunalne, którego byłem głównym najemcą, będąc w związku małżeńskim 50% zapłaciłem gotówką, resztę spłacam w 5 rocznych ratach – zostało mi jeszcze 3 raty. Tak więc na dzisiaj mam „zapłacone” za 70% wartości mieszkania. Zamierzam się rozwieść. Czy eks –żonie należy się 50% wykupionego mieszkania, (...)

Mieszkaniowy pat

Mieszkaniowy pat

Bernard Łyżkowski od trzech lat jest bezdomny. Stara się o mieszkanie komunalne, ale nie dostanie go, bo zarabiając ponad 1400 zł brutto, jest według przepisów... za bogaty. Kredytu na kupno mieszkania nie dostanie, bo jest... za biedny. (...)  Jerzy Kowaliszyn, wiceburmistrz Włoch, tłumaczy, że nie jest w stanie pomóc Łyżkowskiemu, bo musi trzymać się przepisów. Życie Warszawy (...)

Darowizna na rzecz rodziny nie uchroni od zwrotu bonifikaty za mieszkanie

Darowizna na rzecz rodziny nie uchroni od zwrotu bonifikaty za mieszkanie

Jeżeli najemca wykupił mieszkanie komunalne, a następnie podarował bliskiej osobie, to gmina nie ma prawa żądać zwrotu bonifikaty. Chce to zmienić rząd. Wczoraj projektem zajął się Sejm (...) Propozycje zmian dotyczą także przepisów o użytkowaniu wieczystym. Projekt przewiduje możliwość zmniejszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Rzeczpospolita 14.03.2007 r. mieszkanie (...)

Nowe bonifikaty przy sprzedaży mieszkań

Nowe bonifikaty przy sprzedaży mieszkań

Gdańsk zastanawia się nad zniesieniem zniżek przy wykupie części czynszówek. Zmiany zasad zbywania mieszkań komunalnych nie wyklucza też Kraków i Bydgoszcz. Od tygodnia gminy nie mogą już liczyć na odzyskanie udzielonej bonifikaty, jeśli nowy właściciel zbyt szybko sprzeda wykupiony lokal komunalny. Jeśli sprzedasz mieszkanie komunalne, zanim upłynie pięć lat od jego wykupu, nie (...)

Zmiany w ochronie praw lokatorów?

Zmiany w ochronie praw lokatorów?

Co ma się zmienić w zakresie ochrony praw lokatorów? Przedmiotem prac sejmowych jest obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Projekt ten dotyczy uzupełnienia przepisów ustawy o regulacje przydatne sądom przy rozstrzyganiu sporów odnośnie zasadności podwyżek czynszów, zróżnicowania wysokości (...)

Wnuk znów będzie mógł wstąpić w umowę najmu po śmierci najemcy?

Wnuk znów będzie mógł wstąpić w umowę najmu po śmierci najemcy?

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, odrzucając opinię rządu o projekcie nowelizacji art. 691 kodeksu cywilnego, wskazała, iż istnieje możliwość pozostania wymienionych osób w dotychczasowym lokalu po śmierci najemcy, jednakże po spełnieniu wielu warunków zawartych w uchwałach gmin. (...) Dotyczy to przede wszystkim sytuacji finansowej tych osób, (...)

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

Na czym polegają ograniczenia używania lokalu przez najemcę? Skutkiem zawarcia umowy jest powstanie względnie trwałego stosunku pomiędzy stronami. Istotą najmu jest czasowość korzystania przez najemcę z przedmiotu najmu w powiązaniu z ekwiwalentnym świadczeniem czynszu. Uprawnienie najemcy do używania lokalu doznaje jednak ograniczeń, które są uzasadnione: koniecznością (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Wyrazem dążeń do realizacji tej polityki w zamierzeniu (...)

Miastom brakuje mieszkań socjalnych. NIK ujawnia dane

Miastom brakuje mieszkań socjalnych. NIK ujawnia dane

Gminy nie mają wystarczających środków, aby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób w trudnej sytuacji życiowej. Niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych powoduje, że gminy muszą płacić wysokie odszkodowania. Tymczasem kolejka oczekujących na gminne lokum wydłuża się. Na koniec 2013 r. lokali socjalnych w skontrolowanych gminach (...)

Gdy spółdzielnia nie proponuje wykupu mieszkania ... – opinia prawna

Gdy spółdzielnia nie proponuje wykupu mieszkania ... – opinia prawna

Stan faktyczny Mieszkanie babci zostało jej przydzielona przez elektrownię w 1945 r. (jest to część lokalu mieszkalnego w Warszawie), druga część - Pani X (obca osoba). Babcia po kilku latach umarła. W 1977 r. w tym lokalu został zameldowany syn, babci – mój tata, a w 1981 r. moja mama. W 1991 r. umiera Pani X. Po jej śmierci spółdzielnia próbuje sądownie usunąć mnie i mamę (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

Jestem właścicielem mieszkania komunalnego, jednocześnie buduję dom. Zakład komunalny przysyła mi pisma ze mam zdać mieszkanie komunalne, lecz na razie nie mam funduszy na wykończenie budynku, (...)

Zmiana wysokości czynszu najmu

Zmiana wysokości czynszu najmu

W sierpniu 2004 roku minął termin 3-letniego wypowiedzenia lokatorce. Choć jest osobą zamożną, nie chce opuścić lokalu. Liczy, że uzyska prawo do lokalu socjalnego - obecnie toczy się w sądzie (...)

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne

W 1998 r. złożyłem wniosek o mieszkanie komunalne (właścicielem jest gmina). Rozpatrzono go pozytywnie i w grudniu ubiegłego roku byłem w ADM-ie drugi na liście, by otrzymać lokal. Kiedy w lutym (...)

Spadek a zasiedzenie nieruchomości

Spadek a zasiedzenie nieruchomości

W roku 1987 przeprowadziłam się wraz z synem do mieszkania komunalnego którego głównym najemcą była moja mama(wcześniej zajmowałam mieszkanie służbowe, które zdałam po przeprowadzce). W okresie (...)

Regulacja tytułu prawnego po śmierci najemcy

Regulacja tytułu prawnego po śmierci najemcy

Mój konkubent posiadał mieszkanie kwaterunkowe, którego był głównym najemcą. W mieszkaniu tym od 2 lat zameldowana była i zamieszkiwała nasza córka, lat 15 wraz ze mną. Czasem jednak mieszkałyśmy (...)

Zamiana

Zamiana

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze (...)

Nabycie własności mieszkania komunalnego

Nabycie własności mieszkania komunalnego

Czy można nabyć na własność mieszkanie komunalne? Jakie warunki trzeba spełnić, kto może nabyć takie mieszkanie? Mieszkanie komunalne, czyli mieszkanie od gminy. Jest to bowiem potoczna nazwa (...)

Wypowiedzenie najmu przez gminę

Wypowiedzenie najmu przez gminę

Czy skoro przydział na mieszkanie komunalne otrzymałam skierowaniem kierownika jednostki (Komendanta Policji), gdyż wówczas to mieszkanie było w dyspozycji Komendy Policji, to czy obecnie mogę mieć (...)

Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału lokalu mieszkalnego, (...)

Przydział lokalu komunalnego

Przydział lokalu komunalnego

Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład której wchodzi osoba będąca (...)

Wykup mieszkania komunalnego

Wykup mieszkania komunalnego

Posiadam umowę z Urzędem Gminy na mieszkanie komunalne. Zwróciłem się z prośbą o jego wykup i uzyskałem odpowiedź negatywną (powodem była budowa własnego domu). Przedtem sąsiadce, która była (...)

Ochrona praw lokatorów

Ochrona praw lokatorów

Jestem najemcą lokalu mieszkalnego należącego do gminy. Lokal wynajmuję na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony. Jestem osobą samotną, a wynajmowany przeze mnie lokal składa się z 3 pokoi (...)

Prawo do lokalu zastępczego i socjalnego

Prawo do lokalu zastępczego i socjalnego

Komu przysługuje lokal zastępczy, komu przysługuje lokal socjalny? Pojęciem „lokal socjalny” oraz „lokal zamienny” posługuje się ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie (...)

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

Oczywiście hipotetycznie: jeśli mam dłużnika, który ma orzeczoną eksmisję z przysługującym prawem do lokalu socjalnego, to czy jest maksymalny okres, po którym gmina musi zaproponować zawarcie (...)

Uprawnieni do lokalu socjalnego

Uprawnieni do lokalu socjalnego

Kto może złożyć wniosek do Gminy o przyznanie lokalu socjalnego? Co taki wniosek powinien zawierać? O lokal socjalny mogą się ubiegać osoby, które nie mają tytułu prawnego do lokalu (w szczególności (...)

Propozycja udostępnienia lokalu socjalnego

Propozycja udostępnienia lokalu socjalnego

Rodzina 3-osobowa (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu) z tytułu niepłacenia za mieszkanie otrzymała już wyrok sądowy eksmisji. Spółdzielnia zaproponowała w zamian lokal socjalny. Pytanie: (...)

Lokal socjalny a wskazanie lokalu zastępczego

Lokal socjalny a wskazanie lokalu zastępczego

Uzyskałam wyrok o eksmisję dla lokatora z nieletnimi dziećmi. Sąd przyznał im prawo do lokalu socjalnego, na który niestety już dość długo czekają. Zamierzam wskazać eksmitowanej rodzinie (...)

FORUM PRAWNE

Jak otrzymać mieszkanie z urzędu

Jak otrzymać mieszkanie z urzędu Witam, słyszałem, że działa w Polsce taka instytucja jak mieszkanie z urzędu. Napiszcie proszę, jakie trzeba spełnić warunki, aby takie mieszkanie otrzymać+gdzie (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina

pozew o podwyższenie alimentów a nowa rodzina Witam Parę dni temu mąż dostał pozwe o podwyzszenie alimentów z 500zl do 1500zl. Maż ma 3,5 letnią córkę z byłą żoną, na która (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

Wykup mieszkania komunalnego

Wykup mieszkania komunalnego Mam zamiar wykupic mieszkanie komunalne w ktorym moj ojciec obecnie zamieszkuje. Wykup zostanie dokonany oczywiscie na niego, a potem przepiszemy mieszkanie na mnie. Mam w (...)

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne Moi rodzice mieszkają w mieszkaniu komunalne w budynku wielorodzinnym. Proszę o odpowiedź co muszą teraz zrobić,aby czegoś nie przeoczyć,w świetle nowych ustaw. (laser) Zbyt (...)

Mieszkanie komunalne dla jednej osoby

Mieszkanie komunalne dla jednej osoby Jakie warunki trzeba spełniać aby dostać mieszkanie komunalne? Mam 22 lata jestem studentem i mieszkam z rodzicami i 5 rodzeństwa. Mamy małe mieszkanie i ciężkie (...)

Czy mam szanse?

Czy mam szanse? Jestem samotną matką, po rozwodzie i wychowuję dwoje dorastających dzieci (10 i 12 lat). Mieszkamy u moich rodziców w jednym pokoju. Brak nici porozumienia z babcią czego dzieci (...)

zrozpaczony....

zrozpaczony.... Mam pewien problem, niestety nie jestem osobą zamożną i nie stać mnie na porady prawników, może tutaj znajdzie się ktoś, kto zechce mi pomóc poradą prawną. Problem przedstawia (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

Groźba Eksmisji. Płacę czynsz regularnie.

Groźba Eksmisji. Płacę czynsz regularnie. Witam . Mam takie oto pytanie, mieszkam w bloku z azbestu, blok przeznaczony jest do rozbiórki ale mieszka w nim jeszcze 10 rodzin z czego tylko 4 płacą. (...)

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie Witam. Moja Babcia wyraziła chęć przekazania mi swego 50m2 mieszkania w darowiźnie. Wobec powyższego najpierw należało owe mieszkanie wykupić od gminy, co też (...)

Jak usunąć uciążliwego sąsiada zajmującego lokal socjalny?

Jak usunąć uciążliwego sąsiada zajmującego lokal socjalny? Jak usunąć uciążliwego sąsiada zajmującego lokal socjalny? Witam, Mieszkam w Łodzi i mam pytanie odnośnie coraz bardziej uciążliwego (...)

lokal socjalny

lokal socjalny Witam .Mam pytanie.Oczekuje na lokal socjalny.Z uwagi na to,ze nie bylo pradu w zajmowanym lokalu komunalnym (mam 2dzieci) jakis czas temu wynajalem mieszkanie.Czy gmina ma prawo odebrac (...)

Lokal socjalny na cele własnosciowe

Lokal socjalny na cele własnosciowe Witam, mam dwa pytania 1. Najemca zajmuje lokal mieszkalny w budynku gdzie lokatorzy chcą wykupić za przysłowiową złotówkę mieszkania. Ten najemca zna zadłużenie (...)

Jak pozbyć sie lokatora zameldowanego na stałe

Jak pozbyć sie lokatora zameldowanego na stałe Chciałem prosic o pomoc w sprawie wymeldowania lokatora.. Sprawa ma sie tak ze moja siostra ma mieszkanie w lublinie, figuruje ono całkowicie na nia (ma (...)

Porady prawne