Powstanie i ustanie prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje 6 rodzajów świadczeń wypłacanych z FUS. Są to: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, zasiłek pogrzebowy. Poniższa porada ma na celu wskazanie zasad dotyczących określenie, kiedy prawo do poszczególnych świadczeń powstaje. Zasady te bowiem są wspólne.

Kiedy powstaje prawo do świadczenia z FUS?

Ogólna zasada jest taka, że prawo do świadczeń powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, Czyli w dniem spełnienia wszystkich niezbędnych przesłanek.

Czy zasada dotycząca początku powstania prawa do świadczenia doznaje jakiś wyjątków?

Tak. Okazuje się, że w przypadku, gdy ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.

Kiedy ustaje prawo do świadczeń?

Powody do ustania prawa do świadczeń z FUS są właściwie dwa:

  1. gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa,
  2. ze śmiercią osoby uprawnionej.

Oczywiście w przypadku prawa do świadczenia uzależnionego od okresowej niezdolności do pracy ustaje z upływem okresu, na jaki to świadczenie przyznano.

Odrębnie została też uregulowana kwestia ustania prawa do renty szkoleniowej. Ustaje ono

  1. z upływem 6 miesięcy, jeżeli starosta nie wystąpi z wnioskiem o przedłużenie tego okresu,
  2. od dnia otrzymania zawiadomienia starosty o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu, także wówczas, gdy zawiadomienie to organ rentowy otrzymał przed upływem 6 miesięcy,
  3. z upływem okresu, na jaki świadczenie przyznano na wniosek starosty,
  4. od dnia otrzymania zawiadomienia starosty o tym, że osoba zainteresowana przed upływem 6 miesięcy lub w okresie, na jaki świadczenie przyznano, nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Pamiętaj, że:

  • Zasada, iż w przypadku, gdy ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia nie ma zastosowania do emerytury osób dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zmianami).
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika