Umowa o pracę z młodocianym w celu przyuczenia do pracy

Umowa o pracę z młodocianym w celu przyuczenia do pracy

Pracodawca może zatrudnić pracownika młodocianego w celu przyuczenia do zawodu. Pracownik młodociany powinien spełnić następujące warunki: 1. mieć ukończone 16 lat, a nie ukończyła jeszcze 18 lat, 2. ukończyć co najmniej gimnazjum, 3. przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu. Umowa może być zawarta na okres od 3 do 6 miesięcy. Przyuczenie do zawodu kończy się egzaminem, który przeprowadza pracodawca, a dla młodocianych odbywających przyuczenie u pracodawców będących rzemieślnikami, egzamin przeprowadzają komisje egzaminacyjne przy właściwych izbach rzemieślniczych. O zawarciu umowy o przyuczeniu do zawodu pracodawca obowiązany jest powiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Umowa o pracę z młodocianym w celu przyuczenia do pracy - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika