Jak od 1 stycznia 2005 r. ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Strona 1 z 2

Oczywistą jest zasada, zgodnie z którą do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają odpowiednie kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Na tle takiej zasady pojawia się konieczność ustalenia wymiaru składek. Od początku stycznia 2005 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania.

Kiedy podejmuje się czynności zmierzające do ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działalność rolniczą dokonuje się w każdym miesiącu kalendarzowym na podstawie ewidencji będącej w posiadaniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, aktualizowanej na podstawie złożonego przez rolnika oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego. Nieco inaczej wygląda to w przypadku rolników prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W ich wypadku wymiaru dokonuje się na podstawie ewidencji będącej w posiadaniu KRUS, na podstawie złożonego przez rolnika oświadczenia o rodzaju prowadzonej działalności i przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych (oświadczenie to rolnik jest obowiązany złożyć do dnia 31 stycznia każdego roku). Do oświadczenia natomiast dołącza się odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Kwota tego przewidywanego dochodu musi być zgodna z kwotą ustaloną w decyzji naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku gdy kwota podana w oświadczeniu jest niższa od dochodu ustalonego w decyzji naczelnika urzędu skarbowego, podstawę wymiaru składki stanowi dochód ustalony w decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

Za podstawę wymiaru składek przyjmuje się 1/12 wykazanego w oświadczeniu dochodu.

W jakim terminie rolnik ma obowiązek złożyć oświadczenie o przewidywanym dochodzie?

Jak już była o tym mowa powyżej, oświadczenie to powinno zostać złożone do dnia 31 stycznia każdego roku. Niezachowanie tego terminu (w przypadku nieprzedłożenia tego oświadczenia) składki za miesiąc styczeń i następujące po nim miesiące przypadające przed miesiącem, w którym oświadczenie to zostało złożone, ustala się od obowiązującej w grudniu minionego roku podstawy wymiaru składek. Rozporządzenie przewiduje także i taką sytuację, w której złożenie oświadczenia o przewidywanym dochodzie nie jest możliwe ze względu na niedoręczenie przez urząd skarbowy decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym, rolnik oblicza i zgłasza wysokość dochodu na podstawie danych zawartych w deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, zgłoszonych urzędowi skarbowemu w roku poprzedzającym rok podatkowy.

A co gdy rolnik rozpoczyna działalność w zakresie działów specjalnych w trakcie roku?

W takiej sytuacji, gdy te działy specjalne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, rolnik obowiązany jest złożyć oświadczenie o wysokości dochodu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego, a podstawą do obliczenia składki będzie kwota będąca ilorazem dochodu ustalonego w decyzji urzędu skarbowego i liczby miesięcy, przez które działy specjalne będą prowadzone w danym roku podatkowym. Natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie działów specjalnych niepodlegąjących opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w trakcie roku oświadczenie o wysokości przewidywanego dochodu jest składane w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Co w sytuacji, gdy rolnik nie złoży oświadczenia o przewidywanym dochodzie w terminie?

W przypadku złożenia oświadczenia po terminie składka z tytułu prowadzenia działów specjalnych jest pobierana od pierwszego dnia miesiąca, w którym oświadczenie było złożone.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: