Prawo cywilne: Nieruchomości (strona: 3)

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy deweloperskiej

8.5.2008

Generalna zasada określająca odpowiedzialność stron umowy deweloperskiej wyrażona jest w art. 471 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte (...)

Umowa o administrowanie nieruchomością przez dewelopera

Umowa o administrowanie nieruchomością przez dewelopera

4.5.2008

Kwestie zarządu nieruchomością wspólną regulowane są osobną umową o sprawowanie zarządu, często zamieszczaną w jednym dokumencie z umową deweloperską. Nie można bagatelizować postanowień dotyczących zarządu, uznając że skoro są to obowiązki dewelopera, to nie ma konieczności tak (...)

Odwołanie darowizny wobec jednego z małżonków - opinia prawna

Odwołanie darowizny wobec jednego z małżonków - opinia prawna

4.4.2008

Pani X ponad 10 lat temu zawarła związek małżeński. Zaraz po ślubie rodzice darowali mieszkanie jej i mężowi. Między małżonkami istniała wspólność majątkowa małżeńska. Obecnie toczy się w sądzie sprawa rozwodowa z powodu zdrady, jakiej dopuścił się mąż. Matka Pani X z powodu (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

11.1.2008

Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

22.10.2007

Od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Przewidziano też przykładowo, że pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych będzie przysługiwało najemcom, których (...)

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

29.12.2005

Naruszenie granic cudzego gruntu rodzi co do zasady po stronie naruszyciela obowiązek przywrócenia stanu zgodnego z prawem, czego właściciel nieruchomości naruszonej może dochodzić na drodze sądowej na podstawie art. 222 § 2 kodeksu cywilnego. Przywrócenie stanu zgodnego z prawem polega na (...)

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych

11.8.2005

Obrót ziemią od wieków był regulowany w sposób wyjątkowy. Wprowadzano ograniczenia - kto mógł być właścicielem, ile można było posiadać ziemi. Mimo iż czasy szlachty i niedemokratycznych zasad już minęły pewne uregulowania dalej wpływają na swobodę obrotu (...)

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

5.8.2005

Zanim rozpoczniemy budowę domu na swojej działce, wskazanym jest w pierwszej kolejności zapoznanie się z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Usytuowanie bowiem domu na działce od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości (...)

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

15.4.2005

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 1993r. (OTK I/93, poz. 8), prawo własności jest w naszym systemie prawnym prawem podmiotowym o najszerszej treści. Nie jest jednakże prawem absolutnym, niczym nie ograniczonym. Treść prawa własności wyznacza art. 140 Kodeksu Cywilnego. (...)

Czy dzierżawca płaci podatek od nieruchomości? - opinia prawna

Czy dzierżawca płaci podatek od nieruchomości? - opinia prawna

4.2.2005

Pojęcie posiadacza należy rozumieć tak samo, jak czyni to kodeks cywilny. Posiadaczem jest więc osoba, która faktycznie włada rzeczą jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto faktycznie włada rzeczą jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym (...)

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna

3.12.2004

Naruszenie granic cudzego gruntu rodzi co do zasady po stronie naruszyciela obowiązek przywrócenia stanu zgodnego z prawem, czego właściciel nieruchomości naruszonej może dochodzić na drodze sądowej na podstawie art. 222 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Przywrócenie stanu (...)

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

3.11.2004

22 września 2004 r. zmieniło się szereg regulacji dotyczących pośrednictwa nieruchomościami. Zaczęły one obowiązywać równolegle ze zmianami w zarządzie nieruchomościami oraz w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Kto może zostać pośrednikiem? Większość warunków, jakie musi (...)

1

2

3