e-prawnik.pl Porady prawne

umowa o przeprowadzenia szkolenia a kara

Odpowiedzi w temacie (0)

dominik21

8.1.2021

5. W przypadku niestawiennictwa na szkoleniu w terminie w miejscu opisanym w pkt 4 niniejszej umowy Kandydat będzie zobowiązany do zapłaty - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania kary umowne w wysokosci 500,00 zł (pięćset zlotych 00/100) 6. Strony zgodnie postanawiają, że kary umowna określona w $2 pkt. 4 i pkt 5 niniejszej umowy, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez firme xyz odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kary, stosownie do regulacji art. 484 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964. 1693), 1. Z Tytułu uczestnictwa w szkoleniu opisanym w $1 pkt 1 niniejszej umowy, Kandydat zobowiązuje się zapłacić na rzec: firme xyz opłatę jednorazowa (koszt materialów i przeprowadzenia szkolenia) w kwocie 500,00 zf (piecset złotych 00/100, bez dodatkowego wezwania -na rachunek bankowy 43 1940 0000 3027 xxx.0000 0000 w terminie a 7 dni od dnia zakończenia szkolenia - w przypadku niepodjęcia wspótpracy z firme xyz. b) 7 dni od dnia wygasnięcia lub rozwiazania umowy o prace bądi umowy cywilnoprawnej przez którakolwiek ze stron - w przypadku podjęcia przez Kandydata po zakonczeniu szkolenia wspolpracy z firme xyz oraz jej zakończenia przed upływem wygašnięcia pierwszej umowy o prace bądz umowy cywilnoprawnej, W przypadku, gdy Kandydat po zakonczeniu szkolenia podejmie wspolprace z firme xyz wramach umowy o prace bąd: na podstawie umowy cywilnoprawnej, a wspólpraca ta będzie trwala do dnia wygaśnięcia pierwszej umowy o prace bądż umowy cywilnoprawnej, oplata opisana $3 pkt 1 ulegnie umorzeniu. Ucrestnictwo Kandydata w szkoleniu nie wiąże się innymi optatamini wskazana w 3 pkti i niniejszej umowy. 1. 2. jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem nieważnści W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietra 1964 Kodeks Cywilny ( dz. U. Nr 16, poz. 931 innych obowiązujacych ustaw 1 letell ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaże się nieważne w całości lub w częśc, postanowienia pozostaja w mocy, strony zas zobowiązuja się na wniosek którejkolwiek z nich do zastapienia niewatnych postanowien postanowieniami, ktorych moc prawna i skutek ekonomiczny sa najbardziej zblizone do postanowieni zastępowanych Strony zobowiązuja się do rozwiązywania wszelkich sporów w drodze negocjacji ugodowych, a o ile nie będzie to możliwe, dia rozstrzygnica sporu wyłącznie wlaściwy bedzie sąd powszechny wlaściwy na zasadach ogólnych niejszą umowę sporzadzono w dwoch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron przepraszam za błędy skanu umowy. moje pytanie co grozi za nie zapłacenie kary dodam ze pracowałem od 4stycznia do 8 stycznia kierownik powiedział że jak nie idzie mi praca to mam nie przychodzić w poniedziałek czyli 11 stycznia a szkolenie trwa do 14 stycznia

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM