Umowa zlecenia-wątpliwości i nieuczciwy pracodawca.

Odpowiedzi w temacie (0)

kasiopea11

3.3.2013

Witam Trafił mi się wyjątkowo felerny pracodawca. Zacznę od tego, że znalazłam ogłoszenie o pracę w internecie, gdzie pisało iż pracodawca oferuje m.in.: wysokie wynagrodzenie stałe+ możliwe prowizje+ zwrot kosztów dojazdu do pracy (aż sobie screen zrobiłam) Okazało się, że w umowie zlecenie jest mowa o ?podstawie? ale na zasadzie prowizji, po realizacji jakiegoś planu, żadnego stałego wynagrodzenia za włożony wysiłek, żadnych zwrotów, nic takiego. Plan zakładał sprzedaż usługi reklamowej, minimalnie10 miejsc na reklamę (oczywiście dla klientów biznesowych) miesięcznie i to oznaczało wynagrodzenie wysokości 500zł na miesiąc... dopiero 30 umów dawało mi 1500zł brutto. W umowie były zawarte określone czynności, także kara za niestawienie się do pracy przez 2 dni bez podania przyczyny. W pracy nie było żadnej listy, nikt nie kazał mi się podpisywać po przybyciu do biura ale obecność w biurze była wymagana 5 dni w tygodniu, rano i po zakończeniu pracy w terenie (zatrudniono mnie na stanowisku przedstawiciela handlowego). Wymagano ode mnie pracy w terenie, prawie 60km od biura, żadnych środków na paliwo nie było, chyba że rodzaj ?pożyczki? i ewentualnie potrącenie tego z pensji potem. Umowa mówiła o bezwzględnym obowiązku osobistego wykonania pracy. Po 8 dniach roboczych pracy, usłyszałam że nic nie robię i ?leżę d*pą do góry? bo nie mam żadnej umowy, a tymczasem każdorazowo przy złożeniu oferty prosiłam osoby przyjmujące tą ofertę o potwierdzenie, że ją złożyłam i pokrótce przedstawiłam o co chodzi w oferowanej usłudze. W wielu firmach mówiono mi, że taka oferta wymaga konsultacji np. z zarzadem, ze wspólnikami itd. ustalenie budżety na kampanie co jest zupełnie normalne w przypadku firm. Ktoś mi coś poradzi co zrobić? Czy ta umowa nie ma znamion umowy o pracę? W dodatku w umowie jest 2tyg okres wypowiedzenia a potem punkt o niestawiennictwie w pracy przez 2 dni skutkującym karą 2000zł. Ja nie mam już środków na to, by tankować samochód średnio co dwa dni i robić około 150km dziennie, na dodatek usługi dotyczyły reklamy w danym mieście, gdzie zostało miejsce na około 10 reklam, zatem nie mogłabym nawet zarobić więcej niż 500zł... w ciągu tego miesiąca a koszt dojazdów przekroczył by 1000zł. Czy mogę przyjść do pracodawcy z wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, jakie powody w tym wpisać? P.S. Jeszcze chciano się ze mną rozliczać z telefonu firmowego, z którego dzwoniłam do klientów z ofertą można to udowodnić sprawdzając połączenia, tak samo chciano się ze mną rozliczać ze stanowiska pracy(???) czyli z tego, że pod nowo utworzone stanowisko przedstawiciela handlowego kupiono komputer i krzesło. Kazano mi także zwracać za benzynę, przy czym ja sama zainwestowałam w benzynę około 300zł z własnej kieszeni, kto mi za to zwróci? Dodam jeszcze, że nie mieszkam zaraz koło biura a ok 34 km od niego, więc co dzień robiłam jeszcze dodatkowe 68km. Poniżej treść umowy 1. Zleceniodawca oświadcza, że na podstawie umów podpisanych ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi zajmuje się przyjmowaniem zamówień oraz zawieraniu z Klientami umów na ekspozycje materiałów reklamowych (dalej Usługi). 2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do należytego wykonania Umowy. § 2. Przedmiot Umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy pośredniczenie przy przyjmowaniu zamówień oraz zawieraniu z Klientami umów na ekspozycję materiałów reklamowych , zgodnie z procedurami Zleceniodawcy w zamian za umówione wynagrodzenie, a Zleceniobiorca zlecenie to przyjmuje. § 3. Obowiązki Zleceniobiorcy 1. W ramach pośrednictwa przy zawieraniu i przyjmowaniu zamówień oraz zawieraniu umów z Klientami na ekspozycję materiałów reklamowych Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności: a) przyjmowanie od klientów zamówień na ekspozycje materiałów reklamowych oraz ich przekazywanie Zleceniodawcy w dniu podpisania zamówienia, także do zawierania umów i przyjmowania dokumentów wymaganych do realizacji Usługi; b) weryfikacja zgodności danych dotyczących klienta z okazanymi przez niego dokumentami potwierdzającymi te dane; c) przekazywanie Klientom otrzymanych od Zleceniodawcy aktualnych, cenników, wzorów zamówień i umów oraz udostępnianie wszelkich materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących Usługi d) udzielanie klientom fachowych i rzetelnych informacji na temat Usługi, w tym m.in. informacji dotyczących zasad zawierania i wykonywania umowy o ekspozycje materiałów reklamowych. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) poprzez podejmowanie stosownych działań zmierzających do przestrzegania tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania Umowy z zachowaniem należytej staranności w zakresie ochrony wizerunku i dobrego imienia Zleceniodawcy; w tym celu Zleceniobiorca będzie przekazywał Zleceniodawcy wszelkie informacje związane z przedmiotem Umowy mogące mieć wpływ na interesy Zleceniodawcy. § 4. Rozliczenia i warunki płatności Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłacania Zleceniobiorcy miesięcznie kwoty wynagrodzenia Podstawowego w wysokości określonej w poniższej tabeli: Lp. Przedstawiciel Handlowy Realizacja planu / szt. modułów Kwota 1 10 500,00 zł 2 20 1000,00 zł 3 30 1500,00 zł 4 40 2000,00 zł 5 50 2500,00 zł 6 60 3000,00 zł 7 70 3500,00 zł Do w/w stawek doliczona zostanie prowizja w wysokości 10% od obrotu netto. Do w/w stawek doliczona zostanie premia uznaniowa. Wynagrodzenie podstawowe oraz prowizyjne będą wypłacane do 11 dnia każdego miesiąca, w przypadku gdy klient nie ureguluje faktury za ekspozycje materiałów reklamowych przed 11 dniem każdego miesiąca, prowizja zostanie wypłacone w momencie uregulowania zaległej faktury przez Klienta (następny dzień od daty zaksięgowania na koncie Zleceniodawcy). Kwoty zawarte w §4 są kwotami brutto. § 5 Informacje poufne Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne lub tajemnice handlowe Zleceniodawcy ujawnione w związku z wykonywaniem Umowy. Na potrzeby Umowy przez ?informacje poufne" rozumie się niniejszą Umowę i korespondencję związaną z wykonywaniem niniejszej Umowy, regulacje wewnętrzne stosowane u Zleceniodawcy, dane dotyczące Klientów, jak również wszelkie inne informacje, bez względu na ich charakter i formę, dostarczone przez którąkolwiek ze Stron w związku z wykonywaniem Umowy. Strony zobowiązane są do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, trwa w czasie obowiązywania Umowy i przez okres trzech lat od jej zakończenia lub rozwiązania. § 6 Zakaz konkurencji Zleceniobiorca zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania niniejszej Umowy i 3 (trzech) miesięcy po jej rozwiązaniu: a) nie będzie pośredniczył w zawieraniu umów o ekspozycje materiałów reklamowych na rzecz innych przedsiębiorstw, agencji reklamowych itp; § 7 Spory i ich rozwiązywanie 1. Wszelkie spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby Zleceniodawcy Sąd Powszechny. 2. Każda ze stron zobowiązana jest do naprawienia na zasadach ogólnych wszelkich szkód wynikłych z nie wykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań z niniejszej Umowy chyba, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. 3. W przypadku nie zastosowania się przez zleceniobiorcę do postanowienia §8 punkt 4 b) zleceniodawca ma prawo obarczyć zleceniobiorcę karą umowna w wysokości 2000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych). 4. W przypadku nie zastosowania się do §6 zleceniobiorca traci prawo do wszystkich należności, w tym też przypadku zleceniodawca ma prawo obarczyć zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). § 8 Czas trwania Umowy i rozwiązania 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 19.02.2013 r. do dnia 31.05.2013 r. 2. Niniejsza umowa może zostać przekształcona w umowę o prace przed upływem okresu zawartego w ust. 1. 3. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę z 2 tygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. Zleceniodawca może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: a. Zleceniobiorca działa na szkodę Klientów i/lub Zleceniodawcy. b. Zleceniobiorca nie stawił się do pracy w ciągu 2 dni bez podania przyczyn nieobecności. 5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy: a) Strony zobowiązują się dokonać rozliczenia wzajemnych należności za okres obowiązywania umowy w terminie 60 dni od daty rozwiązania umowy. b) Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy zwrócić Zleceniodawcy wszystkie materiały, pełną dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy, wszelkie dokumenty i pisemne informacje oraz inne przedmioty otrzymane od Zleceniodawcy w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy. § 9 Postanowienia końcowe 1. Zleceniobiorca nie ma prawa zlecać wykonania całości lub części Umowy, ani udzielać jakichkolwiek pełnomocnictw jakimkolwiek osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniej zgody pisemnej Zleceniodawcy. 2. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Wszelkie opłaty i należności publicznoprawne związane z niniejszą umową lub jej wykonaniem ponosić będzie Zleceniobiorca. 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej Aneksów do Umowy pod rygorem nieważności. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. Przepraszam, że trochę "krzywo" ale to tekst wczytany komputerowo ze skanu. Ktoś się pokusi o ekspertyzę? Dzięki.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: