e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Maj 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Skutki prawne działań niezgodnych z art. 243 k.s.h

  Członek zarządu sp. z o.o. był - niezgodnie z art. 243 § 3 k.s.h. - pełnomocnikiem wspólnika tej samej sp. z o.o. na zgromadzeniu wspólników. Na zgromadzeniu tym podjęto pewne uchwały. Jaki wpływ ma w/w działanie na ważność podjętych uchwał na zgromadzeniu wspólników?

 • Żądania US podczas kontroli VAT

  Zostałem zawiadomiony o kontroli z podatku VAT za okres roku. Jak się okazało, jest ona skutkiem wystawienia przeze mnie dokumentu niebędącego fakturą, a który został zaksięgowany przez mojego klienta. Podczas kontroli US zażądał ode mnie przedstawienia wyciągów bankowych za ten rok. Konto (...)

 • Ucieczka męża z majątkiem do spółki cywilnej

  W trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej z majątku wspólnego mąż wniósł wkład do spółki cywilnej (wspólnikami są: mąż i osoba trzecia). Czy zgodnie z art. 33 pkt 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy uznać, iż własność masy majątkowej wniesionej do spółki (...)

 • Nabycie spadku a nieznani spadkobiercy

  Moi rodzice (dalej będę używał skrótu R) 26 lat temu (1982 r.) zamieszkali na działce, która była współwłasnością: 1. Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ), na który współwłasność przeszła po przepisaniu jej przez mieszkającą tam A; 2. B; 3. małżeństwa C. Każda z tych trzech (...)

 • Opłata za apelację w postępowaniu nieprocesowym

  Zapadło postanowienie Sądu Rodzinnego dotyczące ustanowienia rodziny zastępczej dla jednego dziecka i ustalenia miejsca pobytu drugiego dziecka. Wnioskodawca chce zaskarżyć to postanowienie apelacją. Chce zaskarżyć to postanowienie tylko w części ustanawiającej rodzinę zastępczą dla pierwszego (...)

 • Paski wynagrodzeń zamiast RMUA

  Chcielibyśmy zrezygnować z drukowania dokumentów RMUA dla pracowników a wszystkie niezbędne informacje z tego dokumentu zawierać na pasku wynagrodzeń. Zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie informacji (...)

 • Kasy rejestrujące a wynajem pokoi

  Prowadzę sezonową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - wynajem pokoi przez miesiące VI-IX, dotychczas nie byłem płatnikiem VAT i nie posiadałem kasy fiskalnej - mój roczny utarg mieścił się w kwocie do około 35 tysięcy. Ponieważ podniosłem standard pokoi, w związku z tym myślę (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 361 z 2008

  Tabele ekwiwalencyjne

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 335 z 2008

  Deklaracje dołączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 329 z 2008

  Załączniki

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 201 z 2008

  Protokoły

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2008

  Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r. powołująca grupę ekspertów w dziedzinie edukacji finansowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa F-32/08: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2008 r. — Klein przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa F-34/08: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2008 r. — Simon przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa F-28/08: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2008 r. — Pouzol przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa F-29/08: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2008 r. — Y przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2008

  Sprawa F-24/08: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. — Wilms przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2008

  Sprawa F-25/08: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. — Valero Jordana przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2008

  Sprawa F-26/08: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2008 r. — Buendía Sierra przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2008

  Sprawa F-21/08: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. — Gippini Fournier przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2008

  Sprawa F-22/08: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. — Miguelez Herreras przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2008

  Sprawa F-23/08: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2008 r. — Di Bucci przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1595)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa F-55/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 6 marca 2008 r. — Tiralongo przeciwko Komisji (Służba publiczna — Były członek personelu tymczasowego — Skarga — Skarga o odszkodowanie — Nieprzedłużenie umowy na czas określony — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa F-105/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 marca 2008 r. — R bis przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga — Skarga o odszkodowanie — Warunki odbycia okresu próbnego — Przedłużenie okresu próbnego — Powołanie — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa F-16/08: Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2008 r. — Behmer przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Sprawa F-99/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2008 r. — Wilms przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. — Przyznanie punktów pierwszeństwa — Stosowanie przepisów nowego regulaminu pracowniczego w czasie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Sprawa F-104/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2008 r. — Valero Jordana przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. — Przyznanie punktów pierwszeństwa — Stosowanie przepisów nowego regulaminu pracowniczego w czasie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2008

  Sprawa F-97/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2008 r. — Buendía Sierra przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. — Przyznanie punktów pierwszeństwa — Zastosowanie przepisów nowego regulaminu pracowniczego w czasie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2008

  Sprawa F-98/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2008 r. — Di Bucci przeciwko Komisji (Urzędnicy — Służba publiczna — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za rok 2004 — Przyznanie punktów pierwszeństwa — Zakres czasowy zastosowania nowych przepisów regulaminu pracowniczego)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2008 r. przedłużająca decyzję 2005/321/WE dotyczącą zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy z Kotonu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2008

  Sprawa T-130/08: Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2008 r. — Gres La Sagra przeciwko OHIM — Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2008

  Sprawa T-409/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 marca 2008 r. — ASTER przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2008

  Sprawa T-125/08: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2008 r. — Atlantean przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2008

  Sprawa T-126/08: Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2008 r. — Okalux GmbH przeciwko OHIM — Ondex (ONDACELL)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Zawiadomienie dla użytkowników substancji kontrolowanych w Unii Europejskiej, dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2009 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Sprawa T-121/08: Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2008 r. — PC-Ware Information Technologies BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Sprawa T-123/08: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2008 r. — Spitzer przeciwko OHIM — Homeland Housewares (Magic Butler)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Sprawa T-111/08: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2008 r. — MasterCard i inni przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2008

  Sprawa T-117/08: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2008 r. — Włochy przeciwko Komisji oraz EKES

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3600/92 w zakresie oceny substancji czynnej metalaksylu w ramach art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Sprawa T-109/08: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2008 r. — Freixenet przeciwko OHIM (kształt białej matowej wygładzanej butelki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Sprawa T-110/08: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2008 r. — Freixenet przeciwko OHIM (kształt czarnej matowej wygładzanej butelki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Sprawa T-108/08: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2008 r. — Zino Davidoff przeciwko OHIM — Clifarm i. Kleinakis & SIA (GOOD LIFE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Sprawa T-84/08: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2008 r. — Intesa Sanpaolo przeciwko OHIM — MIP Metro (COMIT)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Sprawa T-107/08: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2008 r. — TNC Kazchrome i ENRC Marketing przeciwko Radzie i Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2007/2008 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Sprawa T-76/08: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2008 r. — E.I. du Pont de Nemours i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Sprawa T-77/08: Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2008 r. — Dow Chemical przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Zawiadomienie dla eksporterów w Unii Europejskiej planujących wywóz w 2009 r. substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Sprawa T-1/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 marca 2008 r. — Buczek Automotive przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Sprawa T-66/08: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2008 r. — British Sky Broadcasting Group przeciwko OHIM — Vortex (SKY)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  Sprawa T-181/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 kwietnia 2008 r. — Eurocopter przeciwko OHIM (STEADYCONTROL) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego STEADYCONTROL — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  Sprawa T-440/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 marca 2008 r. — Huta Buczek przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  Sprawa T-467/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 marca 2008 r. — Du Pont de Nemours (Francja) i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dyrektywa 91/414/EWG — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Sprawa C-127/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland (Irlandia) w dniu 25 marca 2008 r. — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska przeciwko Minister for Justice, Equality and Law Reform

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Sprawa C-122/08: Skarga wniesiona w dniu 19 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Sprawa C-123/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 21 marca 2008 r. — Postępowanie karne przeciwko D. Wolzenburgowi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Sprawa C-113/08: Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Sprawa C-117/08: Skarga wniesiona w dniu 17 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Sprawa C-121/08: Skarga wniesiona w dniu 19 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Sprawa C-111/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 12 marca 2008 r. — SCT Industri AB (w likwidacji) przeciwko Alpenblume AB

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniające i zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 27/2008 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na produkty objęte kodem CN 0714, pochodzące z niektórych państw trzecich innych niż Tajlandia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Zawiadomienie dla importerów w Unii Europejskiej planujących przywóz w 2009 r. substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprawa C-105/08: Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Sprawa C-109/08: Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Sprawa C-95/08: Skarga wniesiona w dniu 29 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Sprawa C-101/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Wielkie Księstwo Luksemburga) w dniu 5 marca 2008 r. — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine de Schorlemer, Jacques Funck, Marc Meyer i Jean Petitdidier przeciwko Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group SA, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) — interwenienci: Dexia Luxpart SA i in.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Sprawa C-92/08: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Sprawa C-80/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 25 lutego 2008 r. — Ministero delle Finanze przeciwko Michele Franchetto

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Sprawa C-89/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 12 grudnia 2007 r. w sprawach połączonych T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 i T-69/06 Irlandia i inni przeciwko Komisji, wniesione w dniu 27 lutego 2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Sprawa C-78/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 25 lutego 2008 r. — Amministrazione delle finanze, Agenzia delle Entrate przeciwko Paint Graphos scarl

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Sprawa C-79/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 25 lutego 2008 r. — Adige Carni scrl, in liquidazione przeciwko Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.4989 — Ålö/MX) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Sprawa C-73/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (dawniej Cour d'arbitrage) (Belgia) w dniu 22 lutego 2008 r. — Nicolas Bressol i in., Céline Chaverot i in. przeciwko Gouvernement de la Communauté française

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Sprawa C-74/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nógrád Megyei Bíróság w dniu 30 stycznia 2008 r. — PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó Kft przeciwko Adó- és Pénzügyi Elenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Sprawa C-64/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht de Linz (Austria) w dniu 19 lutego 2008 r. — Postępowanie karne przeciwko Ernstowi Engelmannowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Sprawa C-70/08: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Sprawa C-81/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2000/59/WE — Plan odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Sprawa C-417/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 1 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/36/WE) — Bezpieczeństwo statków powietrznych państwa trzeciego korzystających z portów lotniczych Wspólnoty — Niedokonanie transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 z dnia 8 maja 2008 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Sprawa C-437/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 marca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Niedersächsisches Finanzgericht — Niemcy) — Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG przeciwko Finanzamt Göttingen (Szósta dyrektywa VAT — Podatnik wykonujący jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną lub zwolnioną z podatku oraz działalność niemającą charakteru gospodarczego — Prawo do odliczenia podatku naliczonego — Wydatki związane z emisją akcji i nietypowych udziałów — Podział podatku naliczonego w zależności od gospodarczego charakteru działalności — Obliczanie części podlegającej odliczeniu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Sprawa C-78/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 marca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Włochy) — Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna, Assessorato all'agricoltura e foreste della regione Sicilia, Regione Sicilia przeciwko Domenico Valvo (Rolnictwo — Rozporządzenia (EWG) nr 2328/91 i rozporządzenie (WE) nr 950/97 — Artykuły 17 i 18 — Dodatek wyrównawczy z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania o charakterze stałym i naturalnym — Rolnicy uprawnieni do świadczenia z tytułu stażu pracy — Prawo do dodatku wyrównawczego — Granice)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Sprawy połączone C-383/06 do C-385/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 marca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-383/06), Gemeente Rotterdam (C-384/06) przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid oraz Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06) przeciwko Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening (Fundusze strukturalne — Artykuł 23 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4253/88 — Cofnięcie i odzyskanie wspólnotowej pomocy finansowej — Artykuł 249 WE — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Sprawa C-248/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Ograniczenia — Działalność badawcza i rozwojowa — System odliczeń kosztów poniesionych za granicą)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Sprawa C-285/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 marca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy)) — Heinrich Stefan Schneider przeciwko Land Rheinland-Pfalz (Rolnictwo — Rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 i 753/2002 — Wspólna organizacja rynku wina — Opis, oznaczenie, prezentacja i ochrona określonych produktów sektora wina — Ochrona tradycyjnych terminów — Tłumaczenie na inny język — Zastosowanie do win pochodzących z innego państwa producenta)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Wykaz statków, którym odmówiono wstępu do portów Wspólnoty w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. na mocy art. 7b dyrektywy Rady 95/21/WE w sprawie kontroli statków przeprowadzanej przez państwo portu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Sprawa C-125/06 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Infront WM AG, dawniej KirchMedia WM AG, Republice Francuskiej, Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Dyrektywa 89/552/EWG — Telewizyjna działalność nadawcza — Skarga o stwierdzenie nieważności — Artykuł 230 akapit czwarty WE — Pojęcie decyzji dotyczącej „bezpośrednio i indywidualnie” osoby fizycznej lub prawnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Sprawa C-227/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 marca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 28 WE i 30 WE — Środki o skutku równoważnym — Wyroby budowlane — Dyrektywa 89/106/EWG — brak norm zharmonizowanych — Krajowe znaki zgodności — Domniemanie zgodności)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Sprawa C-96/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 marca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy) — Viamex Agrar Handels GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Rozporządzenie (WE) nr 615/98 — Dyrektywa 91/628/EWG — Refundacje wywozowe — Odmowa — Nieprzestrzeganie dyrektywy 91/628/EWG — Wpływ na dobrostan zwierząt — Ciężar dowodu — Brak elementów dowodu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Opinia Komisji z dnia 7 maja 2008 r. dotycząca planu usuwania odpadów radioaktywnych powstałych w związku z likwidacją reaktora wodnego ciśnieniowego BR3 znajdującego się na terenie SCK-CEN w Belgii, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Wyznaczenie izby do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 104b regulaminu Trybunału Sprawiedliwości