e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Grudzień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Ochrona zdrowia nauczyciela

  Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1606 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

 • Dziennik Ustaw Poz. 1605 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1604 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1603 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1602 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1601 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Poz. 1600 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2012 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1599 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze

 • Monitor Polski Poz. 1151 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 1150 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2012

 • Monitor Polski Poz. 1149 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2012

 • Monitor Polski Poz. 1148 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 1147 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2012

 • Monitor Polski Poz. 1146 z 2011

  Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę — Regulamin pracy Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 1145 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu