Abonamenty medyczne dla nie-pracownika

Pytanie:

"Spółka z o.o. opłaciła imienny abonament medyczny dla osoby, która nie jest pracownikiem spółki, a prawdopodobnie jest członkiem rodziny któregoś z pracowników /brak informacji na ten temat/. W jaki sposób należy opodatkować abonament dla takiej osoby - czy jeśli jest to członek rodziny pracownika należy doliczyć ten abonament do jego wynagrodzenia? Czy można ten koszt uznać za koszt podatkowy spółki?"

Odpowiedź prawnika: Abonamenty medyczne dla nie-pracownika

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Pakiet medyczny zapewniony przez podatnika osobie trzeciej - członkowi rodziny pracownika - nie będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy. Pracownik i członek jego rodziny to na gruncie podatkowym oddzielni podatnicy. Dlatego dla członka rodziny pakiet taki będzie przychodem z tzw. innych źródeł, o których stanowi art. 20 ust. 1 powołanej ustawy. Osoba taka będzie musiała ująć wartość pakietu we własnym zeznaniu podatkowym PIT.

W przedmiotowej sprawie żaden z przepisów prawa podatkowego, w szczególności żaden z przepisów rozdziału 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników) nie zobowiązuje płatnika świadczenia do pobrania podatku/zaliczki na podatek z tytułu takich świadczeń. Jednakże zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Odnośnie kosztu uzyskania przychodu dla podatnika zapewniającego pakiet medyczny członkowi rodziny pracownika, niestety charakter kosztowy takiego wydatku może być kwestionowany, gdyż w ocenie organów podatkowych związek takiego wydatku (na rzecz osoby trzeciej) z przychodami podatnika (co jest warunkiem uznania wydatku za koszt) może być zbyt odległy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika