Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Pytanie:

W toku egzekucji sądowej przejąłem na własność 1/2 współwłasności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Nie znam drugiego współwłaściciela. Odmawia on udostępnienia prawa do współkorzystania z nieruchomości poprzez udostępnienie połowy pomieszczeń i sam korzysta z całej nieruchomości. Czy mam prawo żądać od drugiego współwłaściciela opłaty, czy też odszkodowania za bezumowne korzystanie z całej nieruchomości, której jestem współwłaścicielem w 1/2 części?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Zgodnie z art. 206 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Jak podaje Stanisław Rudnicki w publikacji: „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe”. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis: „Uprawnienie współwłaściciela do współposiadania rzeczy wspólnej polega na tym, że tak jak każdy inny współwłaściciel może on posiadać całą rzecz i korzystać z niej. Jest to więc wspólne uprawnienie, bo żadnemu współwłaścicielowi nie przysługuje z tytułu udziału we własności prawo do wyłącznego korzystania (posiadania) z jakiejś określonej części rzeczy”. Potwierdza to również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001r., sygn. III CKN 21/99: „Z przepisów Kodeksu cywilnego regulujących współwłasność nie wynika, aby współwłaściciel miał uprawnienie do korzystania tylko z takiej części wspólnej rzeczy, która odpowiada wielkości jego udziału”.

Porady prawne

Co również istotne, zgodnie z art. 207 kc pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów. W takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Wskazać przy tym trzeba, że art. 207 ma charakter dyspozytywny, w związku z czym współwłaściciele mogą w umowie dowolnie określić rozkład ciężarów i wydatków oraz przypadające poszczególnym współwłaścicielom części pożytków i innych przychodów. Możliwa jest więc sytuacja, w której zostanie Pan przez drugiego współwłaściciela wezwany do uiszczania tychże opłat. Nie jest jednak możliwe ewentualne potrącenie z kwotą za bezumowne korzystanie z nieruchomości, również ewentualne roszczenie o zapłatę czynszu w tym przypadku jest niezasadne, gdyż współwłaściciel nie korzysta z nieruchomości na podstawie stosunku zobowiązaniowego, a na podstawie przysługującego mu prawa własności.

Jedynym w zasadzie uprawnieniem, jakie Panu przysługuje jest domaganie się dopuszczenia do korzystania z nieruchomości. Sprawy z zakresu naruszenia posiadania należą do właściwości sądów rejonowych. W przypadku roszczeń związanych z prawami dotyczącymi nieruchomości wybór właściwego sądu rejonowego reguluje art. 38 § 1 k.p.c., zgodnie z którym pozew należy złożyć przed sądem właściwym ze względu na miejsce położenia spornej nieruchomości. To położenie nieruchomości decyduje, który sąd będzie właściwy; żadnego znaczenia nie ma tu miejsce zamieszkania ani powoda, ani też pozwanego. Powód składając pozew musi się liczyć z wydatkiem 200 zł, gdyż tyle wynosi wpis od spraw tego typu. Jest to opłata stała i nie ma na nią wpływu wartość przedmiotu sporu. Wygrany proces pozwoli jednak odzyskać koszty postępowania powodowi, gdyż jedną z zasad postępowania cywilnego jest to, że koszt procesu ponosi przegrany. W przypadku zwycięstwa sąd zobowiąże pozwanego do zwrotu kosztów procesu. Roszczenia dopuszczenia do korzystania z nieruchomości wspólnych najczęściej wiążą się z wezwaniem pozostałych współwłaścicieli do zaniechania utrudnień w korzystaniu ze wspólnych przedmiotów, a więc usunięcia płotów, czy też innych przeszkód fizycznych, które uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Określone w taki sposób obowiązki pozostałych współwłaścicieli mogą być egzekwowane w drodze egzekucji sądowej.

Należy wskazać również na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2003r., sygn. III CKN 450/2001, które wydaje się być przesądzające w Państwa sprawie „uprawnienie do korzystania z rzeczy wspólnej jest niezależne od wielkości udziałów. Uprawnienie to przysługuje współwłaścicielowi bezwzględnie, chociażby nawet uchylał się on ponoszenia ciężarów i nakładów na rzecz. Pokrzywdzeni współwłaściciele mogą w odrębnym trybie dochodzić swoich roszczeń, nie mogą natomiast odmówić współwłaścicielowi prawa do współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej”.

Polecamy również naszą informację prawną:

Dopuszczenie do współposiadania

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zakres prawa własności a bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe w przypadku podziemnych urządzeń przesyłowych

Zakres prawa własności a bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe w przypadku podziemnych urządzeń przesyłowych

Z uwagi na istniejącą w Polsce, rozbudowaną sieć urządzeń przesyłowych, zwłaszcza linii elektrycznych, sieci gazowych i wodociągowych, jak również znaczną liczbę spraw sądowych, których przedmiotem są roszczenia dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości przez właścicieli takich sieci (tzw. przedsiębiorstwa przesyłowe), warto bliżej przyjrzeć się zagadnieniu (...)

Wynagrodzenia za zajęcie części nieruchomości przez przedsiębiorcę linii energetycznych - służebność przesyłu

Wynagrodzenia za zajęcie części nieruchomości przez przedsiębiorcę linii energetycznych - służebność przesyłu

Ustanowienie służebności przesytu regulują przepisy kodeksu cywilnego art. 305 1 - art 305 4. Natomiast roszczenia właściciela o ochrony jego prawa własności są uregulowane w przepisach art. 222-230 k.c. Właściciel nieruchomości oraz właściciel urządzeń mogą w drodze umowy ustanowić służebność wraz z wynagrodzeniem za korzystanie z nieruchomości. W razie odmowy zawarcia odpowiedniej (...)

Kiedy dochodzi do zwrotu rzeczy

Kiedy dochodzi do zwrotu rzeczy

Powodowie domagali się od strony pozwanej zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntu. Strona pozwana zajęła grunt należący do powodów na podstawie decyzji administracyjnej, następnie uchylonej. Ostatecznie powodowie sprzedali stronie pozwanej przedmiotową nieruchomość. Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przedawnia się z upływem roku od dnia zwrotu (...)

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na pytanie: "czy Państwo władając nieruchomością nabytą w ramach sprawowania władztwa publicznego (imperium), wykonuje jednocześnie władztwo właścicielskie, które ze względu na swój charakter może być posiadaniem samoistnym w rozumieniu art. 336 k.c., prowadzącym do zasiedzenia nieruchomości?". Sąd (...)

Skarga o wznowienie postępowania uwzględniona przez Sąd Najwyższy

Skarga o wznowienie postępowania uwzględniona przez Sąd Najwyższy

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku odrzucającego skargę o wznowienie postępowania okazała się skuteczna. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z 7 września 2016 roku w sprawie dotyczącej odrzucenia skargi o wznowienie postępowania. ##baner## Postępowanie o zapłatę 21 stycznia (...)

Czego można się domagać, gdy przez działkę biegnie linia wysokiego napięcia?

Czego można się domagać, gdy przez działkę biegnie linia wysokiego napięcia?

Jeżeli właściciel nie może zagospodarować swojej nieruchomości tak, jak by chciał, bo za sprawą decyzji administracyjnej został na niej zainstalowany gazociąg czy linia wysokiego napięcia, może zażądać wykupu. Ale tylko na drodze administracyjnej (...)Żadne inne roszczenia za niedogodności i ograniczenia wiążące się z obecnością urządzeń przesyłowych, a zwłaszcza wynagrodzenie (...)

Jak obliczyć wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości?

Jak obliczyć wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości?

Przyjmuje się powszechnie, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości powinno zasadniczo odpowiadać wysokości ewentualnego czynszu za wynajem. (...)Chodzi o sytuację, gdy zobowiązany do zapłacenia poczynił nakłady na nieruchomość zwiększające jej atrakcyjność, a więc również pozwalające na uzyskanie wyższego czynszu. Pełnomocnik najemcy przekonywał, że (...)

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż płotów bocznych działki, w odległości  ok. 5-7 metrów od jej granic. Oprócz tych lin, diagonalnie, (...)

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem elektrowni wodnej. Teren, na którym ułożony jest rurociąg, należy do innego właściciela. Rurociąg jest ułożony w ten sposób, że część jest zakopana a część jest na powierzchni ziemi. Na terenie jednej działki zmieniłem trasę biegu rury, ale uzyskałem na to pisemną zgodę właściciela działki, zapłaciłem mu odszkodowanie - bez potwierdzenia. (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych.  Mój ojciec jest wymieniany we wszystkich  (...)

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów dalej niepłacących zwrócił się o zapłacenie zaległości powstałych w opłatach czynszowych (...)

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów dalej niepłacących zwrócił się o zapłacenie zaległości powstałych w opłatach czynszowych (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne chciałyby przyspieszyć moment wykupu ich nieruchomości, bądź wręcz przeciwnie (...)

Posiadacz służebności przesyłu też powinien zapłacić wynagrodzenie

Posiadacz służebności przesyłu też powinien zapłacić wynagrodzenie

W razie naruszenia własności właściciel może dochodzić nie tylko wydania rzeczy czy zaprzestania naruszeń, ale też tzw. roszczeń uzupełniających, m.in. wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Co jednak, gdy naruszenie jest tego rodzaju, że właściciel nie może wytoczyć powództwa o wydanie rzeczy lub zaprzestanie naruszeń? Chodziło o sytuację, w której na nieruchomości (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości od tych gruntów - wskazał NSA. ##baner## Uchwała NSA 9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd (...)

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Jest to wynik prowadzonych od września 2018 r. konsultacji podatkowych. Sprawdź, jak należy interpretować przepisy dot. VAT od zbycia nieruchomości komercyjnych oraz w jakich okolicznościach dana transakcja zbycia nieruchomości (...)

Spory graniczne a zasada współżycia społecznego

Spory graniczne a zasada współżycia społecznego

Na skutek trwającego ponad dwadzieścia lat sporu o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez sąsiada z kilkunastu metrów spornej części nieruchomości Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że domaganie się wynagrodzenia za korzystanie ze spornej części nieruchomości po ponad 20 latach sporu byłoby nie do pogodzenia z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k. c.). Uzasadnienie to stało (...)

PIT i CIT do poprawki!

PIT i CIT do poprawki!

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Wynika z niego, że więksi będą płacić więcej, (...)

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

  Wywłaszczenie nieruchomości jest najdalej idącą ingerencją władzy wykonawczej w konstytucyjnie chronione prawo własności. Konstytucja RP dopuszcza wywłaszczenie nieruchomości, jeżeli dokonywane jest w „słusznym celu” i za odpowiednim odszkodowaniem. Praktyczne wskazówki i przesłanki do wywłaszczenia nieruchomości określa ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jaka (...)

Mieszkanie z licytacji – problem z byłymi właścicielami

Mieszkanie z licytacji – problem z byłymi właścicielami

Nowy dom.. z jego starym mieszkańcem Jako, że zlicytowanie mieszkania najczęściej odbywa się wbrew woli jego właścicieli, także w późniejszym czasie nabywca może trafić na opór lokatorów. Zazwyczaj bowiem mieszkańcy nie chcą opuścić przedmiotowego lokalu. Przypomnieć należy, że prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę. (...)

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

Co w sytuacji kiedy mieszkanie zamieszkane jest przez lokatorów np. bezrobotną rodzinę? Czy konieczne jest im zapewnienie lokalu zastępczego i czy to obowiązek nowego właściciela mieszkania? Jak wygląda procedura eksmisji? Nowy dom ... z jego starym mieszkańcem Jako, że zlicytowanie mieszkania najczęściej odbywa się wbrew woli jego właścicieli, także w późniejszym czasie (...)

Czy właściciel nieruchomości dostanie wynagrodzenie za magistralę?

Czy właściciel nieruchomości dostanie wynagrodzenie za magistralę?

Właściciele urządzeń przesyłowych, którzy do 1985 r. uzyskali zezwolenia na zajęcie nieruchomości w celu przeprowadzenia przewodów elektrycznych, gazociągów, magistrali ciepłowniczych itd., mają prawo do trwałego korzystania z gruntu. Sąd Najwyższy w wyroku z 9 stycznia 2008 r. uznał, że tak jest również wówczas, gdy w decyzjach, w których jako prawną podstawę wydania wskazano (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się bowiem właścicielami gruntów. Grunt to własność - (...)

Sfałszowanie dokumentu, a bezumowne korzystanie z przedmiotu spadkowego – opinia prawna

Sfałszowanie dokumentu, a bezumowne korzystanie z przedmiotu spadkowego – opinia prawna

Stan faktyczny W ubiegłym  roku w październiku 2003 r. złożyłem zawiadomienie do prokuratury o sfałszowanie moich podpisów w wydziale komunikacji na wniosku o zmianę numeru  silnika w samochodzie, którego jestem właścicielem. Zmiany numeru silnika i jego wymiany dokonała osoba, która  formalnie  nie  jest właścicielem samochodu (używała mojego (...)

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego Przedmiotem zasiedzenia jako sposobu nabycia może być prawo własności lub użytkowania wieczystego.  Prawo użytkowania wieczystego jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste może być ustanowione tylko na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa i położonych (...)

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na właścicielach wyodrębnionych lokali?

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na właścicielach wyodrębnionych lokali?

Wszyscy zamieszkujący wspólną nieruchomość budynkową właściciele lokali użytkują na co dzień nie tylko swój samodzielny lokal - wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, ale także te części nieruchomości, które służą wszystkim (...)

Notariusz nie gwarantuje

Notariusz nie gwarantuje

Wniosek jest taki, że strony umowy notarialnej też powinny dochowywać daleko idącej staranności. Rota sp. z o.o. z Gostynina kupiła (za 40 tys. zł) w 1994 r. od miejscowej spółdzielni spożywców w przetargu obiekt handlowy w atrakcyjnym miejscu z przeznaczeniem pod wynajem i dzierżawę. Jednak w akcie notarialnym Józef D., miejscowy notariusz, wpisał bardzo ogólnikowo, że ta umowa sprzedaży (...)

Immisje - czyli co zrobić, jeżeli sąsiad zakłóca korzystanie z mieszkania lub działki?

Immisje - czyli co zrobić, jeżeli sąsiad zakłóca korzystanie z mieszkania lub działki?

  Pomiędzy sąsiadami nieruchomości bardzo często dochodzi do napięć, które powodują, że mieszkanie w danych warunkach staje się uciążliwe. Spowodowane jest to niejednokrotnie tym, że właściciel określonego gruntu wykonuje pewne działania, których skutek odczuwalny jest w obrębie nieruchomości sąsiedniej np. wytwarzanie hałasu, przykrych zapachów, zanieczyszczanie (...)

Zakład energetyczny zapłaci za przebiegający przez działkę kabel

Zakład energetyczny zapłaci za przebiegający przez działkę kabel

Zakład energetyczny i właściciela działki, przez którą poprowadzono instalacje, może wiązać umowa dzierżawy, a nie służebność, czyli właścicielowi należy się czynsz (...)Jako podstawę dowyliczenia żądanej sumy wzięli czynsz dzierżawny w tej okolicy. (...)Pełnomocnik państwa Z., adwokat Alicja Lachowska, przekonywała Sąd Apelacyjny, że o służebności w tym wypadku nie (...)

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy. Co reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym?  Ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej jako: CPK) (...)

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod drogi

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod drogi

Właścicielom gruntów zajętych na drogi, będących 1 stycznia 1999 r. własnością skarbu państwa lub samorządu, należy się odszkodowanie Mogą oni także wystąpić o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z ich własności we wcześniejszym okresie. Tak zdecydował Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w uchwale podjętej 26 maja 2006 r. (...)Pojawia się pytanie dotyczące okresu (...)

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało materiał pomocniczy dla gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, tzn. niewiążące stanowisko wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

Elektroniczne Księgi Wieczyste  Księgi wieczyste, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w systemie teleinformatycznym. Od 2003 r. trwał proces przenoszenia dotychczasowych, papierowych ksiąg wieczystych, do postaci elektronicznej. Treść ksiąg wieczystych gromadzona jest w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, (...)

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na członku spółdzielni, któremu przysługuje odrębna własność lokalu?

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na członku spółdzielni, któremu przysługuje odrębna własność lokalu?

Celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków oraz ich rodzin przez budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków praw do lokali. Prawa, które spółdzielnia najczęściej ustanawia na rzecz swoich członków to spółdzielcze prawa do lokali, tj. spółdzielcze lokatorskie (...)

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Pośrednik jest przedsiębiorcą, który za to, że zajmuje się zbieraniem i wyszukiwaniem informacji o nabywcach i zbywcach, pobiera od obydwu stron prowizje. Nie jest to wprawdzie konieczny uczestnik procesu zakupu, niemniej obecnie rzadko kiedy pośrednik nie uczestniczy w obrocie nieruchomościami. Pośrednik jest potrzebny wtedy, gdy nie mamy czasu zająć się przeszukiwaniem mnóstwa (...)

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

W myśl nowej ustawy z mocy prawa – 1 stycznia 2019 r. – prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Tym samym 2,5 mln Polaków, którzy są właścicielami domów lub mieszkań, a jednocześnie użytkownikami wieczystymi (...)

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku posiadam pół bliźniaka. Sąsiad w odległości ok. 2 m od mojego płotu ma rozbudowaną część swojego budynku (rozbudowa nastąpiła przed nabyciem nieruchomości przeze mnie), stojącą prostopadle do mojej części. W tej rozbudowanej części, na obu kondygnacjach ma wiele okien, z których widzi cały mój ogródek. Sąsiad stanowczo protestuje przeciwko jakimkolwiek (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 42 m kw. w kamienicy w Krakowie. Mieszkanie zajmuje lokatorka, która nabyła prawo do jego najmu na podstawie przydziału kwaterunkowego. W trybie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów skutecznie doręczyłem jej 3-letnie wypowiedzenie umowy najmu i opuszczenia lokalu w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2004 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Z dniem 31.12.2004 roku wygasła zawarta z gminą umowa dzierżawy gruntu, na której posadowiony jest wybudowany z moich środków kiosk handlowy. Jednocześnie oprócz pisma, w którym zostałam wezwana (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię (...)

Niewywiązywanie się z umowy najmu

Niewywiązywanie się z umowy najmu

Niedawno zakupiliśmy od syndyka masy upadłości przedsiębiorstwa x nieruchomość, na której znajdują się hale przemysłowe. Wcześniej wynajmowaliśmy część hal. Jedną z zakupionych hal wynajmował (...)

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce.

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce.

5 lat temu nabyłem działkę w raz ze słupem telekomunikacyjnym. Rok po zakupie postawiłem dom. W tym roku chciałem postawić garaż jednakże uniemożliwia mi to właśnie ten słup. Wysłałem już (...)

Bezumowne korzystanie z części gruntu

Bezumowne korzystanie z części gruntu

Na podstawie umowy sprzedaży nabyłem od Gminy samodzielny lokal mieszkalny jako odrębną nieruchomość wraz z udziałem wynoszącym 1590/1000 we wspólnych częściach budynku oraz w działce gruntu (...)

Kabel telefoniczny na prywatnej działce

Kabel telefoniczny na prywatnej działce

W roku 1997 na mojej działce , która była nieogrodzona w tym czasie i trwała budowa domu wkopano kabel telefoniczny. Uczyniono to bez mojej zgody. Na pytanie, które skierowałam do urzędu miasta (...)

Ciepłociąg na działce-roszczenia właściciela

Ciepłociąg na działce-roszczenia właściciela

Przez teren mojej prywatnej własności przebiega ciepłociąg. Czy mogę domagać się od ciepłowni opłat z tytułu korzystania z mojego terenu? Czy w przypadku gdyby nie doszło do porozumienia między (...)

Odszkodowanie za naruszenie prawa własności

Odszkodowanie za naruszenie prawa własności

Zakład Energetyczny prowadzi linię energetyczną na skos nad moją działką (nad domem i budynkiem gospodarczym). Działkę nabyłam wraz z linią , jednak dotarłam do dokumentów, że pozwolenie na (...)

Prawo zastawu na pojazdach pozostawionych w hotelu

Prawo zastawu na pojazdach pozostawionych w hotelu

Prowadzę pensjonat (wynajem pokoi). Jeden z klientów zostawił na terenie hotelu skuter wraz z dokumentami. Opuścił pensjonat nie rozliczając się za opłaty. Próbowaliśmy się kontaktować z klientem (...)

Korzystanie z lokalu mieszkalnego po rozwodzie

Korzystanie z lokalu mieszkalnego po rozwodzie

W marcu 2006 orzeczono rozwód stron bez orzekania o winie. Sąd nakazał zapłatę alimentów na dzieci w wysokości 800 zł, nie orzekł o sposobie korzystania z majątku. Dzieci pozostały przy matce. (...)

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

Czy gmina powinna pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego w przypadku gdy dotyczy to drogi wewnętrznej, nie mającej formalnie nadanego statusu drogi publicznej gminnej, będącej własnością (...)

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie - podstawy prawne

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie - podstawy prawne

Jakie są podstawy prawne roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie? Podstawą prawną do żądania odszkodowania (w zasadzie wynagrodzenia) za bezumowne korzystanie z gruntu jest art. 225 (...)

Urządzenia na cudzym gruncie

Urządzenia na cudzym gruncie

Firma X bez mojej zgody postawiła tuż obok mojej działki słup telegraficzny i rozpięła na nim swoje łącza. Dokonała tego w trakcie trwania prac budowlanych na mojej działce. Dwa z tych słupów (...)

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy

Kiedy właściciel możne dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jego rzeczy? Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie jest roszczeniem (...)

Bezumowne korzystanie z części wspólnych

Bezumowne korzystanie z części wspólnych

12 lat temu powstała wspólnota mieszkaniowa i od tego czasu jeden z właścicieli zajął ok 4,50 m2 powierzchni wspólnej. Przez cały okres użytkowania (do marca br) nie był wzywany do opuszczenia (...)

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie

Czym jest roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie? Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie jest natomiast roszczeniem uzupełniającym właściciela wobec posiadacza rzeczy (...)

Dzierżawa nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości

Zawarłem z gminą umowę dzierżawy gruntu na okres 10 lat- na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej - i zagospodarowałem nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Aktualnie gmina (...)

Bezumowne korzystanie z rzeczy - przedawnienie

Bezumowne korzystanie z rzeczy - przedawnienie

W jakim czasie przedawnia się roszczenie osoby fizycznej o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy? Roszczenie kierowane będzie do przedsiębiorstwa energetycznego. Reżim prawny odnoszący się (...)

Bezumowne korzystanie z gruntu gminy

Bezumowne korzystanie z gruntu gminy

W 1983 roku Gmina wydała dla Spółdzielni budowlanej (której byłem członkiem) zezwolenie na budowę domów jednorodzinnych. W 1991 roku domy zostały wybudowane i przekazane aktem notarialnym na własność (...)

Przedawnienie roszczeń ubocznych z zastawu

Przedawnienie roszczeń ubocznych z zastawu

Nasza spółka nabyła samochód obciążony zastawem rejestrowym na rzecz banku. Bank wystąpił z roszczeniem do nas o zaspokojenie się z samochodu ponad trzy lata temu (jest to sprawa zakwalifikowana (...)

Bezumowne korzystanie z gruntu a przedawnienie

Bezumowne korzystanie z gruntu a przedawnienie

Na działce stanowiacej własnosc gminy spółka gazownicza posadowiła ponad 10 lat temu bezumownie stację redukcyjno - pomiarową gazu. Gmina postanowiła obciażyć spółkę gazowniczą (z o.o.) notą (...)

Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

Zastawnik składa skutecznie zastawcy oświadczenie o przejęciu na własność przedmiotu zastawu. Zastawca nie chce dobrowolnie oddać przedmiotu. Czy doktryna lub orzecznictwo określają co w takiej (...)

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie - podstawy obliczenia

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie - podstawy obliczenia

Jakie są podstawy obliczenia wysokości roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie? Często właściciele samodzielnie wyliczają w oparciu o wartość metra kwadratowego przedmiotowego (...)

Zadośćuczynienie za korzystanie z działki

Zadośćuczynienie za korzystanie z działki

W 2005 roku zakupiłam domek do remontu na niedużej działce. Jak się z czasem okazało przez działkę przeprowadzone są rury ciepłownicze (własność spółdzielni). W związku z tym,iż ogranicza (...)

Rekompensata za słupy i gazociąg

Rekompensata za słupy i gazociąg

Na działkach rolnych, których właścicielem jest pan X, stoją słupy wysokiego napięcia oraz biegnie gazociąg. Słupy oraz gazociąg postawiono w latach 60-tych, bez pytania o zgodę ówczesnych (...)

Przeciąganie postępowania sądowego

Przeciąganie postępowania sądowego

Jestem pozwanym w sprawie cywilnej. Jestem także wierzycielem powoda. Udzieliłem powodowi pożyczki, a powód w celu zabezpieczenia pożyczki podpisał ze mną w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży (...)

Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego aktualnie działka gminy, która graniczy z moją nieruchomością gruntową nie jest drogą lecz terenem z wewnętrznym podziałem na: tereny (...)

Bezumowne korzystanie z lokalu

Bezumowne korzystanie z lokalu

Najemca nie opuścił lokalu po wygaśnięciu umowy najmu i jest z tego tytułu obciążany za bezumowne korzystanie z lokalu w równowartości ostatniego czynszu, który nie równoważy kosztów utrzymania (...)

Bezprawne zajmowanie nieruchomości

Bezprawne zajmowanie nieruchomości

Jeśli ktoś bezpodstawnie zajmuje nieruchomość (bez prawnego tytułu) to jaki czynsz można mu naliczyć najwyższy za ten okres wstecz i do opłacania jakiego czynszu można go wezwać w przyszłości? (...)

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z rzeczy

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z rzeczy

Pięć lat temu nabyłem kamienicę. Okazało się, że w pomieszczeniach piwnicznych (ok. 26m2) TP S.A. ma zainstalowaną "szafę kablową". Przez okres tych 5 lat nie zwróciłem uwagi na fakt, że prawdopodobnie (...)

FORUM PRAWNE

Przesył mediów przez prywatną działkę a rekompensata dla właściciela działki

Przesył mediów przez prywatną działkę a rekompensata dla właściciela działki Proszę o poradę .Wraz z małżonką jesteśmy właścicielami mieszkania ( od niedawna)w dwurodzinnym domu. Właścicielem (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

lokator nie chce sie wyniesc

lokator nie chce sie wyniesc witam przyjme kazdą rade sytuacja wyglada nastepujaco : dziewczyna kupila mieszkanie, w akcie ustalone date przekazania kluczy, w umowionym dniu to nie nastapiło, Pan zaczal (...)

dział spadku przez licytacje komorniczą

dział spadku przez licytacje komorniczą Witam, Mam 45 lat, od dziecka mieszkam w domu dziadków, dziadkowie mnie wychowywali. Dziadek zostawił testament dla X i Y i zmarł w 1992 roku. Babcia zostawiła (...)

Jak wymeldować uciążliwego męża z mieszkania moich rodziców

Jak wymeldować uciążliwego męża z mieszkania moich rodziców Witam Serdecznie Chciałabym prosić o poradę w sprawie wymeldowania mojego męża. Sytuacja ma się następująco, gdyż z moim mężem (...)

Pozbawienie się niechcianego zameldowanego na stałe lokatora

Pozbawienie się niechcianego zameldowanego na stałe lokatora Witam mam problem z lokatorem a dokładniej z mamą. Mieszka ze swoim partnerem w mieszkaniu mojego ojca. Są po rozwodzie juz 10 lat. 15 (...)

spadek- podziały - zameldowanie

spadek- podziały - zameldowanie Witam. Mieszkałam z rodziną z samotną ciotką, która zameldowała nas na stałe w swoim domu. Umowa ustna- dbacie o dom ( tj. koszenie trawy, jakies tam drobne naprawy (...)

przewód na działce

przewód na działce mam pytanie.co zrobic i jak postąpić z urzędnikami,którzy nie chcą na koszt gminy (sugerują,że ja mam ponieść koszta)wkopać przewodu elektrycznego,który wisi wzdłuż mojej (...)

Lokatorzy jak sie ich pozbyc?

Lokatorzy jak sie ich pozbyc? Mianowicie chodzi o to: Mój znajomy ma dom który jest na niego,jest jego wlascicielem, ale mieszka w nim jeszcze jego siostra z mezem i dziecmi,sa tam zameldowani, ale dzieki (...)

Poszukuję prawnika doświadczonego w sprawach odszkodowania za nieruchomość

Poszukuję prawnika doświadczonego w sprawach odszkodowania za nieruchomość Jesteśmy właścicielem nieruchomości 5000 m2. Czynsz miesięczny wynosi 100 zł/m2 tj. 50.000 zł. Organ państwowy posługując (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

Duży problem z gazociągiem

Duży problem z gazociągiem Zaczne od początku.W Gminie dostałem warunki zabudowy bez wzmianki o gazociągu.Na mapce która poszła do starostwa wraz z wnioskiem na pozwolenie budowy domu był narysowany (...)

Najem lokalu - prośba o pomoc

Najem lokalu - prośba o pomoc Witam, Chciałbym prosić o pomoc i sugestie w rozwiązaniu dwóch problemów. Przez przeszło 7 lat prowadziłem działalność gospodarczą na potrzeby której, wynajmowałem (...)

jak obliczyć odsetki za bezumowne korzystanie z rzeczy?

jak obliczyć odsetki za bezumowne korzystanie z rzeczy? jak obliczyć odsetki za bezumowne korzystanie z rzeczy?

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Linia telefoniczna na mojej działce

Linia telefoniczna na mojej działce Witam Jestem rolnikiem i chciałbym rozbudować moje gospodarstwo rolne, ale uniemożliwia mi to kabel telekomunikacyjny przechodzący przez moja posiadłość. Jest (...)

bezumowne korzystanie-odszkodowanie, wezwanie do zapłaty czy zasadne?

bezumowne korzystanie-odszkodowanie, wezwanie do zapłaty czy zasadne? Witam, dostałam pismo z Gminy-Jednostki, którą zajmuje się mieszkaniami komunalnymi o treśći: http://oi67.tinypic.com/10z44lz.jpg Pragnę (...)

Mieszkanie z lokatorem z licytacji komorniczej - eksmisja

Mieszkanie z lokatorem z licytacji komorniczej - eksmisja Witam Tydzien temu kupiłem mieszkanie na licytacji komorniczej ,miało być bez lokatora niestety jest z lokatorem :( Mam możliwosci eksmitowania (...)

Eksmisje z lokali mieszkalnych

Eksmisje z lokali mieszkalnych Jesteśmy właścicielami kamienicy. Obecnie toczy się postępowanie o eksmisję z powodu upływu okresu , na który została zawarta umowa . W przygotowaniu jest kolejna (...)

Pismo z zarzadu gospodarki mieszkaniowej

Pismo z zarzadu gospodarki mieszkaniowej Otrzymałam pismo z Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej o treści: Proszę o zgłoszenie się do Zarz. Gosp. Mieszkaniowej w... w celu odebrania weksla in blanco (...)

Porady prawne