Nabycie praw do domeny internetowej

Pytanie:

\"Jako osoba fizyczna zarejestrowałem domenę w NASK-u. Spółka z o.o. , w której jestem jedynym udziałowcem, zleciła wykonanie serwisu www. i zamierza wykorzystać tę domenę zarówno jako znak identyfikujący i jako adres pod którym internauci mogą odnaleźć serwis. Co powinienem w związku z tym zrobić? Czy w tym przypadku konieczne jest przeniesienie na spółkę praw do korzystania z domeny. A jeśli tak to w jakiej formie. Czy może to być użyczenie, czy też sprzedaż. Jest to dla mnie o tyle istotne, bo chcę w przyszłości odkupić od swojej spółki serwis jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a częścią składową tego zorganizowanego przedsiębiorstwa będzie zapewne także domena\".

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nabycie praw do domeny internetowej

8.5.2003

Domena internetowa może być uznana za znak towarowy. Problematykę ochrony znaków towarowych reguluje ustawa Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tą ustawą, aby uzyskać prawa ochronne na znak towarowy, należy dokonać jego zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Prawo ochronne do znaku towarowego udzielane jest na okres 10 lat, przy czym okres ten może być przedłużony na kolejne okresy dziesięcioletnie. Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy uprawnia upoważnionego ze znaku do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium RP. Pierwszą więc rzeczą, jaką powinien Pan/i dokonać, jest zgłoszenie domeny internetowej jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa i spokoju - nikt inny nie będzie mógł używać domeny.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, domenę ma użytkować spółka. Można te sprawę uregulować na różne sposoby. Może Pan sprzedać spółce prawo do znaku towarowego. Zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 162 ust.1 do art. 67 ust. 2 i 3 umowa o przeniesienie praw do znaku towarowego powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wobec osób trzecich prawo to jest skuteczne od chwili jego ujawnienia w rejestrze.

Lepszym jednak rozwiązaniem byłoby udzielenie spółce licencji. Zasady jej udzielania są podobne jak przy przeniesieniu praw do znaku towarowego (np. forma). Licencja jest o tyle lepszym rozwiązaniem, iż jest ona udzielana na określony czas. Po zakończeniu okresu licencyjnego, prawo do znaku wraca do właściciela. Dlatego też, udzielenie licencji może być dla Pana/i korzystne, szczególnie w sytuacji, gdy chce Pan/i po pewnym czasie odzyskać prawo do domeny.

Potrzebujesz porady prawnej?