Obowiązki zgłoszeniowe spółki z o.o.

Pytanie:

"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w organizacji. Kiedy ta spółka staje się "normalną" spółką? Czy rodzi to konieczność zgłoszenia tego w jakiś urzędach (US, ZUS, GUS, itp)? "

Odpowiedź prawnika: Obowiązki zgłoszeniowe spółki z o.o.

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z chwilą wpisu do rejestru (do KRS-u) i osobowość tą chwilą uzyskuje osobowość prawną. Również z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.  

Z zadanego pytania nie wynika, czy spółka w organizacji była już zgłaszana w jakimś urzędzie, czy też nie.. eżeli nie była, należy dokonać stosownych zgłoszeń, jeżeli już była zgłoszona, należy dokonać aktualizacji zgłoszeń.Do wszytskich urzędów nalezy udać się z postanowieniem o wpisie spólki do KRS lub z wyciągiem z KRS. 

Fakt ten należy zgłosić w Urzędzie Statystycznym (nawet jeżeli spółka posiadała już Regon wydany na spółkę w organizacji). Do zgłoszenia należy dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie spółki do rejestru (urzędnikowi należy przedstawić oryginał). Należy również udać się do banku, w którym ma być prowadzony rachunek firmowy i założyć rachunek, a jeżeli już został założony i bank wymagał dostarczenia aktu zarejestrowania spółki dostarczyć ten akt. Należy również udać się do urzędu skarbowego celem: nadania (lub zaktualizowania numeru NIP), a jeżeli spółka będzie płatnikiem VAT, należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT. var formexists=0;Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dołączają do zgłoszenia identyfikacyjnego uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, umowy spółki, dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Dodatkowo, po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji.

Jeżeli spółka będzie płatnikiem składem ZUS, jest obowiązana do złożenia druku - zgłoszenie płatnika składek w Zakładzie w terminie 7 dni od:

  • daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby; 
  • daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenie albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących. 

Jeżeli takiego zgłoszenia dokonała już spółka w organizacji to spółka powinna dokonać aktualizacji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Zgłoszenie płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zawiera w szczególności następujące dane: numery NIP i REGON, nazwę skróconą płatnika, nazwę zgodną z aktem prawnym konstytuującym płatnika, nazwę organu założycielskiego płatnika, występowanie obowiązku wpisu do rejestru lub ewidencji, nazwę organu rejestrowego lub ewidencyjnego, datę i numer wpisu do rejestru lub ewidencji, datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres siedziby i adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności.

 

Masz inne pytanie do prawnika?