Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

Pytanie:

Ojciec zmarł w lutym 2005 roku. Spadkobiercy nie złożyli rezygnacji z abonamentu RTV. W maju 2007 do zmarłego abonenta przyszło upomnienie z Wydziału Abonamentu Poczty Polskiej wzywające do zapłaty zaległego abonamentu za okres od 06.2005 do 03.2007. Czy spadkobiercy, syn i córka, mają obowiązek uregulować zaległe opłaty za okres, w którym abonent już nie żył?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.5.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

W uzasadnieniu do ustawy o opłatach abonamentowych wskazano: Zgadzając się z argumentacją Trybunału, należy stwierdzić, że opłaty te są określone jako świadczenia na cel publiczny, zgodnie bowiem z art. 50 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji są one przeznaczane wyłącznie na realizację przez nadawców publicznych zadań wynikających z konieczności realizacji misji. Pozwala to uznać opłatę abonamentową za przymusowe, bezzwrotne świadczenie publicznoprawne, służące realizacji konstytucyjnych zadań państwa. Jest więc ona rodzajem daniny publicznej, którą od pozostałych danin, wskazanych w art. 217 Konstytucji, odróżnia celowy charakter. Nie stanowi ona dochodów państwa o charakterze stricte budżetowym. Tym samym opłaty te są wyłączone z corocznej debaty budżetowej, co stwarza dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji znaczące uprawnienia, zapewniając jednocześnie stabilność i przewidywalność finansowania określonej ustawowo misji. 

Porady prawne

Zgodnie z art. 922 kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Dziedziczenie odnosi się do praw i obowiązków wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, tj. prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym. Do spadku nie zalicza się praw ani obowiązków (długów) Nie wchodzą w skład spadku prawa i obowiązki wynikające z innych stosunków - karnoprawnych, administracyjnoprawnych, finansowoprawnych.

Ewentualne przejście praw i obowiązków o takim charakterze regulują inne akty prawny, np. art. 97. Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przepisy ordynacji stosuje się do: 

  1. podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe;  

  2. opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych;  

  3. spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1, należących do właściwości organów podatkowych.   

Opłaty abonamentowe RTV ustala, pobiera i dysponuje nimi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Naszym zdaniem Ordynacja podatkowe nie znajdzie wobec tego zastosowania do abonamentu RTV. Brak w takim razie podstaw do przyjęcia, iż odpowiadają Państwo za zaległości jako spadkobiercy. Zaległości dotyczą zresztą okresu, w którym to Państwo, a nie spadkodawca, byli właścicielami sprzętu. A zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: