VAT przy transakcji łańcuchowej

Pytanie:

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w Polsce; na granicy zapłaciliśmy cło, podatek VAT i otrzymaliśmy SAD. Na podstawie SAD-u rozliczyliśmy import z Rosji wystawiając fakturę wewnętrzną z VAT-em naliczonym, gdzie podstawą jest wartość towaru plus cło. Cena towaru po zapłaceniu przez nas cła i faktury za towar do Niemiec będzie dużo wyższa niż uzgodniono, toteż chcemy zwrotu cła od sprzedawcy z Niemiec - czy będzie to prawidłowe? Mam pytanie, jak ująć w ewidencji VAT i deklaracji fakturę od kontrahenta niemieckiego, czy wartość tej faktury wykazywać, bo nastąpił zakup, co z deklaracją kwartalną UE, ponieważ będzie niezgodność, jak niemieckiej faktury nie ujmiemy, co z Intrastatem - czy wykazywać ten zakup, czy import jest prawidłowo przyjęty skoro tylko jest SAD?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: VAT przy transakcji łańcuchowej

Transakcja łańcuchowa pojawia się wówczas, gdy w dostawie uczestniczą trzy firmy z różnych państw, a towar jest dostarczany bezpośrednio od pierwszego do ostatniego kontrahenta. Dla potrzeb rozliczenia podatku przyjmuje się, że każdy z uczestników transakcji łańcuchowej dokonuje własnej, odrębnej dostawy. Występuje tu więc więcej niż jedna dostawa tego samego towaru, jednak towar jest tylko raz transportowany. Przyjmuje się też fikcję, iż każdy z tych podmiotów dokonał też wydania towaru i każdy wystawia fakturę z tą samą datą sprzedaży. 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowany tylko jednej dostawie. Ponieważ dokonuje się tylko jednego przemieszczenia towarów, to tylko jedna dostawa może być tak naprawdę uznana za „dostawę ruchomą towarów”, która podlega opodatkowaniu w miejscu, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy (czyli jest tylko ogniwem pośredniczącym – w tym przypadku firma niemiecka), przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowany dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie (czyli dostawie z Niemiec do Polski; gdy wiec z warunków umowy będzie wynikać jego obowiązek dostarczenia towarów, wówczas wysyłka czy transport będą  przyporządkowane jego dostawie). Ustalenie dostawy, której przyporządkowany jest transport towarów ma znaczenie dla transakcji poprzedniej i/lub kolejnej; W tych przypadkach bowiem dostawę towarów, która:

  1. poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;
  2. następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Zatem transport towarów należy przypisać do jednej z transakcji, tj.

do transakcji zawartej pomiędzy dostawcą rosyjskim a podmiotem niemieckim, lub też do transakcji zawartej pomiędzy niemieckim podmiotem a klientem polskim. Przy tym decydujące znaczenie ma fakt, kto transportuje lub zleca wysyłkę towaru. Przepisy ustawy o VAT nie określają, w jaki sposób po­średnik towarów powinien udowodnić, że transport lub wysyłka powinny być przyporządkowane jego dostawie. Należy więc wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności faktyczne dostawy, w szczególności postanowienia umów określające, kto jest odpowiedzialny za organizację transportu, kto pono­si koszty tego transportu, kto ponosi odpowiedzialność za towar do momentu dostarczenia go do nabywcy itp. Podstawowe, ale nie zawsze decydujące, znaczenie mają tu ustalone warunki Incoterms (warunki Incoterms wskazują tylko, w jaki sposób strony chcą dzielić koszty, ryzyko utraty towarów, ich ubezpieczania itp. Nie oznacza to automatycz­nie, że określają, jaki jest ich zamiar rozliczenia tych transakcji do celów VAT). Warunki Incoterms nie we wszystkich przypadkach dają możliwość ustalenia, która ze stron jest odpowiedzialna za transport (np. w niektórych przypad­kach zastosowania formuły FOB).

W przypadku gdy transportem zajmuje się podmiot rosyjski, jeśli nie zostaną inaczej określone warunki dostawy (np. zgodnie z warunkami Incoterms), to wówczas transport jest przyporządkowany dostawie dokonywanej przez firmę rosyjską na rzecz firmy niemieckiej. To będzie dostawa towarów transportowanych. Jej miejscem świadczenia będzie Rosja (tam rozpoczyna się transport). W przypadku, gdy transport zostanie przypisany do pierwszej transakcji (Rosja-Niemcy), to nie będzie ona podlegała opodatkowaniu VAT na terenie UE, gdyż miejscem dostawy towarów (a więc miejscem, gdzie taka dostawa powinna podlegać opodatkowaniu) jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie wysyłki - a więc w Rosji.

W tym przypadku opodatkowaniu VAT podlegać będzie natomiast druga transakcja, czyli dostawa niemieckiego podatnika na rzecz polskiego klienta. Zgodnie ze wspomnianym art. 22 ust. 3 ustawy o VAT, miejscem takiej dostawy będzie miejsce, gdzie towar znajduje się w momencie zakończenia transportu. Dostawa kontrahenta niemieckiego do kontrahenta polskiego będzie dostawą następującą po transporcie towarów. Jej miejscem świadczenia i opodatkowania VAT jest Polska (miejsce zakończenia transportu). Tym samym transakcja taka (następująca po imporcie dostawa dla polskiej firmy) powinna być opodatkowana w Polsce.

W podobnej sprawie, jednak dot. innych warunków dostawy, wypowiedział się Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w interpretacji z dnia 16 grudnia 2005 r. (sygn. PI/005-1818/05/P/08, PV/443-396/IV/2005/JW) dotyczącej kwestii powstania obowiązku podatkowego z tytułu transakcji polegającej na nabyciu przez Podatnika towarów od kontrahenta ze Szwecji, które zostały uprzednio nabyte przez kontrahenta szwedzkiego od kontrahenta z Bangladeszu – przy czym towar ten został wysłany bezpośrednio od kontrahenta z Bangladeszu do Podatnika w Polsce. Poniżej jego uzasadnienie:

„Podatnik otrzymał dostawę towarów z Bangladeszu.

W związku z tym wystawiony został dokument SAD w dniu 31.05.2005r. (nadawca: kontrahent z Bangladeszu, odbiorca: Wnioskodawca, warunki dostawy; FOB Dhaka), do którego przedstawiono następujące załączniki:

1) faktura za towary:

- sprzedający: firma z Bangladeszu,

- nabywca: firma ze Szwecji,

- odbiorca towaru: Wnioskodawca.

2) Faktura za transport na odcinku zagranicznym (zarówno poza Unią Europejską, jak i od granic Unii do Polski) – wystawiona przez przewoźnika dla klienta (Podatnika), który ponosi koszty transportu.

Transport jest faktycznie zamawiany przez dostawcę towarów z Bangladeszu u przewoźnika wskazanego przez firmę szwedzką. 

Płatnikiem podatku VAT z tytułu importu (kwota VAT zawarta w dokumencie SAD) jest Wnioskodawca. 

      Następnie Wnioskodawca otrzymał fakturę wystawioną przez firmę szwedzką zawierającą zarówno wartość towarów jak i kosztów bankowych otwarcia akredytywy (do faktury dołączono kserokopię dokumentu bankowego, dotyczącego zapłaty za dostawę z Bangladeszu do Polski). 

      W związku z powyższym Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska dotyczącego momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu przedmiotowej transakcji. 

      Zdaniem Podatnika przedmiotową transakcję należy zaklasyfikować zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o podatku VAT do tzw. „transakcji łańcuchowych” i potraktować tak, jakby dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

W opinii Podatnika transakcję tę należy podzielić na dwie odrębne: Bangladesz – Szwecja oraz Szwecja – Polska.

      W opinii Podatnika obowiązek podatkowy z tytułu dostawy Bangladesz – Polska powstanie w dniu 31.05.2005r. (tj. termin wymagalności opłat celnych zgodnie z art. 19 ust. 9 ustawy o VAT), natomiast z tytułu dostawy Szwecja – Polska obowiązek podatkowy powstanie w dniu 21.06.2005r. (tj. data wystawienia faktury przez firmę szwedzką zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o VAT). 

   Po przeanalizowaniu wniosku Podatnika, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje: 

      W przepisach ustawy o VAT, ustawodawca określił zasady rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu transakcji pomiędzy podmiotami z różnych krajów, które mają miejsce bądź traktowane są jako mające miejsce na ściśle określonym terytorium. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT w przypadku dostawy towarów, która ma miejsce pomiędzy różnymi krajami, ustawodawca wskazując na miejsce świadczenia dostawy określił tym samym miejsce jej opodatkowania.

   Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. 

   Zatem na mocy art. 7 ust. 8 ustawy o VAT w przypadku transakcji łańcuchowej, gdy dostawa towaru jest dokonywana przez kilka podmiotów, a towar przemieszczany jest tylko od pierwszego dostawcy do ostatniego nabywcy, uznaje się, iż dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tej transakcji.

   Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, iż nabył on towar od kontrahenta ze Szwecji, który uprzednio nabył go od kontrahenta z Bangladeszu – przy czym towar ten został wysłany bezpośrednio od kontrahenta z Bangladeszu do Podatnika w Polsce.  

   Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej transakcji biorą udział trzy podmioty (z Polski, Szwecji i Bangladeszu), przy czym pierwszy z nich tj. podmiot z Bangladeszu wydał towar bezpośrednio ostatniemu nabywcy, tj. Podatnikowi z Polski, to mimo, iż w/w towar nie trafia do drugiego w kolejności podmiotu tj. podmiotu ze Szwecji – uznaje się zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, iż dostawy towarów dokonał również i on.

   Zatem w zaistniałej transakcji łańcuchowej w świetle art. 7 ust. 8 ustawy o VAT występują dwie dostawy:

1) pomiędzy kontrahentem z Bangladeszu a kontrahentem ze Szwecji,

2) pomiędzy kontrahentem ze Szwecji a Podatnikiem.

      Miejsce świadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów uzależnione zostało przez ustawodawcę od sposobu, w jaki realizowana jest dostawa. Co do zasady zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT miejscem dostawy towarów w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

   Natomiast na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie.

   Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że transport jest faktycznie zamawiany przez dostawcę towarów z Bangladeszu u przewoźnika wskazanego przez firmę szwedzką. Jednakże koszty transportu ponosi Podatnik. Dostawa odbywa się na warunkach FOB, co oznacza, że sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego, zaś po wydaniu towaru przewoźnikowi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru znajduje się po stronie kupującego (Podatnika).

   Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w analizowanym przypadku transport przyporządkowany jest dostawie pomiędzy kontrahentem ze Szwecji a Podatnikiem.  

      Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku, o którym mowa w ust. 2 tego artykułu, dostawę towarów, która:

  1) poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;

  2) następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów. 

      Mając na uwadze powyższe przepisy, należy uznać, iż dostawa pomiędzy kontrahentem z Bangladeszu a kontrahentem ze Szwecji jest dokonana w miejscu rozpoczęcia wysyłki tj. na terytorium Bangladeszu, a zatem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. 

      W tym miejscu należy z kolei wskazać na definicję importu towarów, który na mocy przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

      Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 7 ustawy o VAT przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

      Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w przedstawionym stanie faktycznym będziemy mieli do czynienia z importem towarów, bowiem przedmiotowe towary zostają przywiezione z terytorium państwa trzeciego tj. z Bangladeszu do Polski, i na terytorium kraju zostają dopuszczone do obrotu.  

      Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. 

      Natomiast stosownie do treści art. 19 ust. 7 obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 

      Jednocześnie tut. Organ zauważa, iż w analizowanej sprawie nie będzie miał zastosowania przepis art. 19 ust. 9 ustawy o VAT stanowiący, iż w przypadku gdy import towarów objęty jest procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu, a od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług celny - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności tych opłat. 

      Jednakże, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, importowany towar nie został objęty żadną z procedur wymienionych w tym przepisie, a zatem obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej transakcji powstanie zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy o VAT tj. z chwilą powstania długu celnego tj. 31.05.2005r. 

      Natomiast ze względu na fakt, iż miejscem dokonania dostawy przez podmiot szwedzki na rzecz Podatnika nie jest terytorium kraju (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), to dostawa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w świetle ustawy o VAT. Dla tej dostawy nie powstanie więc obowiązek podatkowy w podatku VAT na terytorium kraju i w konsekwencji nie znajdą zastosowania powołane mylnie przez Podatnika przepisy art. 20 ust. 2 ustawy o VAT.” 

Odnośnie Intrastat, statystyczna rejestracja obrotów w systemie Intrastat funkcjonuje w UE od 1993 r. i polega - z jednej strony - na przekazywaniu przez niektórych przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty, a z drugiej - na gromadzeniu tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe (u nas Służba Celna), ich przetwarzaniu, kontroli oraz udostępnianiu innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi przez te same osoby w podatkowych deklaracjach VAT. System ten nie obejmuje więc przywozów z kraju spoza Unii Europejskiej.

Więcej informacji można znaleźć w opracowaniach:

Potrzebujesz porady prawnej?

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przykładowo zachowane zostają (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów w sprawie odwrotnego obciążenia VAT?   Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Zwolnienia od VAT

Zwolnienia od VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług i rozporządzenia wykonawcze bo niej przewidują tzw. zwolnienie podmiotowe oraz różne zwolnienia przedmiotowe od podatku od towarów i usług (VAT). Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których (...)

Usługi elektroniczne a VAT

Usługi elektroniczne a VAT

Artykuł jest poświęcony VAT w handlu międzynarodowym – świadczeniu i nabyciu usług. Dowiedz się, kto rozlicza VAT od usług transgranicznych i jakie znaczenie ma miejsce świadczenia usług. ##baner## Jak ustalić miejsce świadczenia usług? Żeby prawidłowo rozliczyć VAT w zakresie usług transgranicznych, musisz ustalić miejsce świadczenia usług. To od niego zależy, w którym (...)

Import leków

Import leków

Koncerny farmaceutyczne gotowe są do rozmów z przedstawicielami rządu o rozwiązaniu sporu dotyczącego importu leków, bowiem zależy im na jego zakończeniu. Część spraw już się przedawniła.    Rząd uważa, że wskutek działalności importerów doszło do zawyżenia wydatków na refundację leków (czyli ich finansowanie ze środków publicznych), gdyż podstawę do jej (...)

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

Faktury w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – niezbędne elementy W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać: numer podatnika dokonującego dostawy (numer VAT-UE) oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Transakcje wymagające numeru unijnego Podatnicy muszą również dokonać czynności rejestracyjnych dla określonych transakcji w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. W wyniku rejestracji podatnicy ci otrzymują numer, pod którym są zidentyfikowani dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Potocznie numer ten określa się mianem „numeru unijnego”.  W poniższych punktach zostaną (...)

Wewnątrzwspólnotowa wysyłka i transport towarów

Wewnątrzwspólnotowa wysyłka i transport towarów

W niedawnym wyroku Europejski Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni przepisów Vi Dyrektywy dotyczących wewnątrzwspólnotowej wysyłki i transportu towarów. Orzekł, co następuje:  Jeżeli dwie następujące po sobie dostawy dotyczące tych samych towarów, które zostały zrealizowane odpłatnie między podatnikami działającymi w takim charakterze, skutkują pojedynczą (...)

Transport lądowy towarów niebezpiecznych

Transport lądowy towarów niebezpiecznych

Parlament Europejski przyjął propozycję uproszczenia europejskiego prawodawstwa w zakresie transportu niebezpiecznych towarów. Autor sprawozdania, polski deputowany Bogusław Liberadzki (PES) podkreśla, że proponowana dyrektywa ujednolica i zmniejsza ilość regulacji dotyczących przewozów ładunków niebezpiecznych. Projekt przewiduje objęcie wspólnotową regulacją (...)

Ewidencja obiektów podlegających obowiązkowej ochronie ze względu na zagrożenie zewnętrzne

Ewidencja obiektów podlegających obowiązkowej ochronie ze względu na zagrożenie zewnętrzne

Terminal przeładunkowy gazu słusznie wpisano do ewidencji obiektów podlegających obowiązkowej ochronie ze względu na zagrożenie zewnętrzne, np. przez terrorystów.Ewidencję taką prowadzą wojewodowie na podstawie art. 5 ustawy z 1997 r. o ochronie osób i mienia. (...)- Wpis zobowiązuje do stosowania zabezpieczeń, ale nikt nie wie, jakich. Z uwagi na charakter działalności spółka już (...)

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje w obrocie krajowym  Ewidencja uproszczona dla podatników zwolnionych podmiotowo Podatnicy zwolnieni podmiotowo ze względu na niski obrót prowadzą uproszczoną ewidencję sprzedaży. Podatnicy ci są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi (...)

Spór gazowy na forum Parlamentu

Spór gazowy na forum Parlamentu

  Sprawa sporu gazowego między Ukraina i Rosją oraz przerwania dostaw gazu do Unii Europejskiej była przedmiotem dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Informacje o aktualnej sytuacji przedstawił posłom wicepremier Czech, które przewodniczą w tym półroczu pracom Unii Europejskiej.  Według Alexandra Vondry, spór między rosyjskim Gazpromem i (...)

Debata w sprawie sytuacji w Gruzji

Debata w sprawie sytuacji w Gruzji

Po spotkaniu przywódców UE w Parlamencie Europejskim odbyła się debata, w której posłowie nawoływali do poszanowania integralności terytorialnej Gruzji, potępili nieproporcjonalną reakcję strony rosyjskiej oraz przekonywali do wzmocnienia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Wskazywano na konieczność zapewnienia niezależności energetycznej Europy. Cześć mówców (...)

UE-Rosja: Parlament określa warunki negocjowania nowej umowy o partnerstwie

UE-Rosja: Parlament określa warunki negocjowania nowej umowy o partnerstwie

Parlament Europejski przyjął rezolucję  w sprawie nowej umowy między UE a Rosją, której tekst powstał w oparciu o sprawozdanie posła Janusza Onyszkiewicza (ALDE, PL). Posłowie rekomendują działania, jakie UE powinna podjąć wobec Rosji w negocjacjach dotyczących nowej umowy o partnerstwie. Rada powinna wezwać Rosję m.in. do cofnięcia decyzji o uznaniu niepodległości gruzińskich (...)

Spór gazowy na forum Parlamentu

Spór gazowy na forum Parlamentu

  Sprawa sporu gazowego między Ukraina i Rosją oraz przerwania dostaw gazu do Unii Europejskiej była przedmiotem dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Informacje o aktualnej sytuacji przedstawił posłom wicepremier Czech, które przewodniczą w tym półroczu pracom Unii Europejskiej. Według Alexandra Vondry, spór między rosyjskim Gazpromem i ukraińskim (...)

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 przesłany do Komisji Europejskiej

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 przesłany do Komisji Europejskiej

30 czerwca 2008 r. Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 został przesłany do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, będzie stanowił kontynuację Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (...)

Niemiecka winieta sprzeczna unijnymi nomami

Niemiecka winieta sprzeczna unijnymi nomami

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 18 czerwca 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-591/17 - Austria przeciwko Niemcy. Uznał w nim, iż niemiecka winieta za użytkowanie dróg federalnych przez pojazdy samochodowe osobowe jest sprzeczna z prawem Unii. Opłata ta jest dyskryminująca, ponieważ jej ciężar ekonomiczny w praktyce spoczywa tylko na właścicielach i kierowcach pojazdów (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając nowe przepisy "Pakietu Mobilności" dla branży transportu międzynarodowego. Nowe regulacje (...)

Ulga podatkowa nie może zależeć od rodzaju i położenia szkoły...

Ulga podatkowa nie może zależeć od rodzaju i położenia szkoły...

Jeden z przepisów prawa niemieckiego z zakresu podatku dochodowego umożliwia podatnikom odliczenie 30 % kwoty netto uiszczonej na cele związane z kształceniem dziecka pozostającego pod opieką, w spełniającej określone przesłanki szkole prywatnej w Niemczech, za wyjątkiem kwot na zakwaterowanie, opiekę i wyżywienie. Są to szkoły zastępcze wobec publicznych instytucji oświatowych (...)

Płaciłeś składki ubezpieczeniowe Rzeszy Niemieckiej? – Masz prawo do niemieckiej emerytury

Płaciłeś składki ubezpieczeniowe Rzeszy Niemieckiej? – Masz prawo do niemieckiej emerytury

Rozporządzenie wspólnotowe nr 1408/71 (tj. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie) ustanawia zasady koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w celu zagwarantowania osobom przemieszczającym się we Wspólnocie (...)

Prawo autorskie silniejsze od wolności informacji i wolności prasy

Prawo autorskie silniejsze od wolności informacji i wolności prasy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 29 lipca 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-469/17 - Funke Medien NRW GmbH przeciwko Republika Federalna Niemiec. Wskazał w nim, że wolność informacji i wolność prasy nie może uzasadniać, poza wyjątkami i ograniczeniami ustanowionymi w dyrektywie o prawie autorskim, odstępstwa od praw autorskich. Jednak, w odniesieniu do raportów o sytuacji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

Nasza firma sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

Import samochodów

Import samochodów

Sprowadzam samochód z USA jako spółka z o.o.; po opłaceniu cła i wykupieniu tablic rejestracyjnych "tranzytowych" w Niemczech jadę tym samochodem do Polski. Należny podatek płacę w Polsce. W momencie (...)

Import towarów

Import towarów

Firma z Norwegii wynajmowała w Polsce lokal na potrzeby swojej działalności. Firma ta przywiozła z Norwegii komputery i użytkowała je w Polsce. Po kilku miesiącach firma ta założyła polską spółkę (...)

Szkolenie zagraniczne a import usług

Szkolenie zagraniczne a import usług

Pracownik spółki z o.o. (spółka to VAT-owiec UE) uczestniczył w szkoleniu w Wielkiej Brytanii. Spółka otrzymała za szkolenie fakturę od zagranicznej firmy (która posiada ważny nr VAT UE na terenie (...)

Import towaru z Chin przez Niemcy

Import towaru z Chin przez Niemcy

Dokonaliśmy importu towarów z Chin, który dotarł drogą morską do Hamburga. Następnie polska firma transportowo-spedycyjna odebrała kontener z Hamburga i dostarczyła do Warszawy do odprawy, wystawiając (...)

Opodatkowanie transportu międzynarodowego

Opodatkowanie transportu międzynarodowego

Firma transportowa wykonała usługę na trasie Polska-Norwegia. Na odcinku krajowym stawka VAT będzie opodatkowana stawką 0%, zaś na odcinku zagranicznym - "nie podlega opodatkowaniu w Polsce". Czy (...)

Licencja na transport drogowy towarów

Licencja na transport drogowy towarów

Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca zamierza wykorzystywać samochód (...)

Pozwany mający siedzibę w Rosji

Pozwany mający siedzibę w Rosji

Wierzycielem jest firma w B. w Polsce, dłużnikiem jest firma w Rosji (której właścicielem jest skarb państwa Rosji). Roszczenie wynika z przekazania zaliczki na towar, którego dłużnik nie dostarczył (...)

Umowy o ekstradycji

Umowy o ekstradycji

Z jakimi państwami Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycji? Obecnie Polska ma podpisane umowy dotyczące ekstradycji z następującymi państwami: Arabska Republika Egiptu, Australia Austria Belgia, Białoruś Francja, Indie, Irak, Jugosławia, Korea (...)

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Czy trzeba zgłosić do Ministra Gospodarki oddział firmy zagranicznej (Rosja) i jakie są potrzebne dokumenty? Oddział przedsiębiorcy zagranicznego zgłasza się do Krajowego Rejestru Sądowego, a (...)

Księgowanie zasilenia konta

Księgowanie zasilenia konta

W jaki sposób księgować zasilenie przez jednostkę macierzystą (Rosja) oddziału. W jakiej formie to zasilenie ma być przekazywane? Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje m.in. zasady (...)

Dochodzenie należności od kontrahenta z Niemiec

Dochodzenie należności od kontrahenta z Niemiec

Wykonałem usługę - wyprodukowanie okien PCV i zamontowałem je u kontrahenta zagranicznego (Niemcy). Wystawiłem stosowną fakturę, ale nie otrzymałem zapłaty. Jak mogę skutecznie dochodzić zapłaty (...)

Odzyskanie przez polską firmę VAT-u z zagranicy

Odzyskanie przez polską firmę VAT-u z zagranicy

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą - transportową. Obecnie kupuję duże auto (TIR) dostawcze. Usługi transportowe będą świadczone na terenie całej Europy, ale na początek Niemcy, (...)

Podatek akcyzowy od aut

Podatek akcyzowy od aut

Pytanie dotyczy opłaty podatku akcyzowego od auta sprowadzonego z USA na osobę prywatną. Auto zostało sprowadzone z USA i odprawione w Bremerhaven (Niemcy) i tam zostały dokonane opłaty (cło + VAT). (...)

FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Sprzedaż na raty a VAT

Sprzedaż na raty a VAT Na podstawie umowy sprzedaży dokonano zbycia samochodu (środka trwałego). Zgodnie z umową płatność będzie odbywała się w 12 ratach ( co miesiąc). Ponadto w umowie zawarto (...)

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta.

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta. Kontrahent dokonał u mnie zakupu towaru. Jako nabywce wskazał podmiot szwajcarski, ale bez żadnego numeru identyfikacji podatkowej. (...)

kantor internetowy

kantor internetowy Poszukuje dobrego i sprawdzonego kantoru internetowego. Czy ktoś korzystał z takiego internetowego kantoru i może polecić jakiś i dobry? też go polecam wonderity w sumie mają (...)

jak zaksięgować import usług?

jak zaksięgować import usług? jak zaksięgować import usług?

Faktura wewnętrzna - import usług

Faktura wewnętrzna - import usług Firma polska eksportuje towar do Bułgarii. Transport zapewnia odbiorca bułgarski, na koszt Firmy polskiej, której wystawia fakture transportową. Firma polska wystawia (...)

Import danych ze strony www

Import danych ze strony www Witam Jestem w trakcie tworzenia portalu społecznościowego, jednym z elementów strony głównej będą informacje pogodowe. I tu moje pytanie, czy mogę pobrać dane z innej (...)

jak zaksięgować import z chin ifirma?

jak zaksięgować import z chin ifirma? jak zaksięgować import z chin ifirma?

jak zaksięgować import usług z usa?

jak zaksięgować import usług z usa? jak zaksięgować import usług z usa?

Przeprowadzki

Przeprowadzki Transport i przeprowadzki Poszukujemy partnerów do współpracy organizujemy transport i przeprowadzki warszawa krauss TEL. 732732137 TANIE PRZEPROWADZKI SZCZECIN,POLICE,GOLENIÓW tel. 732732137 (...)

Działka niebudowlana i kontener mieszkalny

Działka niebudowlana i kontener mieszkalny Noszę się z takim zamiarem: kupuję działkę niebudowlaną (rekreacyjną), i stawiam na niej kontener mieszkalny jako letni domek - wygląda to jak normalny (...)

CHCE PRAWDE A INNI NIE CHCA BO SIE BOJA PRAWDY

CHCE PRAWDE A INNI NIE CHCA BO SIE BOJA PRAWDY CHCE PRAWDE A INNI NIE CHCA BO SIE BOJA PRAWDY 2013-09-20 17:04:33 OD: GOCKO ANDRZEJ PAMIENTAJCIE JAN PAWEŁ II GŁOSIŁ A GOCKO ANDRZEJ SPRAWDZAŁ WSZYSTKO (...)

Prawo Karne - Rosja.

Prawo Karne - Rosja. Witam i proszę o pomoc. Mam mało ciekawą sytuację. Udało nam się z grupą znajomych wreszcie dostać wize do rosji, i wybraliśmy się tak jak już dawno planowaliśmy do Kaliningradu. (...)

Rosja grozi NATO !!!

Rosja grozi NATO !!! Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zagroził, że jeśli jego kraj nie porozumie się z NATO w sprawie tarczy antyrakietowej, to będzie zmuszony podjąć decyzję o rozmieszczeniu (...)

Maj 2011: Rosja nie będzie eksportować produktów naftowych , w tym benzyny !!!

Maj 2011: Rosja nie będzie eksportować produktów naftowych , w tym benzyny !!! W związku z brakiem benzyny na krajowym rynku rosyjskie władze postanowiły wstrzymać w maju eksport produktów naftowych. (...)

Transze dla Grecji - Jest sens?

Transze dla Grecji - Jest sens? zapewne zdubluje czyjs temat. ale czy 130 mld euro dla Grecji to nie jest lekka przesada, to jest absurdalny pomysł. każdy czeka na ich zbankrutaowanie bo nie jeden kraj (...)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Wysokiej Jakości i Prawdziwy Paszport Prawo Jazdy, legitymacje IELTS (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

Niemcy

Niemcy Witam mam taki problem przed 3 latami dostalem wyrok pracy spolecznej.Zaraz potem wyjechalem do Niemczech i calkiem zapomnialem teraz dostalem wyrok 5 miesiecy pozbawiienia wolnosci.Ucze sie w Niemczech (...)

Porady prawne