18.8.2010

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Ogólnie o rejestrach związanych z zakupem mieszkania

Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi wieczyste prowadzone dla danej nieruchomości. Jest to o tyle ważne, że w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy z kimś, kto mieni się właścicielem mieszkania, a w księdze wieczystej jako taki nie widnieje, to wówczas taki zakup może okazać się bezskuteczny, gdy zjawi się wpisany do księgi właściciel i nakaże opuszczenie jego mieszkania.

Pozostałe rejestry mają charakter pomocniczy, choć równie doniosły. Są to:

  • krajowy rejestr sądowy KRS - jest spisem jawnym i powszechnie dostępnym, jest ujednoliconą formą informacji o podmiotach, które są obowiązane do dokonania wpisu. Domniemywa się, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe, co oznacza, że jeżeli ktoś twierdzi coś innego niż to wynika z tego rejestru - musi to udowodnić. Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisywane są spółki prawa handlowego, spółdzielnie mieszkaniowe (wpis do rejestru sądowego w tych przypadkach jest konstytutywny, tzn. warunkuje istnienie tych podmiotów) oraz inne podmioty, niekoniecznie związane z działalności gospodarczą;

  • rejestr pośredników sprzedaży nieruchomości – taki rejestr prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa. Wyciąg z centralnego rejestru pośredników podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku oraz publikacji w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej ministerstwa według stanu na koniec każdego miesiąca;

  • rejestr notariuszy - Minister Sprawiedliwości prowadzi rejestr kancelarii notarialnych (notariusz nie może działać poza kancelarią) i do 31 stycznia każdego roku ma obowiązek ogłosić w formie obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim wykaz zarejestrowanych kancelarii. Warto więc sięgnąć do aktualnego wykazu przed udaniem się do kancelarii notarialnej. 

Co to są księgi wieczyste? 

W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej czy też własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej prowadzone są księgi wieczyste, czyli akta, w których wpisywane są wszystkie zdarzenia mające wpływ na ich stan prawny czy wartość. To założenie nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce – nie wszystkie nieruchomości mają swoje księgi wieczyste. Księgę wieczystą dla danej nieruchomości  prowadzi sąd rejonowy właściwy dla miejsca jej położenia, księgi te są jawne, więc idąc do sądu możemy dowiedzieć się wszystkiego o każdej nieruchomości, dla której prowadzi się księgę wieczystą.

Od 2003 roku w sądach wieczystoksięgowych w Polsce wdrażany jest nowy system prowadzenia ksiąg wieczystych – system informatyczny. Założeniem tej reformy jest doprowadzenie do sytuacji, w której każda dotychczasowa księga wieczysta prowadzona w tradycyjny sposób (papierowy) przemigruje do systemu informatycznego. Wprowadzając system informatyczny Minister Sprawiedliwości utworzył Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, która działa w formie ekspozytur przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemach informatycznych i wydaje na wniosek odpisy takich ksiąg. Księgą wieczystą dla danej nieruchomości w przypadku prowadzenia systemu informatycznego jest po prostu wydruk komputerowy zawierający treść odpowiadającą poszczególnym działom i łamom. Taki wydruk stanowi ciąg dalszy starej księgi wieczystej. Elektroniczny rejestr ksiąg wieczystych jest prowadzony po adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Dzięki informacjom uzyskanym z księgi możemy sprawdzić czy właściciel kupowanego mieszkania ma do niego tytuł prawny, możemy również zweryfikować posiadanie przez dewelopera tytułu prawnego do nieruchomości oraz zwrócić uwagę na obciążenia badanej nieruchomości hipotekami

Z czego składa się księga wieczysta? 

Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:

  1. pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,

  2. drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,

  3. trzeci przeznaczony jest na:

  • wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, czyli np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, służebności, zastawów rejestrowych, użytkowania, z wyjątkiem hipotek,

  • wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym,

  • wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Rekomendacje dla władz uczelni Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji (...)

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Po zmianie systemu pojawił się problem – większość mieszkań zakładowych przejęły - na podstawie ustawy z 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - gminy do swojego zasobu, co w konsekwencji stanowiło przyczynek (...)

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

 Z czym wiąże się zakup mieszkania? Zakup mieszkania to wydatek niecodzienny, pochłaniający nie tylko duże środki finansowe, ale i mnóstwo czasu. Mnóstwo jest też osób „towarzyszących”, które oczekują na zyski przy tej okazji – tu gdzie (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje (...)

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Pośrednik jest przedsiębiorcą, który za to, że zajmuje się zbieraniem i wyszukiwaniem informacji o nabywcach i zbywcach, pobiera od obydwu stron prowizje. Nie jest to wprawdzie konieczny uczestnik procesu zakupu, niemniej obecnie rzadko kiedy pośrednik nie uczestniczy w obrocie nieruchomościami. (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Poparcie przez mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przeprowadzenie referendum w opinii NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezesa Naczelnego (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki   Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Co określają warunki konkursu? „Warunki konkursu” to specjalny dokument będący odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych. Warunki konkursu określają przedmiot konkursu oraz szczegółowe wymogi procedury konkursowej. Postanowienia warunków (...)

2 etap znoszenia obostrzeń

2 etap znoszenia obostrzeń

Rząd zapowiedział, że wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, (...)

Sądy UE

Sądy UE

System sądownictwa w Unii Europejskiej System sądownictwa w Unii Europejskiej (UE) ma strukturę trójczłonową: składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz ew. sądów szczególnych orzekających w określonych dziedzinach. Sądy UE stoją na straży należytej wykładni (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Eksmisja lokatora z nabytej nieruchomości

Eksmisja lokatora z nabytej nieruchomości

Kupiłem dom z lokatorką i jej dwójką dzieci. Żona pojechała do zakupionego domu i powiedziała lokatorowi , ze jest właścicielem tego domu. Przedstawiła akt notarialny kupna domu. Lokatorka powiedziała, że jej to nie interesuje. Żona powiedziała, że musi podpisać umowę najmu z nowym lokatorem (...)

Numery REGON dla wspólników spółek cywilnych

Numery REGON dla wspólników spółek cywilnych

Spółka cywilna jest zarejestrowana od 01.01.2000 roku i posiada jeden numer REGON. Od 31.03.2009 urząd statystyczny nadaje numer REGON spółce cywilnej i osobno wspólnikom. Czy wspólnicy spółek cywilnych zarejestrowanych przed 31.03.2009 muszą mieć osobno numery REGON dla spółki i dla wspólników? (...)

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

Firma prowadzi działalność w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Czy raporty dobowe oraz miesięczne z kasy fiskalnej są wystarczające przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży VAT, czy też należy osobno prowadzić rejestry sprzedaży VAT? Rejestry zakupów VAT są prowadzone. (...)

Zawiadomienie wysłane przez Sąd

Zawiadomienie wysłane przez Sąd

Otrzymałem list polecony którego nie zdołałem odebrać ze względu na dużą ilość dni wolnych na początku maja. Na poczcie podali mi jako nadawcę Sąd Rejonowy. Usiłowałem ustalić w Sądzie Rejonowym który Wydział wysłał mi list polecony. Okazało się, że nie są prowadzone rejestry (...)

Zmiany danych stowarzyszenia

Zmiany danych stowarzyszenia

Stowarzyszenie X planuje zmianę adresu. Miasto - Gdynia - pozostanie to samo. Na pewno zmieni się Urząd Skarbowy, gdyż adres jest w \"zasięgu\" innego US. Sama zmiana adresu ma nastąpić w ramach uchwały zarządu. Będzie ona podjęta w dniu 22 grudnia 2011r. z datą obowiązywania nowej siedziby (...)

Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Byłem oskarżonym w sprawie karnej, lecz zostałem uniewinniony. Ponad 6 miesięcy temu wysłałem wniosek o usunięcie kartoteki policyjnej, w której są moje dane. Otrzymałem odpowiedź, iż kartoteka zostanie usunięta, jednakże jak do tej pory nie zostałem poinformowany o fakcie usunięcia kartoteki. (...)

Bezpieczny zakup samochodu

Bezpieczny zakup samochodu

Czy w polskim prawodawstwie sprzedaż samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i można uważać, że nabywca jest bezwarunkowym nowym właścicielem pojazdu? Przy założeniu, że w dowodzie rejestracyjnym nie ma żadnych (...)

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób można uaktualnić KRS? Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:  ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ustawa o KRS),  ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wzięty został również (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować ten budynek? Niniejsza opinia prawna sporządzona została w oparciu o przepisy następujących (...)

Miejsce zamieszkania a zameldowanie

Miejsce zamieszkania a zameldowanie

Czy fakt zameldowania automatycznie przesądza o miejscu zamieszkania? Pojęcie zamieszkiwania należy interpretować z uwzględnieniem przepisów kodeksu cywilnego, a zwłaszcza art. 25, który stanowi, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba (...)

wniosek o wpis do ksiąg wieczystych wskutek spadku

wniosek o wpis do ksiąg wieczystych wskutek spadku

Osoba nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego prawo do lokalu mieszkalnego wraz z współmałżonkiem osoby zmarłej. Zanim przeprowadzono postępowanie spadkowe współmałżonek osoby zmarłej również zmarł (co oczywiście nie zmieniło faktu, iż nabył w części prawo do tego lokalu). Po przeprowadzonym (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna uzyskać NIP i REGON? Jak stanowi art. 6 ustawy o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać (...)

Koszt szkolenia a faktury i rachunki

Koszt szkolenia a faktury i rachunki

Czy koszt szkolenia musi być udowodniony za pomocą faktur, rachunków? Czy mogą być to kopie takich faktur? Ponieważ zgubiłem wszystkie rachunki i faktury, a wystawca nie chce mi ich ponownie wystawić. Co zrobić w takiej sytuacji? Dokumentowanie wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania (...)

Trudności w uzyskaniu dokumentu dla sądu

Trudności w uzyskaniu dokumentu dla sądu

W wyniku postępowania spadkowego spadek po ojcu przypadł w równych częściach rodzeństwu siostrze i bratu. W skład spadku wchodzi działka budowlana. Nie było podziału spadku. Po kilku latach brat zmarł. Spadek po nim przypadł żonie i synowi. Ponieważ siostra chce wybudować dom a brak jest (...)

Numery REGON dla wspólników spółek cywilnych

Numery REGON dla wspólników spółek cywilnych

Spółka cywilna jest zarejestrowana od 01.01.2000 roku i posiada jeden numer REGON. Od 31.03.2009 urząd statystyczny nadaje numer REGON spółce cywilnej i osobno wspólnikom. Czy wspólnicy spółek cywilnych zarejestrowanych przed 31.03.2009 muszą mieć osobno numery REGON dla spółki i dla wspólników? (...)

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

Firma prowadzi działalność w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Czy raporty dobowe oraz miesięczne z kasy fiskalnej są wystarczające przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży VAT, czy też należy osobno prowadzić rejestry sprzedaży VAT? Rejestry zakupów VAT są prowadzone. (...)

Zawiadomienie wysłane przez Sąd

Zawiadomienie wysłane przez Sąd

Otrzymałem list polecony którego nie zdołałem odebrać ze względu na dużą ilość dni wolnych na początku maja. Na poczcie podali mi jako nadawcę Sąd Rejonowy. Usiłowałem ustalić w Sądzie Rejonowym który Wydział wysłał mi list polecony. Okazało się, że nie są prowadzone rejestry (...)

Zmiany danych stowarzyszenia

Zmiany danych stowarzyszenia

Stowarzyszenie X planuje zmianę adresu. Miasto - Gdynia - pozostanie to samo. Na pewno zmieni się Urząd Skarbowy, gdyż adres jest w \"zasięgu\" innego US. Sama zmiana adresu ma nastąpić w ramach uchwały zarządu. Będzie ona podjęta w dniu 22 grudnia 2011r. z datą obowiązywania nowej siedziby (...)

Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

Byłem oskarżonym w sprawie karnej, lecz zostałem uniewinniony. Ponad 6 miesięcy temu wysłałem wniosek o usunięcie kartoteki policyjnej, w której są moje dane. Otrzymałem odpowiedź, iż kartoteka zostanie usunięta, jednakże jak do tej pory nie zostałem poinformowany o fakcie usunięcia kartoteki. (...)

Bezpieczny zakup samochodu

Bezpieczny zakup samochodu

Czy w polskim prawodawstwie sprzedaż samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i można uważać, że nabywca jest bezwarunkowym nowym właścicielem pojazdu? Przy założeniu, że w dowodzie rejestracyjnym nie ma żadnych (...)

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób uaktualnić KRS?

W jaki sposób można uaktualnić KRS? Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:  ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ustawa o KRS),  ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wzięty został również (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować ten budynek? Niniejsza opinia prawna sporządzona została w oparciu o przepisy następujących (...)

Miejsce zamieszkania a zameldowanie

Miejsce zamieszkania a zameldowanie

Czy fakt zameldowania automatycznie przesądza o miejscu zamieszkania? Pojęcie zamieszkiwania należy interpretować z uwzględnieniem przepisów kodeksu cywilnego, a zwłaszcza art. 25, który stanowi, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba (...)

wniosek o wpis do ksiąg wieczystych wskutek spadku

wniosek o wpis do ksiąg wieczystych wskutek spadku

Osoba nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego prawo do lokalu mieszkalnego wraz z współmałżonkiem osoby zmarłej. Zanim przeprowadzono postępowanie spadkowe współmałżonek osoby zmarłej również zmarł (co oczywiście nie zmieniło faktu, iż nabył w części prawo do tego lokalu). Po przeprowadzonym (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna uzyskać NIP i REGON? Jak stanowi art. 6 ustawy o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać (...)

Koszt szkolenia a faktury i rachunki

Koszt szkolenia a faktury i rachunki

Czy koszt szkolenia musi być udowodniony za pomocą faktur, rachunków? Czy mogą być to kopie takich faktur? Ponieważ zgubiłem wszystkie rachunki i faktury, a wystawca nie chce mi ich ponownie wystawić. Co zrobić w takiej sytuacji? Dokumentowanie wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania (...)

Trudności w uzyskaniu dokumentu dla sądu

Trudności w uzyskaniu dokumentu dla sądu

W wyniku postępowania spadkowego spadek po ojcu przypadł w równych częściach rodzeństwu siostrze i bratu. W skład spadku wchodzi działka budowlana. Nie było podziału spadku. Po kilku latach brat zmarł. Spadek po nim przypadł żonie i synowi. Ponieważ siostra chce wybudować dom a brak jest (...)

Obowiązek zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów

Obowiązek zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów

W trakcie pomiarów geodezyjnych wyszły różnice pomiędzy zapisami w rejestrach a stanem faktycznym. Dotyczy to drogi gminnej. Na kim ciąży obowiązek przeprowadzenia pomiarów i korekta różnic w wielkościach? Poprzez rejestry rozumiemy Ewidencję gruntów i budynków prowadzoną (...)

Zawiadomienie wierzycieli o likwidacji spółki

Zawiadomienie wierzycieli o likwidacji spółki

Spółka rozpoczęła proces likwidacji. Ma obowiązek w ciągu 3 miesięcy zawiadomić o tym wierzycieli. Jak technicznie powinna to zrobić (wysłać listy)? Czy nie wystarczy tylko informacja o tym do KRS, ZUS i Regon, jako że są to rejestry publiczne i każdy może się z nimi zapoznać? Obowiązek (...)

Nagrania z kamery przy bankomacie

Nagrania z kamery przy bankomacie

Jestem posiadaczem karty płatniczej, lecz niestety karta moja została skradziona i dostała się w ręce osoby, która przez okres kilku miesięcy dokonywała wypłat dużych kwot, z bankomatów, o czym dowiedziałem się, kiedy po kilku miesiącach, na podstawie korespondencji przesłanej mi przez (...)