Spółka z o.o. w organizacji

Jaki jest charakter spółki z o.o. w organizacji?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna powstaje dopiero z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja poprzedzona jest podpisaniem umowy spółki w formie aktu notarialnego. Okres pomiędzy podpisaniem umowy spółki a rejestracją w KRS jest okresem organizacyjnym, w którym spółka zobowiązana jest m.in. dokonać wyboru organów spółki a także zgromadzić przewidziany w umowie spółki kapitał.

Z chwilą podpisania umowy spółki z o.o. powstaje spółka z o.o. w oganizacji. Spółka ta jest pewnym typem spółki z o.o., nie posiadającym osobowości prawnej. Jest ona niezbędnym czynnikiem w procesie tworzenia nowej spółki.

Okres trwania spółki z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji powstaje z chwilą podpisania aktu notarialnego obejmującego umowę spółki - czyli z chwilą jej zawiązania. Jest to podmiot o charakterze tymczasowym, gdyż jej głównym celem jest stworzenie podstaw funkcjonalnych i ekonomicznych pod działanie przyszłej spółki z o.o.

Fakt zawiązania spółki z o.o. powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dokonanego zawiązania. Jeżeli w tym terminie spółki nie zgłoszono do sądu albo jeżeli postanowienie sądu, w którym odmówiono rejestracji spółki stało się prawomocne, spółka ulega rozwiązaniu. Nie oznacza to jednak, że spółka z o.o. w organizacji może istnieć tylko przez 6 miesięcy. Okres ten jest wyznaczony na zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego. Czynności sądowe mogą jednak przedłużyć okres funkcjonowania spółki ponad ustawowe pół roku.

Spółka w organizacji jako podmiot prawa

Spółka w organizacji może własnym działaniem nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Podmiot ten ma także wyraźnie przyznaną zdolność procesową - może pozywać inne podmioty a także być pozywanym. Uprawnienia te oznaczają, że spółka w organizacja sama może być właścicielem przedmiotu wkładu, jaki przyszli jej udziałowcy wnoszą celem pokrycia udziałów.

Od 1 stycznia 2004 roku spółka w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą przed wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Do tej pory spółka z o.o. mogła prowadzić działalność gospodarczą dopiero po uzyskaniu wpisu do KRS.

Firma spółki w organizacji

Ponieważ spółka w organizacji nie posiada jeszcze osobowości prawnej i jest podmiotem przejściowym, jej firma powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji". Pozwoli to ewentualnym kontrahentom spółki w organizacji zorientować się co do charakteru swego partnera handlowego.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w organizacji

Podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania spółki w organizacji jest ona sama a także osoby, które działały w jej imieniu. W wyniku ostatnich zmian w kodeksie spółek handlowych jednoznacznie przesądzono, iż odpowiedzialność ta jest solidarna.

Tak skonstruowane zasady odpowiedzialności zgodne są z zamierzeniami wspólników przystępujących do spółki, którzy wnosząc wkład chcą ograniczyć ryzyko niepowodzenia do wysokości wniesionego wkładu. Jeżeli jednak wspólnik nie wniósł jeszcze do spółki całego wkładu, odpowiada solidarnie ze spółką i osobami działającymi w jej imieniu w okresie organizacyjnym za jej zobowiązania do wysokości przyrzeczonego w umowie spółki, a nie wniesionego jeszcze wkładu. Wspólnik wolny jest od odpowiedzialności za zobowiązania spółki tylko wówczas, gdy wniósł cały swój wkład.

Jeżeli jednak wspólnik jest jednocześnie reprezentantem spółki (osobą działającą w jej imieniu), odpowiada on ze spółką z racji pełnionej funkcji.

Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji reprezentowana jest przez zarząd albo przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. Skład pierwszego zarządu spółki najczęściej określany jest w samej umowie spółki. Tak wyłoniony zarząd może zacząć funkcjonować już od dnia podpisania umowy spółki.

Jeżeli jednak w umowie nie dokonano wyboru zarządu, do czasu jego powołania spółkę z o.o. w organizacji może reprezentować tylko pełnomocnik. Nie jest to zwykły pełnomocnik spółki, gdyż do jego powołania konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich wspólników. Należy zauważyć, że kodeks spółek handlowych nie przewiduje możliwości reprezentacji spółki przez samych wspólników ani tym bardziej nie określa zasad tej reprezentacji. Nie oznacza to oczywiście, aby wspólnik nie mógł pełnić funkcji członka zarządu czy też pełnomocnika spółki.

Likwidacja spółki z o.o. w organizacji

Spółka w organizacji jest pierwszym i niezbędnym elementem procesu tworzenia nowej spółki kapitałowej. Jej celem jest prawidłowe zgromadzenie kapitału, wybór odpowiednich władz spółki a także rejestracja spółki w sądzie rejestrowym. Okres, w którym spółka w organizacji ma dokonać powyższych czynności nie powinien być zbyt długi. Jak już zaznaczono, zgłoszenie spółki do sadu rejestrowego powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od jej zawiązania. Jeżeli w tym terminie zgłoszenia nie dokonano, albo gdy postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne umowa spółki ulega rozwiązaniu. Jeżeli jednak spółka nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć swych zobowiązań wobec osób trzecich, zarząd, albo ustanowieni przez zgromadzenie wspólników lub przez sąd rejestrowy likwidatorzy dokonają likwidacji. Ogłoszenia o likwidacji spółki należy dokonać jednokrotnie, wzywając jednocześnie wierzycieli do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 1 miesiąca.

Pamiętaj że:

  • spółką w organizacji może być tylko spółka z o.o. lub spółka akcyjna

  • z chwilą rejestracji powstaje spółka z o.o., na która z mocy prawa przechodzą wszystkie prawa i zobowiązania spółki z o.o. w organizacji

  • firma spółki w organizacji musi zawierać dodatkowe wyraźne oznaczenie „w organizacji"

  • jednoosobowej spółki z o.o. w organizacji nie może reprezentować jej jedyny wspólnik - może on tylko zgłosić swą spółkę do sądu rejestrowego celem rejestracji.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne