e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Grudzień 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprzedaż obligacji a PCC

  Spółka z o.o. zamierza wyemitować obligacje. Czy sprzedaż obligacji sp. z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

 • Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

  Sytuacja o którą pytam, dotyczy moich rodziców i w imieniu mojej mamy zadaję to pytanie. Mamy z mamą i rodzeństwem ogromny problem z ojcem, który notorycznie zaciąga kredytów w każdym z możliwych banków. Są to kwoty na które nie musi mieć zgody żony, (3tyś, 5 tyś itd). Nie ma banku (...)

 • Szkoda w wynajmowanym mieszkaniu

  Jestem właścicielem mieszkania w którym znajdują się 4 pokoje, kuchnia, łazienka i WC. Zawarłam standardową umowę najmu z 4 studentami. Każdy z nich użytkował 1 pokój oraz części wspólne. W wyniku użytkowania został uszkodzony w kuchni bojler na ciepłą wodę i zostało zalane wynajmowane (...)

 • zgromadzenia wspólników za granicą

  Siedziba spółki z o. o. jest w Polsce. Udziałowcy spółki z o. o. chcą odbywać swoje zgromadzenia nie tylko w Polsce ale również za granicą lub telefonicznie lub też za pośrednictwem komunikatorów internetowych np. skype. Czy jest to możliwe?

 • Zmiana adresu spółki z o.o.

  Spółka z o.o. otrzymała wymówienie lokalu, który jest siedzibą spółki wpisaną do KRS. Do końca roku muszę opuścić lokal. W najbliższym czasie spółka złoży wniosek o upadłość. Praktycznie nie ma możliwości obecnie zmiany siedziby, zwołania zebrania wspólników (2 osoby - z tego (...)

 • Bony towarowe a wydawanie reszty

  Przy realizacji bonów towarowych większość sklepów nie chce wydawać reszty, wynikającej z różnicy między ceną zakupionego towaru a wartością bonu, nawet jeśli różnica ta wynosi kilkadziesiąt groszy. Klienci zmuszani są do "dobrania" towaru, tak by została przekroczona wartość bonu (...)

 • Wyodrębnienie spółki i przejecie pracowników

  Duża firma z obszaru produkcyjnego, gdzie pracownicy posiadają bogaty pakiet socjalny wynegocjowany przez związki zawodowe planuje wyodrębnienie kilku spółek - córek tak, aby pracownicy byli zatrudnieni przez te spółki, a nie firmę - matkę na dużo gorszych warunkach. Jakie możliwości obrony (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że auto jest o pojemności do 2,0 litra i akcyza jest 3,1%?

 • Postępowanie w sprawach nieletnich

  Mój 15-letni syn wraz z kuzynem wykonał napisy sprejem na wiacie śmietnika, uszkadzając w ten sposób mienie spółdzielni. Chłopcy zostali zatrzymani przez policję i przyznali się do swojego czynu. Po dwóch tygodniach dostałam wezwanie na policję, na którym postawiono chłopcom zarzut z art. (...)

Artykuły i poradniki

Opinie prawneZmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1435 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1434 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 1433 z 2008

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 1432 z 2008

  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1431 z 2008

  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1430 z 2008

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1429 z 2008

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1428 z 2008

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1427 z 2008

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1426 z 2008

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1425 z 2008

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1424 z 2008

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1423 z 2008

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1422 z 2008

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1421 z 2008

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1420 z 2008

  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1419 z 2008

  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1418 z 2008

  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1417 z 2008

  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1416 z 2008

  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1415 z 2008

  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1414 z 2008

  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 1413 z 2008

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1412 z 2008

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Poz. 1411 z 2008

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1410 z 2008

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 90 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8028)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 88 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia kwasu siarkowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7612) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie oraz na rzecz przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 9/06) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5636) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. znoszące zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 56 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5385 — Avnet/Abacus) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5324 — Centrica/Segebel) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa C 31/08 (ex N 681/06) — Pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa „Volailles du Périgord” — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Komunikat Komisji przedstawiający wytyczne w sprawie pomocy państwa uzupełniającej wspólnotowe finansowanie uruchamiania autostrad morskich (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące wdrażania koncepcji „Państwa wiodącego” w kwestiach konsularnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5317 — IBM/ILOG) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5241 — American Express/Fortis/Alpha Card) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Komunikat zgodnie z artykułem 12 § 5 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 w sprawie informacji dostarczanej przez władze celne państw członkowskich, dotyczącej klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Komunikat Komisji w sprawie zapytania dotyczącego substancji i rejestracji substancji, które znajdowały się w obrocie zgodnie z prawem przed dniem 1 czerwca 2008 r., ale które nie posiadały statusu substancji wprowadzonej, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko NR PE/116/S – Dyrektor (Grupa zaszeregowania AD 14) – Dyrekcja Generalna ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego – Dyrekcja ds. Technologii Informacyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)