e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Maj 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zarządzanie majątkiem dziecka niepełnoletniego

  Mój mąż zmarł 4 lata temu, wg postanowienia sadu - podział majątku jest w 1/2 dla mojego syna (13 lat) i dla mnie. Mamy pewne aktywa na funduszach inwestycyjnych oraz jakąś kwotę na koncie służbowym męża - nie mogę ruszyć połowy syna, aby móc tym lepiej zarządzać (straciliśmy właśnie (...)

 • Zawyżanie rachunków za usługi-oszustwo

  Firma "x" wykonywała dla naszej firmy usługi, za które miała otrzymywać wynagrodzenie (w/g umowy ustnej) w wysokości ok. 80-120 zł/godz. w zależności od stopnia trudności naprawy. Po wykonaniu naprawy wystawiła rachunek, w którym koszty robocizny są znacznie wyższe (ok.300zł/1godz.). Nie (...)

 • Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez matkę

  Mam 4 - miesięczną córeczkę, z którą mogę się spotykać raz na 2 tygodnie na 3 godziny, mam przysądzone alimenty 300 zł. Nie mam ograniczonych praw rodzicielskich, z moją dziewczyną nie żyjemy razem. Córka jest zameldowana u niej w domu, mieszka z rodzicami w okropnych warunkach 30m2. Na (...)

 • Współwłasność mieszkania

  Po zmarłej Mamie dziedziczymy własnościowe mieszkanie spółdzielcze w proporcjach 1/3.Zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe zapadł prawomocny wyrok,który określił spadkobierców właśnie w proporcjach 1/3. Mieszkanie jest jedynym majątkiem po zmarłej Mamie. Jeden za spadkobierców (...)

 • Ujawnienie wspólnika w KRS

  W dwuosobowej spółce z o.o. jeden z e wspólników posiada 13940 udziałów, drugi 60. W wyciągu z KRS ujawniony jest tylko wspólnik z większą ilością udziałów. Czy jest to prawidłowe, czy też w KRS jest błąd?

Opinie prawneProjekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 674 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Poz. 668 z 2009

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

 • Monitor Polski Poz. 498 z 2009

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2009 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 497 z 2009

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Poz. 496 z 2009

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2009 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 495 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2008 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski Poz. 494 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Poz. 493 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 492 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Poz. 491 z 2009

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 25 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 490 z 2009

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2008

 • Monitor Polski Poz. 489 z 2009

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2008

 • Monitor Polski Poz. 488 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 487 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 486 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 485 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 484 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 483 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 482 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 481 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 480 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 479 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Sprostowanie do zezwolenia na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (  Dz.U. C 112 z 16.5.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5520 – Itochu/Mitsubishi/Enolia/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii oraz zapobieganiu im (Atalanta)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3934) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2009 r.(Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/EClub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dodatkowego programu badawczego realizowanego przez Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. stwierdzająca zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu, czy Zjednoczone Królestwo podjęło skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 lipca 2008 r. na mocy art. 104 ust. 7

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (ENTR) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) — Dyrekcja E — Wspieranie Konkurencyjności MŚP (Artykuł 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10189

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (2007–2013)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucania wniosków o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2009 z dnia 27 maja 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) w Luksemburgu (Artykuł 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10188

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2009 z dnia 14 maja 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2009 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2009 z dnia 28 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o umowach dotyczących właściwości sądu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji – (Sprawa COMP/M.5483 – TOSHIBA/FUJITSU HDD BUSINESS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans (DG EMPL) — Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) w Brukseli — Dyrekcja A — EFS, Monitorowanie Działań Krajowych I, Koordynacja (Artykuł 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10187

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”