e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Maj 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zarządzenie zastępcze wojewody, odwołanie radnego

  Dwaj radni pełniący swoją funkcję od roku, na Walnym Zgromadzeniu klubu sportowego dali się wybrać do jego Zarządu/ funkcje wiceprezesów/. Klub prowadzi działalność gospodarczą na majątku miasta gdyż uzyskał w użyczenie boiska i hotel. Uzyskane środki klub zgodnie ze statutem przeznacza (...)

 • Podatek od nieruchomości nabytej w spadku

  W spadku po rodzicach otrzymaliśmy z bratem dom. W najbliższym czasie mamy zamiar uprawomocnić spadek w sądzie i rozliczyć sie z fiskusem. Potem planujemy dom sprzedać. Czy zapłacimy podatek od tej sprzedaży? Jeśli tak to jak wysoki jest ten podatek?

 • Handel samochodami a marża

  Założyłem firmę auto-handel (PKPiR, VAT). Sprowadzam samochody używane z UE w celach handlowych. Samochody kupuję na umowę kupna. Natomiast ja wystawiam finalnemu odbiorcy w Polsce fakturę VAT marżę. Do obliczenia marży stosuję tylko różnicę pomiędzy ceną kupna a sprzedaży auta (nie (...)

 • Faktura VAT a spółka z o.o. w organizacji

  Po podpisaniu umowy spółki został złożony wniosek rejestracyjny do KRS. Sąd zwrócił się o uzupełnienie wniosku i zmianę umowy. Powyższe czynności zostały dokonane, ale nie otrzymano jeszcze wpisu do KRS. GUS wydał REGON, ale US odmówił nadania NIP i przyjęcia VAT-R do czasu wpisu do (...)

 • Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

  Doniosłem na policję możliwość popełnienie przestępstwa wyłudzenia i oszustwa. Sprawa jest jeszcze na policji. Podczas mojego przesłuchania osoba prowadząca zaznaczyła, że sprawa może być umorzona ponieważ kwalifikuje się do pozwu cywilnego. W takim wypadku wniosę skargę do sądu na (...)

 • Ubezwłasnowolnienie i sprzedaż nieruchomości

  Moja 85-letnia matka z postępującą starczą demencją, wymaga stałej całodobowej opieki i aktualnie jest pod opieką jednego z dorosłych dzieci. Matka nie wie gdzie się znajduję, nie rozpoznaje członków rodziny. Nie potrafi samodzielnie nic przy sobie zrobić. Beneficjentem jej testamentu jest (...)

 • Uzupełnienie nakazu zapłaty

  Jako powód otrzymałem nakaz zapłaty ale referendarz nie wpisała w nim wysokości umownych odsetek tylko "wraz z umownymi odsetkami od kwoty 12.500,00 zł. od dnia ..." - nie wpisała, że w wysokości 20% jak wnosiłem w pozwie. Czy mam wysłać pismo - wniosek o sprostowanie nakazu zapłaty, w ilu (...)

 • Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

  W 1990 r. rodzice przepisali mnie i mojej siostrze (po 1/2) gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami. W 1995 r. siostra zmarła pozostawiając: męża ( mieszkając w Warszawie nie pracował w gospodarstwie i nie miał przygotowania rolniczego do prowadzenia gospodarstwa), 22 letnią córkę ( nie wiem (...)

 • Kapitał zakładowy a kapitał wpłacony

  Sytuacja ta sama jak w dzisiejszym pytaniu na które otrzymałam odpowiedź. Powinnam była napisać, że umorzenie udziałów zmarłego wspólnika i wypłata wynagrodzenia dla spadkobierców nastąpiły z CZYSTEGO ZYSKU. Stąd powstał omówiony w Państwa odpowiedzi specyficzny przypadek, kiedy to (...)

 • Faktura za wypoczynek

  Firma dofinansowuje wczasy pracowników z ZFŚS. Pracownik przynosi fakturę wystawioną na firmę. Zbiera się komisja, która na podstawie regulaminu ZFŚS określa kwotę dofinansowania. Czy faktura, którą przynosi pracownik, ma być wystawiona na firmę, czy na pracownika? Czy faktura ta ma być (...)

Artykuły i poradniki

 • Udzielenie absolutorium procedury i konsekwencje prawne

  Absolutorium, zwane pod rządami Kodeksu handlowego skwitowaniem, jest aktem zatwierdzenia przez powołany do tego organ uchwałodawczy działań oraz sposobu sprawowania funkcji przez osoby powołane na stanowiska w organach wykonawczych i nadzoru (zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej). (...)

Zmiany w Prawie • Zakaz handlu produktami z fok

  Parlament przyjął uzgodniony z państwami członkowskimi projekt rozporządzenia, na mocy którego wprowadzony zostanie zakaz handlu produktami z fok. Nieliczne wyjątki (...)

 • Ważne dla ubiegających się o certyfikat księgowy!

  Jakie nowe przepisy dotyczą księgowych?Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 585 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 22/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 584 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 27/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 583 z 2009

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 582 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru

 • Dziennik Ustaw Poz. 581 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 580 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 579 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 578 z 2009

  Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisanej we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 577 z 2009

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii kolejowych o znaczeniu państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej i w ciągu federalnych linii kolejowych w Republice Federalnej Niemiec, podpisana we Frankfurcie n. Odrą dnia 26 lutego 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 576 z 2009

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 575 z 2009

  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

 • Dziennik Ustaw Poz. 574 z 2009

  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Publikacja wniosku o rejestrację na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5496 – Vattenfall/Nuon) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5507 – Q-Cells/Good Energies/Norsun/Sunfilm) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Ogłoszenie o konkursach otwartych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 368/2009 z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 367/2009 z dnia 5 maja 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Znojemské pivo (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2009 z dnia 5 maja 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lapin Poron liha (ChNP))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/26/WE z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Ogłoszenie o konkursach otwartych EPSO/AD/168–172/09 — Administratorzy (AD 5) — Posiadający obywatelstwo czeskie (CZ) — Posiadający obywatelstwo polskie (PL)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”