Archiwum 7 Maj 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wygaśnięcie decyzji na podstawie art. 162 kpa

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję dotyczącą wykonania czynności w określonym czasie. W trybie odwoławczym Wojewódzki Inspektor utrzymał w mocy decyzję PINB, lecz zmienił czas na wykonanie określonych czynności. Decyzja WINB stała się prawomocna. Który organ w obecnej (...)

 • Informacja o terminie rozprawy karnej

  Nie jestem stroną, ani pokrzywdzonym w postępowaniu karnym. Natomiast mam dowody, że jedna z oskarżonych tam osób, jako osoba obdarzona zaufaniem, bez przymrużenia oka produkowała cztery lata temu dokumenty wyglądające na prawdziwe, zawierające nieprawdziwą treść. Następnie składała na (...)

 • Dłużnik niemiecki a właściwość sądu

  Kontrahent niemiecki odebrał od nas towar w 2007 roku i nie zapłacił do tej pory. Zostały wystawione faktury sprzedaży, które ów kontrahent podpisał. Podpisał również dokumenty wywozu towaru za granicę. Kilka dni później w imieniu kontrahenta towar odebrała osoba, która podała się za (...)

 • Podział majątku po rozwodzie

  Mój brat jest żołnierzem zawodowym. Od stycznia 2008 roku przebywał na misji w Iraku ( będąc w związku małżeńskim). W tym czasie jego żona zamieszkała z kochankiem w ich wspólnym mieszkaniu. Na konto brata ( do którego upoważniona była żona) wpływało ok. 10 000 zł miesięcznie. Brat (...)

 • Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

  Doniosłem na policję możliwość popełnienie przestępstwa wyłudzenia i oszustwa. Sprawa jest jeszcze na policji. Podczas mojego przesłuchania osoba prowadząca zaznaczyła, że sprawa może być umorzona ponieważ kwalifikuje się do pozwu cywilnego. W takim wypadku wniosę skargę do sądu na (...)

 • Ubezwłasnowolnienie i sprzedaż nieruchomości

  Moja 85-letnia matka z postępującą starczą demencją, wymaga stałej całodobowej opieki i aktualnie jest pod opieką jednego z dorosłych dzieci. Matka nie wie gdzie się znajduję, nie rozpoznaje członków rodziny. Nie potrafi samodzielnie nic przy sobie zrobić. Beneficjentem jej testamentu jest (...)

 • Uzupełnienie nakazu zapłaty

  Jako powód otrzymałem nakaz zapłaty ale referendarz nie wpisała w nim wysokości umownych odsetek tylko "wraz z umownymi odsetkami od kwoty 12.500,00 zł. od dnia ..." - nie wpisała, że w wysokości 20% jak wnosiłem w pozwie. Czy mam wysłać pismo - wniosek o sprostowanie nakazu zapłaty, w ilu (...)

 • Wniosek o stwierdzenie prawomocności wyroku rozwodowego

  Małżeństwo rozwiodło się. Wyrok jest już prawomocny. Była żona potrzebuje wyroku ze stwierdzeniem, że jest on prawomocny. Czy we wniosku o wydanie wyroku należy zaznaczyć, że powinien on zawierać adnotację o prawomocności?

 • Opieka nad ubezwłasnowolnionym

  Mężczyzna ze względu na upośledzenie jest całkowicie ubezwłasnowolniony. Pobiera rentę socjalną z ZUS (na stałe) oraz rentę rodzinną po matce z KRUS (również na stałe). Po śmierci rodziców mężczyzna odziedziczył gospodarstwo rolne o powierzchni 2,30 ha (postanowienie sądu o stwierdzeniu (...)

 • Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

  W 1990 r. rodzice przepisali mnie i mojej siostrze (po 1/2) gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami. W 1995 r. siostra zmarła pozostawiając: męża ( mieszkając w Warszawie nie pracował w gospodarstwie i nie miał przygotowania rolniczego do prowadzenia gospodarstwa), 22 letnią córkę ( nie wiem (...)

 • Zwrot kosztów pogrzebu przez bank

  Zmarły mąż pozostawił lokatę bankową na kwotę 15 tys.zł. Okazało się, że nie upoważnił do tych pieniędzy nikogo. Po wizycie w banku okazało się, że można skorzystać z tych pieniędzy na pokrycie kosztów pogrzebu - do wysokości zgromadzonych środków. Ponieważ z podstawowymi kosztami (...)

 • Kapitał zakładowy a kapitał wpłacony

  Sytuacja ta sama jak w dzisiejszym pytaniu na które otrzymałam odpowiedź. Powinnam była napisać, że umorzenie udziałów zmarłego wspólnika i wypłata wynagrodzenia dla spadkobierców nastąpiły z CZYSTEGO ZYSKU. Stąd powstał omówiony w Państwa odpowiedzi specyficzny przypadek, kiedy to (...)

 • Praca w delegacji na terenie Anglii

  Jestem zatrudniony na czas nieokreślony w Polsce, przez polski oddział firmy międzynarodowej. Od początku kwietnia do końca grudnia 2009 r. pracuję w delegacji w Londynie. Pracuję u klienta firmy, w której jestem zatrudniony, poznaję jego pracę i zbieram informacje, tak abym później w imieniu (...)

Artykuły i poradniki

 • Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

  Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem wierzyciela, które gwarantuje mu, że jego roszczenie zostanie zaspokojone. Obciąża ona (...)

Zmiany w PrawieProjekty Ustaw • Projekt ustawy o Służbie Więziennej

  Jaki projekt dotyczy Służby Więziennej?Służba Więzienna na kompleksową nowelizację swojej ustawy czekała od 1996 roku. 5 kwietnia br. projekt ustawy o Służbie Więziennej, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 599 z 2009

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 598 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 597 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 596 z 2009

  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 595 z 2009

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 594 z 2009

  Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 593 z 2009

  Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 592 z 2009

  Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 591 z 2009

  Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie

 • Dziennik Ustaw Poz. 590 z 2009

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 589 z 2009

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 588 z 2009

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 587 z 2009

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 586 z 2009

  Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Zawiadomienie dla Faraja Faraja Husseina Al-Sa’idiego dotyczące umieszczenia jego nazwiska w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Pomoc państwa – Polska – (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE – wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa C 47/2008 (ex N 270/08) – pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstwa Przędzalnia Zawiercie, Polska (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Wyciąg z decyzji w sprawie Straumur-Burdaras Investment Bank hf. zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/23/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (  Dz.U. L 9 z 14.1.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 368/06/COL z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie sprzedaży udziałów państwa islandzkiego w Sementsverksmiðjan hf. (Islandia)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w 2008 roku – Sekcja II – Rada

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: menedżer ds. badań (zarządzanie zasobami ludzkimi) — Nr referencyjny: EF/TA/09/07

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: analityk programista — Nr referencyjny: EF/TA/09/01

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

NA SKÓTY