e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Grudzień 2013

Artykuły i poradniki

 • Emerytury częściowe w 2014 roku

  Nowelizacja systemu emerytur jaka miała miejsce na początku 2013 roku wprowadziła nieznaną dotychczas instytucję emerytury częściowej. Zgodnie z nowymi założeniami prawo do emerytury warunkowane jest wyłącznie przez posiadany wiek a nie przez staż pracy. Dawne okresy składkowe i nieskładkowe (...)

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży

  Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nakłada obowiązek podatkowy na podatników w przypadku dokonania czynności cywilnoprawnych ściśle w tej ustawie określonych. Wśród czynności, których dokonanie stanowi przesłankę powstania obowiązku podatkowego, znajduje się (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1620 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1619 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1618 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1617 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1616 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1615 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1614 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1613 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1612 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2013 r. sygn. akt U 5/13

 • Dziennik Ustaw Poz. 1611 z 2013

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1610 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

 • Dziennik Ustaw Poz. 1609 z 2013

  Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1608 z 2013

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1607 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

 • Dziennik Ustaw Poz. 1606 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1605 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1604 z 2013

  Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1603 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1602 z 2013

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisana w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 1031 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci

 • Monitor Polski Poz. 1030 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.