e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Grudzień 2013

Artykuły i poradniki

 • VAT 2014 r. Obowiązek podatkowy

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1641 z 2013

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

 • Dziennik Ustaw Poz. 1640 z 2013

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1639 z 2013

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1638 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających sie o wydanie licencji detektywa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1637 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1636 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1635 z 2013

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1634 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1633 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiebiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1632 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1631 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

 • Dziennik Ustaw Poz. 1630 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony

 • Dziennik Ustaw Poz. 1629 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1628 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1627 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1626 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Poz. 1625 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1624 z 2013

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1623 z 2013

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1622 z 2013

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1621 z 2013

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw