zaświadczenie o niezaleganiu

Pytanie:

Osoba prywatna chce kupić działkę budowlaną od firmy. Żeby się zabezpieczyć, kupujący chce uzyskać od sprzedawcy zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS, że sprzedawca nie ma zaległych zobowiązań. Czy uzyskanie takiego zaświadczenia uwolni nabywcę od odpowiedzialności i ewentualnego zajęcia kupionej działki przez urząd skarbowy i ZUS z tytułu niezapłaconych podatków i składek ZUS sprzedawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.7.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: zaświadczenie o niezaleganiu

Zgodnie z Ordynacją podatkową (art. 112 § 1 pkt 3), nabywca składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli ich wartość jednostkowa w dniu zbycia wynosi co najmniej 16.100 zł - odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odpowiedzialność nabywcy w tym  przypadku ma charakter osobisty, ale ograniczony do wartości (czyli nie ceny nabycia) nabytego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub aktywów trwałych.

Jednak nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu o wysokości zaległości podatkowych zbywcy (określonym w art. 306g Ordynacji podatkowej). O wydanie takiego zaświadczenia powinien wystąpić do właściwego organu podatkowego sam nabywca, za zgodą zbywcy. W zaświadczeniu określa się wysokość zaległości podatkowych zbywcy na dzień jego wydania. Jeśli zatem, zgodnie z treścią wspomnianego zaświadczenia, zbywca nie ma żadnych zaległości podatkowych, nabywca jest całkowicie zwolniony od odpowiedzialności.

Porady prawne

Do należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio z mocy art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W praktyce oznacza to konieczność uzyskania analogicznego zaświadczenia o wysokości zaległości z tytułu składek od odpowiedniego oddziału ZUS, w celu zwolnienia się od odpowiedzialności z tytułu tych zobowiązań.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne